Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
0 0 0 0 0
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
0 0 0 0 0
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
0 0 0 0 0
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ރިސްކް އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ސަރވިސް އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
0 0 0 0 0
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
0 0 0 0 0
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
0 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
0 0 0 0 0
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
0 0 0 0 0
ތަކެތީގެ ކުލި
0 0 0 0 0
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
0 0 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
0 0 0 0 0
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
0 0 0 0 0
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
0 0 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
0 0 0 0 0
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
0 0 0 0 0
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 0 0 0
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024