Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
14,554,488 15,358,456 15,866,619 15,897,795 15,924,936
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
100,864 156,652 408,109 420,351 432,962
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
100,864 156,652 408,109 420,351 432,962
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
17,119 77,674 103,161 106,255 109,443
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
71,180 78,978 206,925 213,133 219,527
ރެފަރެންސް ފޮތް
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 0 0 0
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
12,565 0 98,023 100,963 103,992
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
14,453,624 15,201,804 15,458,510 15,477,444 15,491,974
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
7,622,164 7,862,300 8,337,030 8,337,030 8,337,030
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
6,951,371 7,224,583 7,757,412 7,757,412 7,757,412
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
670,793 637,717 579,618 579,618 579,618
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
5,104,262 5,330,701 5,095,134 5,095,134 5,095,134
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ފަންނީ އެލަވަންސް
529,320 217,330 0 0 0
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
161,900 165,000 174,000 174,000 174,000
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
143,767 117,300 0 0 0
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
270,120 253,720 280,800 280,800 280,800
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
245,600 229,500 0 0 0
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
2,205 2,420 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
186,727 277,171 234,000 234,000 234,000
ފޯން އެލަވަންސް
12,750 11,527 14,760 14,760 14,760
ރިސްކް އެލަވަންސް
14,000 0 0 0 0
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,036,967 644,501 636,000 636,000 636,000
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
179,807 176,400 184,800 184,800 184,800
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
9,895 0 0 0 0
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
126,688 66,203 73,968 73,968 73,968
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
639,063 925,041 985,729 985,729 985,729
ޖޮބް އެލަވަންސް
1,545,453 2,240,455 2,504,112 2,504,112 2,504,112
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
0 4,133 6,965 6,965 6,965
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
388,068 413,688 450,866 450,866 450,866
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
388,068 413,688 450,866 450,866 450,866
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
101,030 142,905 45,080 46,069 47,088
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
4,500 13,700 17,009 17,520 18,045
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
500 1,500 4,492 4,626 4,765
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
5,000 20,000 11,479 11,823 12,178
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
91,030 107,705 12,100 12,100 12,100
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
85,500 224,600 176,351 180,577 184,929
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
35,000 90,000 104,441 107,574 110,801
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
5,000 17,000 16,500 16,500 16,500
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
15,000 43,000 15,000 15,000 15,000
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,000 14,000 4,307 4,437 4,570
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
22,000 44,000 29,608 30,497 31,411
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
2,000 2,500 2,000 2,000 2,000
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
3,500 12,100 2,495 2,569 2,647
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
848,244 867,693 1,056,452 1,061,988 1,067,690
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
30,000 44,227 28,068 28,910 29,778
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
530,818 446,647 550,000 550,000 550,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
23,452 13,294 11,000 11,000 11,000
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
0 0 84,207 86,734 89,335
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
221,934 210,000 264,000 264,000 264,000
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,400 3,600 2,640 2,640 2,640
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
0 0 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
10,500 25,720 6,600 6,600 6,600
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
8,000 13,000 13,300 13,300 13,300
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
8,000 13,000 23,300 23,300 23,300
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
0 89,405 71,707 73,858 76,074
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
2,000 4,000 530 546 563
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
10,140 4,800 0 0 0
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
1,000 0 1,100 1,100 1,100
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
93,000 93,500 118,300 118,300 118,300
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
3,000 3,500 3,300 3,300 3,300
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
90,000 90,000 115,000 115,000 115,000
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
0 0 507 1,217 1,217
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
0 0 507 1,217 1,217
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
97,000 175,000 145,862 152,347 154,787
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
50,000 75,000 74,862 81,347 83,787
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
5,000 18,000 16,500 16,500 16,500
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
15,000 18,500 16,500 16,500 16,500
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
17,000 24,500 16,500 16,500 16,500
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
5,000 32,500 16,500 16,500 16,500
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
5,000 6,500 5,000 5,000 5,000
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
114,356 91,417 32,928 33,916 34,933
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
23,040 0 0 0 0
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
55,687 50,000 32,928 33,916 34,933
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
33,627 39,367 0 0 0
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
2,002 2,050 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ތުޅާދޫ ސްކޫލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024