Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
749,901 648,228 925,083 928,338 932,325
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
746,740 648,228 925,083 928,338 932,325
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
627,411 446,492 733,306 746,150 759,246
ސެޓްފިކެޓް ފީ
0 0 0 0 0
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
163,240 0 0 0 0
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
0 0 0 0 0
އެމްބިއުލާންސް ފީ
21,025 0 34,610 34,956 35,306
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
15,010 14,703 14,997 15,297 15,603
އެކްސް-ރޭ ފީ
10,440 12,894 13,152 13,415 13,683
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
0 11,323 11,436 11,550 11,666
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
7,190 8,406 8,658 8,918 9,186
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
6,530 0 0 0 0
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
81,545 196,021 197,981 199,961 201,960
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
36,284 49,947 50,441 51,954 53,513
ސްކޭން ފީ
9,275 4,775 4,871 4,968 5,067
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
0 1,326 1,379 1,434 1,492
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
276,872 147,097 395,781 403,697 411,770
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
119,329 201,736 191,777 182,188 173,079
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
116,301 201,736 191,777 182,188 173,079
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
3,028 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
3,161 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
3,161 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
3,161 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024