Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
44,976 45,815 44,220 42,981 41,814
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
44,976 45,815 44,220 42,981 41,814
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
725 75 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
725 75 0 0 0
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,796 83 0 0 0
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
1,796 83 0 0 0
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
36,827 16,041 16,201 16,363 16,527
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
36,827 16,041 16,201 16,363 16,527
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
5,351 29,474 28,019 26,618 25,287
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
5,351 29,474 28,019 26,618 25,287
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
277 142 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
277 142 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024