Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
24,975 42,529 40,429 38,408 36,488
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
24,975 42,529 40,429 38,408 36,488
ޖޫރިމަނާ
24,975 42,529 40,429 38,408 36,488
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
24,975 42,529 40,429 38,408 36,488
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024