Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
11,037,546 11,625,955 14,222,353 14,022,353 14,022,353
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
173,613 201,266 375,285 88,000 215,837
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
173,613 201,266 375,285 88,000 215,837
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
49,598 11,890 32,100 7,500 28,500
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
117,093 180,715 196,409 3,000 24,000
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
1,230 0 0 4,000 2,000
ރެފަރެންސް ފޮތް
0 0 10,000 10,000 13,000
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
16,093 3,800 42,631 26,000 20,000
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
5,343 0 30,000 0 80,000
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
-15,744 4,861 64,145 37,500 47,500
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
0 0 0 0 837
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
10,863,933 11,424,689 13,847,068 13,934,353 13,806,516
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
5,352,188 5,528,236 5,818,593 5,818,593 5,818,593
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
4,582,140 4,622,066 5,550,393 5,550,393 5,550,393
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
770,048 906,170 268,200 268,200 268,200
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,760,103 2,888,333 4,074,240 4,074,420 4,074,420
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
96,300 113,200 108,000 108,000 108,000
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
4,627 4,800 4,800 4,800 4,800
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
0 0 1,101,960 1,101,960 1,101,960
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
888,000 838,667 888,000 888,000 888,000
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
40,396 61,521 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
1,087,263 1,168,833 1,206,900 1,206,900 1,206,900
ފޯން އެލަވަންސް
2,313 10,588 51,000 51,000 51,000
ސަރވިސް އެލަވަންސް
638,851 688,581 711,180 711,360 711,360
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
2,353 2,143 2,400 2,400 2,400
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
319,394 320,050 338,103 338,103 338,103
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
319,394 320,050 338,103 338,103 338,103
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
877 1,170 2,278 3,500 5,500
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
77 0 1,178 2,000 2,500
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
800 1,170 1,100 1,500 3,000
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
176,565 188,227 199,020 244,950 247,200
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
106,293 92,192 93,184 104,000 111,000
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
12,980 30,330 31,200 32,200 34,800
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
1,762 5,000 6,000 6,550 7,400
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
3,181 14,000 10,525 15,000 18,000
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
47,119 43,721 58,111 61,200 66,000
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
2,688 0 0 5,000 0
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
0 0 0 7,000 0
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
0 0 0 5,000 0
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
2,542 2,984 0 9,000 10,000
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,222,799 2,427,341 2,668,104 2,863,987 2,880,900
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
34,237 37,776 36,768 40,000 45,000
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
149,326 210,618 312,948 321,000 331,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
26,312 30,066 27,600 29,000 29,500
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
96,766 110,160 114,000 115,000 115,000
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,667,612 1,667,612
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
8,052 43,989 80,000 81,000 82,000
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
106 600 0 2,000 3,000
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
0 11,250 50,000 55,000 56,000
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
288,000 288,000 308,000 350,000 350,000
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
0 71,937 118,788 188,788 188,788
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 2,945 0 14,587 13,000
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
0 0 2,000 0 0
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 2,000 0 0
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 52,768 496,800 390,000 220,000
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
0 0 130,800 205,000 150,000
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
0 0 21,000 100,000 70,000
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
0 52,768 345,000 85,000 0
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
32,007 18,564 247,930 200,800 221,800
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
9,676 0 55,000 5,000 5,000
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
175 0 4,000 4,800 5,800
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
0 200 30,000 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
0 0 6,000 20,000 13,000
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
14,206 18,364 70,000 95,000 86,000
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
0 0 0 5,000 5,000
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
0 0 27,930 0 35,000
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
7,950 0 55,000 71,000 72,000
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
0 0 0 0 0
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024