Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
37,737,345 38,354,560 43,729,261 50,950,768 39,250,001
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
3,138,657 3,348,039 6,089,220 13,110,727 709,960
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
3,022,964 2,299,912 5,379,260 12,400,767 0
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
3,022,964 2,299,912 5,379,260 12,400,767 0
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
115,693 1,048,127 709,960 709,960 709,960
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
4,900 95,985 85,420 85,420 85,420
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
92,032 185,448 275,640 275,640 275,640
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
0 0 0 0 0
ރެފަރެންސް ފޮތް
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
0 0 0 0 0
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
15,876 632,568 339,000 339,000 339,000
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
2,885 134,126 9,900 9,900 9,900
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
34,598,688 35,006,521 37,640,041 37,840,041 38,540,041
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
15,397,970 15,952,172 15,292,057 15,292,057 15,292,057
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
13,817,358 14,316,353 15,005,882 15,005,882 15,005,882
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
1,580,612 1,635,819 286,175 286,175 286,175
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
8,349,969 11,355,544 12,446,577 12,446,577 12,446,577
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
417,780 398,620 426,000 426,000 426,000
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
71,519 110,444 160,116 160,116 160,116
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
960,000 510,000 0 0 0
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
112,542 122,893 77,604 77,604 77,604
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
67,290 44,346 0 0 0
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
68,442 69,452 74,040 74,040 74,040
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
0 2,855,991 3,646,944 3,646,944 3,646,944
ފޯން އެލަވަންސް
83,583 87,642 85,800 85,800 85,800
ސަރވިސް އެލަވަންސް
5,241,767 4,385,264 4,465,536 4,465,536 4,465,536
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
632,357 235,695 160,833 160,833 160,833
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
0 584,175 1,250,040 1,250,040 1,250,040
ޖޮބް އެލަވަންސް
0 1,615,022 2,099,664 2,099,664 2,099,664
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
694,689 336,000 0 0 0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
916,782 977,845 1,050,432 1,050,432 1,050,432
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
916,782 977,845 1,050,432 1,050,432 1,050,432
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
494,392 112,953 147,050 147,050 147,050
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
7,457 0 10,050 10,050 10,050
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
125,309 62,638 70,000 70,000 70,000
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
177,340 34,124 33,500 33,500 33,500
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
184,286 16,191 33,500 33,500 33,500
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
778,477 766,242 901,866 1,051,866 1,051,866
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
483,222 299,277 486,000 586,000 586,000
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
19,140 76,883 143,866 143,866 143,866
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
10,398 3,790 13,000 13,000 13,000
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
6,549 2,795 15,000 15,000 15,000
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
107,186 59,504 81,000 131,000 131,000
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
39,597 0 50,000 50,000 50,000
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
61,319 24,433 75,000 75,000 75,000
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
33,811 0 13,000 13,000 13,000
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
4,780 0 10,000 10,000 10,000
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
0 266,760 0 0 0
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
12,475 32,800 15,000 15,000 15,000
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
4,240,833 5,002,537 5,747,614 5,792,614 6,092,614
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
85,859 188,490 395,836 395,836 395,836
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
143,552 182,435 1,052,999 952,999 952,999
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
246,576 363,260 230,000 230,000 230,000
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
1,751,713 2,097,661 2,571,498 2,686,802 2,986,802
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
0 0 0 0 0
ތަކެތީގެ ކުލި
0 0 0 0 0
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
100,170 86,940 100,170 100,170 100,170
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
91,135 174,062 120,490 120,490 120,490
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
38,178 0 56,317 56,317 56,317
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
718,997 1,178,313 325,000 325,000 325,000
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
37,505 21,156 50,000 50,000 50,000
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
554,556 419,844 495,000 495,000 495,000
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
36,124 42,000 50,000 50,000 50,000
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
1,750 750 0 0 0
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
0 10,152 20,304 0 0
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
394,942 156,841 200,000 250,000 250,000
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
26,042 919 10,000 10,000 10,000
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
2,400 12,452 25,000 25,000 25,000
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
0 0 25,000 25,000 25,000
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
11,334 67,262 20,000 20,000 20,000
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
8,360 0 0 0 0
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 0 0 0
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
8,360 0 0 0 0
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
101,250 0 85,000 105,000 105,000
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
0 0 0 0 0
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
600 0 10,000 10,000 10,000
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
0 0 0 0 0
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
20,850 0 0 0 0
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
79,800 0 75,000 95,000 95,000
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
1,262,382 791,147 597,672 582,672 982,672
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
1,090,359 627,922 300,000 325,000 725,000
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
15,737 118 60,000 60,000 60,000
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
8,141 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
795 41,161 82,323 82,323 82,323
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
130,761 101,772 115,000 75,000 75,000
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
0 0 0 0 0
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
16,589 20,174 40,349 40,349 40,349
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,048,273 48,081 1,371,773 1,371,773 1,371,773
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
0 0 0 0 0
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
3,048,273 48,081 1,371,773 1,371,773 1,371,773

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024