Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ޕެންޝަން ބަޖެޓް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމްލަ ހޭދަ
1,500,445,223 1,581,038,663 1,719,000,000 1,863,400,000 2,019,700,000
ރިކަރަންޓް ހަރަދު
1,500,445,223 1,581,038,663 1,719,000,000 1,863,400,000 2,019,700,000
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,500,440,161 1,581,036,091 1,719,000,000 1,863,400,000 2,019,700,000
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
1,221,832,692 1,285,957,770 1,389,817,395 1,504,000,000 1,635,650,000
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
7,824,433 7,886,937 8,000,000 8,000,000 8,000,000
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
43,215,704 38,512,896 50,148,605 57,800,000 65,850,000
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
227,567,332 248,678,488 271,034,000 293,600,000 310,200,000
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
5,062 2,572 0 0 0
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
5,062 2,572 0 0 0

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު - ޕެންޝަން ބަޖެޓް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024