Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
7,908,843 8,473,818 10,877,384 11,683,298 12,165,576
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 0 0 0
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 0 0 0
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
0 0 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
7,908,843 8,473,818 10,877,384 11,683,298 12,165,576
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
0 0 0 0 0
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ފޯން އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ރިސްކް އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ސަރވިސް އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
0 0 0 0 0
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
0 0 0 0 0
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
7,908,843 8,473,818 10,877,384 11,683,298 12,165,576
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
0 0 0 0 0
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
0 0 0 0 0
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
7,908,843 8,473,818 10,877,384 11,683,298 12,165,576

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024