Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
26,521 66,402 59,186 57,945 56,783
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
26,521 66,402 59,186 57,945 56,783
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
21,793 28,364 28,648 28,934 29,223
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
3,600 28,364 28,648 28,934 29,223
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
18,193 0 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
3,405 32,124 30,538 29,011 27,560
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
3,405 32,124 30,538 29,011 27,560
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
1,323 5,914 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
1,323 5,914 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024