ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
20,258,671,148
21,322,687,585
23,039,804,018
24,330,435,898
24,973,332,114
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
19,893,189,564
20,732,884,145
21,975,494,550
23,477,050,796
24,405,141,043
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
19,841,171,067
20,805,381,673
22,051,412,989
23,516,410,484
24,519,970,478
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
178,557,353
133,785,998
124,335,044
124,367,544
124,410,044
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(126,538,856)
(206,283,526)
(200,253,483)
(163,727,232)
(239,239,479)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
365,481,584
589,803,440
1,064,309,468
853,385,102
568,191,071
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
105,920,444
17,384,120
324,985,000
16,485,000
16,485,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
259,561,140
572,419,320
739,324,468
836,900,102
551,706,071
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
22,497,563,011
25,837,050,953
26,737,944,138
28,363,672,469
28,001,434,625
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
24,951,085,513
27,964,565,049
29,647,415,773
31,186,736,076
31,367,473,745
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
21,767,820,162
23,227,090,285
25,670,919,713
26,614,728,473
26,718,340,923
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
175,165,954
199,494,321
127,457,439
109,020,510
107,450,600
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
28,152,531
15,308,139
19,617,000
19,717,000
19,817,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
267,009,961
572,419,320
739,324,468
836,900,102
551,706,071
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
2,712,936,905
3,950,252,984
3,064,426,233
3,579,755,263
3,943,440,810
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
25,670,920
26,614,728
26,718,341
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(2,453,522,502)
(2,127,514,096)
(2,909,471,635)
(2,823,063,607)
(3,366,039,120)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(1,355,522,830)
(978,714,096)
(1,394,040,951)
(1,322,084,538)
(1,321,680,051)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,048,831,368)
(1,128,800,000)
(1,493,810,000)
(1,479,367,000)
(2,022,747,000)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(49,168,304)
(20,000,000)
(21,620,684)
(21,612,069)
(21,612,069)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(2,238,891,863)
(4,514,363,368)
(3,698,140,120)
(4,033,236,571)
(3,028,102,511)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
20,258,671,148
21,322,687,585
23,039,804,018
24,330,435,898
24,973,332,114
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
22,497,563,011
25,837,050,953
26,737,944,138
28,363,672,469
28,001,434,625
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,141,945,204)
(2,936,363,533)
(1,696,602,636)
(1,744,911,742)
(524,434,235)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(2,238,891,863)
(4,514,363,368)
(3,698,140,120)
(4,033,236,571)
(3,028,102,511)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,096,946,659
1,577,999,835
2,001,537,484
2,288,324,829
2,503,668,276
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
2,238,891,863
4,514,363,368
3,698,140,120
4,033,236,571
3,028,102,511
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
3,041,777,667
5,403,672,679
3,795,867,385
2,790,617,111
1,920,693,810
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,562,315,793
3,160,759,874
2,971,906,233
3,503,755,263
3,943,440,810
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
2,528,293,242
3,371,712,805
2,317,771,152
766,228,848
-
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(1,048,831,368)
(1,128,800,000)
(1,493,810,000)
(1,479,367,000)
(2,022,747,000)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
(802,885,804)
(889,309,311)
(97,727,265)
1,242,619,460
1,107,408,701
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
812,034,062
1,103,121,259
2,323,327,208
3,588,941,042
3,328,509,404
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
126,538,856
206,283,526
200,253,483
163,727,232
239,239,479
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(1,355,522,830)
(978,714,096)
(1,394,040,951)
(1,322,084,538)
(1,321,680,051)
ނުދެއްކިހުރި ބިލްތައް އަދާކުރުމަށް
-
-
(500,000,000)
(400,000,000)
(300,000,000)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
(336,767,588)
(1,200,000,000)
(705,646,321)
(766,352,207)
(817,048,062)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(49,168,304)
(20,000,000)
(21,620,684)
(21,612,069)
(21,612,069)