މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ހިންގޭ ރަށް
ސްޓެޓަސް
އެހީ ދޭ ފަރާތް
2017
2018
2019
2020
2021
 
 
 
 
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް
1,836,884
4,529,962
18,757,839
6,145,410
-
ސަނާ ޢިމާރާތް (7 ބުރީގެ ވަގުފް ޢިމާރާތް - ބިން ގަތުން)
ހުޅުމާލެ
ނިމިފައި
އެމް.އައި.ޔޫ ޓްރަސްޓް ފަންޑު
1,836,884
-
-
-
-
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓޫޑިއޯ އިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
މިސްކިތު ފަންޑު
-
525,000
2,800,001
175,000
-
ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ކ.ކާށިދޫ
ހިނގަމުންދާ
މިސްކިތު ފަންޑު
-
1,421,826
3,981,113
284,365
-
ކ.ތުލުސްދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ކ.ތުލުސްދޫ
އަލަށްފަށާ
މިސްކިތު ފަންޑު
-
499,053
2,661,617
166,351
-
ހއ.ހޯރަފުށި ވަޤުފް އިމާރާތް (ޤުރުއާން ކުލާސް)
ހއ.ހޯރަފުށި
އަލަށްފަށާ
ޒަކާތު ފަންޑު
-
584,083
3,115,108
194,694
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ލ.ގަން
އަލަށްފަށާ
ޒަކާތު ފަންޑު
-
975,000
5,200,000
325,000
-
ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނ.މަގޫދޫ
އަލަށްފަށާ
ޒަކާތު ފަންޑު
-
525,000
1,000,000
5,000,000
-