Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
34,868 35,550 22,694 21,732 22,774
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
33,798 35,550 22,694 21,732 22,774
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
320 260 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
320 260 0 0 0
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
28,276 27,680 22,694 21,732 22,774
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
0 7,308 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
28,276 20,372 22,694 21,732 22,774
ޖޫރިމަނާ
520 989 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
520 989 0 0 0
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
4,682 6,621 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
269 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
4,413 6,621 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
1,070 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,070 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,070 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024