Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
14,486,627 14,975,677 15,993,291 16,011,546 16,027,003
ކެޕިޓަލް ހަރަދު
97,890 103,741 97,557 100,483 103,497
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
97,890 103,741 97,557 100,483 103,497
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
17,490 0 21,128 21,761 22,414
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
80,400 73,741 39,729 40,921 42,148
ރެފަރެންސް ފޮތް
0 0 0 0 0
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
0 0 8,926 9,194 9,470
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
0 30,000 27,774 28,607 29,465
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
14,388,737 14,871,936 15,895,734 15,911,063 15,923,506
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
7,544,176 7,920,526 8,170,489 8,170,489 8,170,489
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
6,923,686 7,265,669 7,610,304 7,610,304 7,610,304
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
620,490 654,857 560,185 560,185 560,185
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
4,918,086 5,130,988 5,836,760 5,836,760 5,836,760
ފަންނީ އެލަވަންސް
491,232 151,920 151,920 151,920 151,920
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
201,000 185,700 657,000 657,000 657,000
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
115,633 155,400 168,000 168,000 168,000
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
209,460 167,340 194,400 194,400 194,400
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
168,550 153,700 162,000 162,000 162,000
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
0 0 0 0 0
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
0 1,080 0 0 0
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
210,366 285,796 0 0 0
ފޯން އެލަވަންސް
9,500 7,125 10,200 10,200 10,200
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,086,431 600,017 666,000 666,000 666,000
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
207,993 194,501 232,800 232,800 232,800
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
5,909 0 0 0 0
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
151,249 77,722 84,600 84,600 84,600
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
617,212 926,410 1,188,212 1,188,212 1,188,212
ޖޮބް އެލަވަންސް
1,443,551 2,224,277 2,321,628 2,321,628 2,321,628
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
414,953 441,866 469,306 469,306 469,306
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
414,953 441,866 469,306 469,306 469,306
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
94,481 103,428 77,216 78,978 80,793
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
5,000 15,000 11,817 12,172 12,537
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
0 0 37,430 38,552 39,709
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
5,476 8,200 9,489 9,774 10,067
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
84,005 80,228 18,480 18,480 18,480
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
71,150 80,616 66,288 67,898 69,557
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
30,600 25,600 20,567 21,184 21,819
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
3,000 0 3,000 3,000 3,000
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
6,000 6,416 6,000 6,000 6,000
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
3,500 11,500 1,246 1,283 1,322
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
24,450 33,500 31,875 32,831 33,816
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
944,005 939,359 1,029,992 1,035,512 1,041,197
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
0 0 28,068 28,910 29,778
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
544,965 435,728 550,000 550,000 550,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
0 8,000 8,800 8,800 8,800
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
0 0 0 0 0
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
57,400 16,000 84,207 86,734 89,335
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
240,000 393,000 264,000 264,000 264,000
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
0 0 5,500 5,500 5,500
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
500 0 0 0 0
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
8,600 10,191 9,460 9,460 9,460
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
3,000 5,380 3,300 3,300 3,300
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
4,500 5,560 4,950 4,950 4,950
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
74,300 60,000 71,707 73,858 76,074
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
8,640 4,000 0 0 0
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
2,100 1,500 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
53,000 63,000 63,300 63,300 63,300
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
3,000 3,000 3,300 3,300 3,300
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
50,000 60,000 60,000 60,000 60,000
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
6,300 6,300 4,392 4,524 4,660
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
6,300 6,300 4,392 4,524 4,660
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
234,600 78,492 138,478 143,597 145,524
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
212,500 35,942 59,102 64,221 66,148
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
6,500 16,500 18,150 18,150 18,150
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
5,000 14,500 16,500 16,500 16,500
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
4,500 0 15,950 15,950 15,950
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
3,600 11,550 14,960 14,960 14,960
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
2,500 0 13,816 13,816 13,816
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
107,986 107,361 39,513 40,699 41,920
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
8,280 0 0 0 0
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
50,000 60,000 39,513 40,699 41,920
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
49,706 47,361 0 0 0
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024