ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
17,306,201,467
18,152,596,614
21,905,711,117
22,223,668,071
23,281,030,019
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
16,669,260,271
17,673,727,405
21,030,102,109
21,318,159,535
22,316,721,419
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
16,655,965,296
17,681,809,837
18,978,207,436
19,987,369,431
20,963,505,373
އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ
-
-
2,047,827,477
1,320,460,576
1,343,998,999
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
172,402,165
132,076,787
130,897,681
138,428,316
138,596,824
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(159,107,190)
(140,159,219)
(126,830,484)
(128,098,789)
(129,379,777)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
636,941,196
478,869,209
875,609,008
905,508,536
964,308,600
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
486,442,342
52,118,595
50,000,000
50,000,000
50,000,000
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
150,498,854
426,750,614
825,609,008
855,508,536
914,308,600
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
21,440,896,381
22,456,712,049
22,209,441,857
22,589,238,277
21,261,386,922
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
22,667,866,479
23,804,288,298
26,791,522,461
28,640,504,564
29,974,425,105
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
21,623,477,435
22,261,257,720
23,007,352,858
23,743,164,977
24,836,710,379
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
144,219,314
67,956,366
68,210,292
66,248,745
67,937,884
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
101,279,737
51,285,365
23,279,080
23,279,080
23,279,080
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
150,498,854
426,750,614
825,609,008
855,508,536
914,308,600
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
648,391,139
997,038,233
2,844,063,870
3,928,560,062
4,107,352,452
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ %0.1
-
-
23,007,353
23,743,165
24,836,710
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ޓްރާންސްފާރ އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,226,970,098)
(1,347,576,250)
(4,582,080,604)
(6,051,266,287)
(8,713,038,183)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(225,714,335)
(125,246,211)
(2,241,408,044)
(2,585,865,001)
(5,094,067,440)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(946,166,819)
(1,103,902,753)
(1,059,329,745)
(1,960,399,532)
(1,991,413,716)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(55,088,944)
(118,427,286)
(153,866,138)
(74,978,778)
(74,968,028)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
(1,127,476,677)
(1,430,022,976)
(1,552,588,999)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,134,694,914)
(4,304,115,434)
(303,730,740)
(365,570,207)
2,019,643,098
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
17,306,201,467
18,152,596,614
21,905,711,117
22,223,668,071
23,281,030,019
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
21,440,896,381
22,456,712,049
22,209,441,857
22,589,238,277
21,261,386,922
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(2,787,045,053)
(2,645,943,295)
1,107,641,443
1,249,833,390
3,697,636,323
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,134,694,914)
(4,304,115,434)
(303,730,740)
(365,570,207)
2,019,643,098
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,347,649,861
1,658,172,139
1,411,372,183
1,615,403,597
1,677,993,225
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
4,134,694,914
4,304,115,434
303,730,740
365,570,207
(2,019,643,098)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
(297,775,680)
(106,864,520)
1,784,734,125
1,968,160,530
2,115,938,736
އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ
648,391,139
997,038,233
1,408,841,663
3,220,837,639
3,964,709,748
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
-
-
1,435,222,207
707,722,423
142,642,704
ކަނޑަން: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި
(946,166,819)
(1,103,902,753)
(1,059,329,745)
(1,960,399,532)
(1,991,413,716)
ރާއްޖޭގެ ފަރާތް ތަކުން
4,432,470,593
4,410,979,954
(1,481,003,386)
(1,602,590,323)
(4,135,581,834)
ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑު ފަދަ ތަކެތިން
4,554,166,682
4,514,494,232
787,440,312
930,154,668
904,073,858
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
159,107,190
140,159,219
126,830,484
128,098,789
129,379,777
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(55,088,944)
(118,427,286)
(153,866,138)
(74,978,778)
(74,968,028)
ކަނޑަން: ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު، ޓްރެޜަރީ ބިލު އަދި ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކި
(225,714,335)
(125,246,211)
(2,241,408,044)
(2,585,865,001)
(5,094,067,440)