Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
941,607 347,110 208,836 198,394 188,474
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
846,792 343,220 208,836 198,394 188,474
ޖޫރިމަނާ
358,690 219,681 208,836 198,394 188,474
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
125,038 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
233,652 219,681 208,836 198,394 188,474
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
486,737 123,539 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
486,737 123,539 0 0 0
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
1,365 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
1,365 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
94,815 3,890 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
94,815 3,890 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
96,871 3,890 0 0 0
ފިކްސްޑް އެސްޓް ސޭލްސް ކްލިއަރިންގ
-2,056 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024