Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
27,080 36,651 34,842 33,100 31,445
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
27,080 36,651 34,842 33,100 31,445
ޖޫރިމަނާ
27,080 36,651 34,842 33,100 31,445
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
27,080 36,651 34,842 33,100 31,445

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024