Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
20,693,474,915 23,285,435,448 24,438,640,003 26,973,038,259 29,012,151,468
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,700,467,671 3,832,543,672 4,023,374,921 4,295,007,649 4,506,597,060
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
2,876,450,772 1,231,331,085 1,281,836,857 1,460,496,484 1,575,070,007
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
19,460,020 18,837,362 16,040,000 16,838,000 17,638,000
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
0 0 0 0 0
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
7,823,209 2,008,359 0 0 0
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
907,770 479,036 484,826 489,675 494,571
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
497,013 358,020 362,392 362,392 362,392
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,658,890 3,682,931 2,989,445 3,013,031 3,301,362
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
7,071,400 4,820,790 0 0 0
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
0 0 0 0 0
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
10,400 6,000 5,000 5,000 5,000
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
800 600 600 600 600
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
2,384,650 2,260,261 2,223,408 2,245,642 2,268,098
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
8,149,300 8,602,518 9,600,000 10,368,000 10,982,400
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
1,956,325,000 1,915,688 0 0 0
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
849,314,524 988,166,646 1,028,594,954 1,185,624,787 1,280,513,857
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
0 5,000 0 0 0
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
16,862,000 0 0 0 0
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
0 181,354,520 210,607,286 234,445,542 254,175,866
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފީ
0 10,769,821 10,928,946 7,103,815 5,327,861
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
4,985,796 8,063,533 0 0 0
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
521,671,302 535,316,713 565,765,523 602,670,675 641,775,118
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,451,009 4,567,871 3,654,887 3,835,554 4,016,221
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
424,100 318,000 200,000 200,000 200,000
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
466,000 500 0 0 0
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
0 7,500 0 0 0
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
90,000 5,000 0 0 0
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
486,093,150 519,015,746 552,760,107 589,162,984 627,963,230
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
19,726,729 0 0 0 0
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
155,000 60,000 50,000 50,000 50,000
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
580,000 550,000 520,000 520,000 520,000
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,823,900 3,145,652 2,725,431 2,963,645 2,887,206
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
2,981,000 2,109,500 287,022 315,724 347,296
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
4,880,414 5,536,944 5,568,076 5,622,768 5,791,165
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,164,305,544 1,991,546,093 2,130,769,733 2,191,480,977 2,254,013,558
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
4,913,763 1,832,750 3,862,993 3,862,993 3,862,993
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
1,285,491 610,508 470,298 470,298 470,298
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,893,636,345 1,839,734,658 2,023,708,124 2,084,419,368 2,146,951,949
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
90,804,796 87,749,365 87,545,174 87,545,174 87,545,174
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
234,515 274,224 276,679 276,679 276,679
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
14,512,448 15,355,596 14,906,465 14,906,465 14,906,465
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
12,000 0 0 0 0
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
158,906,186 44,605,482 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
0 1,383,510 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
137,678,449 60,679,275 45,002,808 40,359,513 35,738,377
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
93,278,149 48,638,006 38,183,166 34,364,849 30,928,364
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
4,867,820 3,845,243 2,862,333 3,021,254 2,206,345
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
8,948,180 8,138,726 3,930,164 2,947,623 2,579,170
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
37,444 28,554 27,145 25,787 24,498
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
30,516,050 2,750 0 0 0
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
30,806 25,996 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
361,604 13,670,506 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
359,269 1,899,931 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
2,335 52,338 0 0 0
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
0 25,167 0 0 0
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
0 50,810 0 0 0
މުދަލު ޒަކާތް
0 11,396,417 0 0 0
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
0 245,843 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
15,359,327 3,179,976 2,369,915 2,253,361 2,142,635
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
15,359,327 3,179,976 2,369,915 2,253,361 2,142,635
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
79,267 71,869 38,835 38,835 38,835
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
15,280,060 3,108,107 2,331,080 2,214,526 2,103,800
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
14,977,647,917 19,449,711,800 20,412,895,167 22,675,777,249 24,503,411,773
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
4,310,973,522 5,221,237,766 5,508,607,816 5,778,116,016 6,131,364,845
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,147,900,148 2,807,064,579 3,029,663,972 3,224,765,818 3,501,797,864
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
3,675,859 1,778,650 1,382,400 844,800 691,200
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
901,259,957 967,668,298 993,130,607 1,043,734,553 1,081,240,136
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
942,252,901 1,082,466,469 1,089,405,890 1,099,189,054 1,116,183,421
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
315,884,657 362,259,770 395,024,947 409,581,791 431,452,224
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
0 0 0 0 0
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
9,781,200,065 13,137,558,102 13,802,586,123 15,627,337,683 17,008,807,198
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
6,597,108,183 8,685,297,508 9,068,395,404 10,294,736,124 11,210,460,655
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
3,184,091,882 4,452,260,594 4,734,190,719 5,332,601,559 5,798,346,543
ރޯޔަލްޓީ
54,901,609 68,503,429 73,106,274 84,698,763 82,725,873
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
54,901,609 68,503,429 73,106,274 84,698,763 82,725,873
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
830,572,721 1,022,412,503 1,028,594,954 1,185,624,787 1,280,513,857
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ގްރީން ޓެކްސް
0 53,261,206 0 0 0
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
830,558,836 969,151,297 1,028,594,954 1,185,624,787 1,280,513,857
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
13,885 0 0 0 0
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024