Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
10,261,821 9,480,267 10,661,070 10,300,000 10,300,000
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
131,372 111,160 213,901 213,901 213,901
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
131,372 111,160 213,901 213,901 213,901
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
6,248 3,763 58,901 58,901 58,901
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
56,931 48,446 0 0 0
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
0 942 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
375 1,640 0 0 0
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
36,248 0 0 0 0
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
31,570 56,369 155,000 155,000 155,000
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
10,130,449 9,369,107 10,447,169 10,086,099 10,086,099
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,889,132 4,671,331 5,151,670 5,151,670 5,151,670
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
4,656,445 4,248,228 4,848,000 4,848,000 4,848,000
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
232,687 423,103 303,670 303,670 303,670
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,832,571 2,688,093 3,116,558 3,116,558 3,116,558
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
90,000 83,483 99,000 99,000 99,000
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
2,505 9,239 9,638 9,638 9,638
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
2,006,751 1,854,615 2,136,000 2,136,000 2,136,000
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
1,870 14,000 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
517,580 526,613 660,000 660,000 660,000
ފޯން އެލަވަންސް
97,345 83,623 95,400 95,400 95,400
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
26,520 26,520 26,520 26,520 26,520
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
320,026 295,088 339,360 339,360 339,360
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
320,026 295,088 339,360 339,360 339,360
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
0 257,784 60,350 60,350 60,350
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
0 0 10,050 10,050 10,050
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
0 102,811 50,300 50,300 50,300
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
0 154,973 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
70,964 86,231 101,852 101,852 101,852
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
53,337 50,269 56,697 56,697 56,697
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
7,628 2,060 22,284 22,284 22,284
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
0 18,620 4,950 4,950 4,950
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
106 2,196 3,320 3,320 3,320
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
8,197 11,180 14,601 14,601 14,601
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
0 0 0 0 0
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
1,696 1,906 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,896,104 1,120,635 1,319,270 1,108,200 1,108,200
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
95,784 97,920 96,000 96,000 96,000
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
209,841 250,800 228,000 228,000 228,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
10,375 9,600 9,000 9,000 9,000
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
83,797 89,880 89,880 89,880 89,880
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
4,451 12,660 5,820 5,820 5,820
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
0 249 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
0 209 0 0 0
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
1,180,926 204,679 236,070 135,000 135,000
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
965 12,420 0 0 0
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
0 77,594 270,000 160,000 160,000
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
0 0 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
3,438 2,000 2,000 2,000 2,000
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
290,525 334,921 362,500 362,500 362,500
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
16,002 27,703 20,000 20,000 20,000
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 28,853 190,559 40,559 40,559
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
0 0 0 0 0
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 150,000 0 0
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
0 28,853 40,559 40,559 40,559
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
50,951 148,092 94,550 94,550 94,550
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
39,161 139,032 25,000 25,000 25,000
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
0 0 1,500 1,500 1,500
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
11,790 9,060 50,050 50,050 50,050
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
0 0 18,000 18,000 18,000
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
70,701 73,000 73,000 73,000 73,000
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
70,701 73,000 73,000 73,000 73,000
ގެއްލުމާއި ރައިޓް-އޮފްސް
0 0 0 0 0
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024