Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
6,606,582 5,692,149 0 0 0
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
95,878 178,539 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
95,878 178,539 0 0 0
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
44,530 79,614 0 0 0
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
35,596 33,085 0 0 0
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
0 0 0 0 0
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
0 32,680 0 0 0
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
15,752 33,160 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
6,510,704 5,513,610 0 0 0
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
2,293,696 1,410,952 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
1,544,401 901,905 0 0 0
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
749,295 509,047 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,752,027 1,543,813 0 0 0
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
107,380 79,180 0 0 0
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
38,878 28,790 0 0 0
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
150,000 137,333 0 0 0
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
140,354 77,690 0 0 0
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
28,472 0 0 0 0
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
182,919 98,023 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
464,865 231,897 0 0 0
ފޯން އެލަވަންސް
13,858 9,867 0 0 0
ރިސްކް އެލަވަންސް
697,100 390,100 0 0 0
ސަރވިސް އެލަވަންސް
429,050 210,257 0 0 0
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
340,833 171,552 0 0 0
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
158,318 80,908 0 0 0
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
0 9,920 0 0 0
ޖޮބް އެލަވަންސް
0 18,296 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
105,117 63,019 0 0 0
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
105,117 63,019 0 0 0
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
2,350 4,353 0 0 0
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
695 328 0 0 0
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
1,655 4,025 0 0 0
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
56,492 191,568 0 0 0
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
11,109 19,344 0 0 0
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
5,000 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
2,952 49,465 0 0 0
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
0 0 0 0 0
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
30,980 41,735 0 0 0
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
4,362 49,263 0 0 0
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
1,119 22,435 0 0 0
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
970 9,326 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
706,447 257,201 0 0 0
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
188,726 73,268 0 0 0
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
460,526 167,305 0 0 0
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
36,408 10,277 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
20,787 6,351 0 0 0
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
0 0 0 0 0
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
336,183 214,287 0 0 0
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 0 0 0
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
228,248 181,445 0 0 0
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
107,935 32,842 0 0 0
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
0 0 0 0 0
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
258,392 1,828,417 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
250,797 1,825,918 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
800 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
295 2,499 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
6,500 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024