Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
104,775 96,029 9,476 9,002 8,552
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
104,775 96,029 9,476 9,002 8,552
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
60 225 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
60 225 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
3 735 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
3 735 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
25,272 18,468 9,476 9,002 8,552
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
25,272 9,968 9,476 9,002 8,552
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
0 8,500 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
79,440 76,601 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
40,207 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
34,760 72,088 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
4,473 4,513 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024