Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
0 0 0 0 0
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
0 0 0 0 0
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
0 0 0 0 0
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024