Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
5,193,974 2,373,837 10,540,771 10,540,771 10,540,771
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
14,882 0 1,012,817 1,012,817 1,012,817
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
14,882 0 1,012,817 1,012,817 1,012,817
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 235,828 235,828 235,828
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
14,882 0 306,767 306,767 306,767
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
0 0 410,298 410,298 410,298
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
0 0 59,924 59,924 59,924
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
5,179,092 2,373,837 9,527,954 9,527,954 9,527,954
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
281,685 242,154 844,818 844,818 844,818
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
277,745 242,154 821,281 821,281 821,281
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
3,940 0 23,537 23,537 23,537
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,836,632 275,122 6,566,895 6,566,895 6,566,895
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
2,998 3,000 12,000 12,000 12,000
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
0 0 222,438 222,438 222,438
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
0 0 350,836 350,836 350,836
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
151,300 34,510 344,279 344,279 344,279
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
2,524,258 192,027 3,587,000 3,587,000 3,587,000
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
0 0 1,439 1,439 1,439
ފޯން އެލަވަންސް
4,794 1,422 16,514 16,514 16,514
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
153,282 44,163 2,032,389 2,032,389 2,032,389
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
0 0 36,720 36,720 36,720
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
0 0 36,720 36,720 36,720
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
266,334 230,722 172,655 172,655 172,655
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
98,098 91,384 169,121 169,121 169,121
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
136,316 47,500 3,534 3,534 3,534
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
31,920 91,698 0 0 0
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
0 140 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
67,598 101,488 151,142 151,142 151,142
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
7,925 21,551 90,000 90,000 90,000
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
18,860 12,328 6,835 6,835 6,835
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
16,660 30,891 12,204 12,204 12,204
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
6,228 2,510 2,174 2,174 2,174
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
10,088 2,263 4,089 4,089 4,089
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 7,503 7,503 7,503
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
6,734 6,382 12,610 12,610 12,610
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 3,490 1,525 1,525 1,525
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
0 13,126 11,002 11,002 11,002
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
783 4,397 2,469 2,469 2,469
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
320 4,550 731 731 731
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,608,924 1,524,351 1,636,510 1,636,510 1,636,510
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
3,503 20,367 3,276 3,276 3,276
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
43,151 62,165 48,828 48,828 48,828
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
16,272 21,091 6,282 6,282 6,282
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
15,617 19,431 30,697 30,697 30,697
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
1,339,000 1,072,512 1,230,895 1,230,895 1,230,895
ތަކެތީގެ ކުލި
4,099 4,240 0 0 0
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
309 180,881 0 0 0
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
37,232 20,393 28,316 28,316 28,316
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
1,067 660 0 0 0
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
0 350 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
0 15,219 0 0 0
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
0 376 0 0 0
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
72,112 6,712 1,125 1,125 1,125
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
1,895 125 2,812 2,812 2,812
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
9,985 0 43,390 43,390 43,390
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
0 1 0 0 0
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
0 2,941 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
58,730 64,067 2,579 2,579 2,579
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
0 27,335 210,058 210,058 210,058
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
0 3,250 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
5,952 2,235 28,252 28,252 28,252
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
117,919 0 119,214 119,214 119,214
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
93,278 0 27,478 27,478 27,478
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
14,866 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
0 0 9,003 9,003 9,003
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
0 0 1,328 1,328 1,328
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 11,563 11,563 11,563
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
5,975 0 14,557 14,557 14,557
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
0 0 29,204 29,204 29,204
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
0 0 1,051 1,051 1,051
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
3,347 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
0 0 5,266 5,266 5,266
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
453 0 19,764 19,764 19,764

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024