Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
531,473 700,843 718,744 817,049 829,965
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
531,473 700,843 718,744 817,049 829,965
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
-121,095 0 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
5 0 0 0 0
ސްކޫލް ފީ
0 0 0 0 0
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
-129,560 0 0 0 0
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
8,460 0 0 0 0
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
103,376 341,224 349,977 356,977 364,116
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
103,376 341,224 349,977 356,977 364,116
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
145,370 91,170 98,087 95,697 98,991
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
13,370 33,420 33,754 34,092 34,433
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
132,000 57,750 64,333 61,605 64,558
ޖޫރިމަނާ
56,931 45,230 42,997 40,847 38,805
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
58,011 45,230 42,997 40,847 38,805
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
-1,080 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
346,891 223,219 227,683 323,528 328,053
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
16,422 0 0 0 0
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
330,469 223,219 227,683 323,528 328,053
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024