Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ޕެންޝަން ބަޖެޓް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
4,451,054 2,246,039 0 0 0
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
4,451,054 2,246,039 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
4,451,054 2,246,039 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
4,451,054 2,246,039 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ޕެންޝަން ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024