ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލެވެ.

މިގޮތުން، ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
18,113,699,797
19,289,794,066
24,876,605,471
26,280,326,921
27,517,762,248
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
12,270,646,260
13,139,477,300
14,125,594,185
14,828,428,901
15,708,261,630
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,346,417,343
2,372,070,965
2,482,870,108
2,326,895,317
2,362,760,061
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,219,891,081
3,223,148,910
3,473,704,169
3,690,152,182
3,924,286,758
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
643,502
229,783
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
29,137,952
21,354,681
28,890,378
27,498,781
31,014,038
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,673,629,509
2,268,613,917
2,477,593,847
2,650,485,829
2,838,741,364
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
3,754,950
1,000,000
1,030,000
1,060,900
1,092,727
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
512,725,168
491,658,533
518,907,722
545,130,208
573,977,819
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
-
440,291,996
447,282,221
465,976,464
479,460,810
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
6,054,466,224
6,217,829,844
6,705,576,704
7,278,658,799
7,809,727,860
ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
4,150,311,469
3,984,594,169
4,294,375,023
4,630,035,169
4,900,714,328
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
1,904,154,755
2,233,235,675
2,411,201,682
2,648,623,630
2,909,013,532
ރޯޔަލްޓީ
78,572,285
79,120,417
80,594,766
83,575,565
86,476,517
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
571,299,327
1,247,307,164
1,382,848,439
1,449,147,037
1,525,010,435
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
37,880,052
43,252,953
42,453,513
44,995,895
45,910,939
ގްރީން ޓެކްސް
36,715,300
640,017,259
667,601,717
702,255,385
739,831,139
އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ
496,703,975
552,833,341
590,187,475
615,159,738
648,195,536
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
-
11,203,610
82,605,733
86,736,019
91,072,820
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
4,385,111,914
4,538,115,688
4,852,280,351
5,158,607,627
5,254,910,835
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,532,958,176
845,589,831
466,191,139
481,341,249
498,847,518
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
274,148,784
302,756,894
314,670,677
335,489,258
353,720,995
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
46,790,343
38,431,427
45,519,361
47,780,442
50,172,758
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި
1,472,056,103
2,295,128,655
2,069,619,119
1,973,170,222
1,975,401,003
ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
740,088
2,910,254
3,201,279
3,521,407
3,873,547
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
23,302,050
20,262,965
22,208,554
22,707,196
23,296,360
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,247,016,365
1,373,413,795
1,726,338,129
1,786,836,514
1,782,789,860
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
84,442,511
100,641,271
104,231,258
114,580,668
127,358,304
ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
5,485,533
5,412,437
4,679,408
4,781,447
4,928,958
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
151,897
18,200
18,655
19,121
19,599
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
19,795,024
17,081,242
16,542,932
16,768,485
16,866,007
އެހެނިހެން ތަންތާނގެ ކުލި
91,122,635
775,388,490
192,398,904
23,955,384
16,268,367
ޖޫރިމަނާ
269,203,220
230,835,497
187,513,544
186,145,115
197,897,070
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް
522,747,788
546,957,572
1,631,230,983
1,995,098,961
2,037,925,348
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް
32,134,221
24,479,623
27,420,917
27,695,126
27,972,078
އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފައިދާއިން
24,317,045
82,029,878
90,000,000
90,000,000
90,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
-
10,000,000
34,799,466
36,539,440
39,462,595
ޙިއްސާގެފައިދާ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
-
22,100,000
229,495,644
255,133,319
161,657,962
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
60,000,000
60,000,000
96,204,000
105,822,000
116,406,000
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
-
561,649,200
841,562,400
940,590,000
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
185,081
370,161
185,081
185,081
185,081
ޙިއްސާގެފައިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
303,722,634
149,002,004
318,202,500
334,112,625
350,818,256
ޙިއްސާގެފައިދާ އެސް.ޓީ.އޯ
-
-
71,181,360
74,740,428
78,477,449
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
7,179,660
24,202,473
42,253,150
44,559,408
ޙިއްސާގެފައިދާ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
50,051,968
53,200,000
62,542,617
65,669,748
68,953,235
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ
-
-
6,217,837
6,466,522
6,466,522
ޙިއްސާގެފައިދާ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
19,523,200
27,890,625
7,767,380
8,601,198
-
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ
30,877,224
102,590,793
101,362,509
106,317,924
112,376,762
އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ފައިދާ،ޑިވިޑެންޑް
1,936,415
8,114,828
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
237,128,676
267,095,146
127,372,904
128,642,755
129,924,022
ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ
30,078,824
11,320,667
10,162,623
10,939,624
11,022,120
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
30,078,824
11,320,667
10,162,623
10,939,624
11,022,120
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ)
207,122
4,216,850
332,900
332,904
332,909
އެކްސްޗޭންޖްރޭޓް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާ
207,122
4,216,850
332,900
332,904
332,909
ޢާއްމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
172,402,165
132,076,787
130,897,681
138,428,316
138,596,824
ޓްރަސްޓްފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
172,402,165
132,076,787
130,897,681
138,428,316
138,596,824
ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
636,941,196
478,869,209
875,609,008
905,508,536
964,308,600
ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ
486,442,342
52,118,595
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
150,498,854
426,750,614
825,609,008
855,508,536
914,308,600
ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
648,391,139
997,038,233
2,844,063,870
3,928,560,062
4,107,352,452
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ
648,391,139
997,038,233
2,844,063,870
3,928,560,062
4,107,352,452
އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ
-
-
2,047,827,477
1,320,460,576
1,343,998,999
އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް
-
-
565,827,477
588,460,576
611,998,999
ބިންވެރިކޮށްދީގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
-
-
500,000,000
250,000,000
250,000,000
މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮންޖެޝަން ޗާޖެއް ނެގުން
-
-
261,000,000
261,000,000
261,000,000
ސިގިރޭޓުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން
-
-
200,000,000
200,000,000
200,000,000
ފިޒީ ޑްރިންކްސް އާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް އިން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން
-
-
9,000,000
9,000,000
9,000,000
ޓެކްސީ އަދި ޕިކްއަޕް ޙިދުމަތުގެ ހުއްދަ ވިއްކުން
-
-
12,000,000
12,000,000
12,000,000
އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ފީ
-
-
500,000,000
-
-