Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
10,016 35,510 33,757 32,069 30,466
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
10,016 35,510 33,757 32,069 30,466
ޖޫރިމަނާ
10,016 35,510 33,757 32,069 30,466
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
10,016 35,510 33,757 32,069 30,466
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024