Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
68,848 130,158 121,634 115,553 109,775
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
32,709 130,158 121,634 115,553 109,775
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
1,920 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
1,200 0 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
720 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
28,582 127,951 121,634 115,553 109,775
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
444 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
28,138 127,951 121,634 115,553 109,775
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
2,207 2,207 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
2,207 2,207 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
36,139 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
36,139 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
36,139 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024