Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
4,800,543 164,119 154,468 146,744 139,407
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
4,742,771 0 0 0 0
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
4,742,771 0 0 0 0
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
4,742,771 0 0 0 0
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
42,672 164,119 154,468 146,744 139,407
ޖޫރިމަނާ
209,208 164,119 154,468 146,744 139,407
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
183,713 162,489 154,468 146,744 139,407
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
25,495 1,630 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
-166,536 0 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
0 0 0 0 0
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
-166,536 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
15,100 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
15,100 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
15,100 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024