މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
20,258,671,148
21,322,687,585
23,339,804,018
24,330,435,898
24,973,332,114
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(126,538,856)
(206,283,526)
(200,253,483)
(163,727,232)
(239,239,479)
ޖުމްލަ
20,385,210,004
21,528,971,111
23,540,057,501
24,494,163,130
25,212,571,593
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
14,742,425,677
15,363,112,549
16,506,478,343
17,760,710,168
18,449,307,823
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,799,421,425
2,874,890,479
3,183,754,666
3,247,942,399
3,320,339,519
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,423,446,903
3,387,030,334
3,451,420,308
3,650,800,601
3,842,857,787
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
6,881,530,746
7,418,551,553
8,038,394,127
8,869,970,239
9,150,593,019
ރޯޔަލްޓީ
77,076,859
79,401,680
80,126,221
82,099,260
83,546,123
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,560,949,744
1,603,238,503
1,752,783,021
1,909,897,669
2,051,971,375
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,264,849,003
5,556,438,422
5,648,746,403
5,858,124,148
6,172,292,196
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,080,237,044
1,401,806,274
1,398,139,923
1,477,278,998
1,547,745,393
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
391,984,425
408,614,562
417,540,658
428,362,097
438,501,092
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
45,054,517
44,064,208
45,185,625
45,632,955
46,081,886
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
2,223,624,781
2,165,361,099
2,123,674,467
2,165,440,708
2,199,024,757
ޖޫރިމަނާ
243,963,294
210,022,009
197,015,016
197,688,206
199,933,433
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
906,918,255
949,159,370
1,180,664,088
1,293,700,809
1,415,443,013
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
371,997,255
374,795,074
286,526,626
250,020,375
325,562,622
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
1,069,432
2,615,826
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
34,171,843
31,643,234
31,838,287
33,258,712
34,095,503
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
34,171,843
31,643,234
31,838,287
33,258,712
34,095,503
ހިލޭ އެހީ
343,763,481
577,776,906
1,352,994,468
842,070,102
556,876,071
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
132,816,583
52,640,888
640,895,396
24,220,302
24,270,302
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
-
371,696
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
207,994,463
524,764,322
712,099,072
817,849,800
532,605,769
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
2,952,435
-
-
-
-