ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން)

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ތަފްސީލު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
3,118,162,347
5,867,056,539
7,988,962,654
8,064,196,251
6,661,775,752
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2015
ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ ބެހިފައިވާ ގޮތް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
2,403,285,304
4,553,237,607
4,368,676,735
3,331,491,911
1,675,659,197
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2015
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
18,350,079
11,034,560
65,000,000
32,910,012
38,910,012
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
18,833,739
15,167,417
2,386,914
222,871
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
21,846,817
26,840,503
24,849,970
1,487,126
200,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
3,021,000
92,067,578
132,328,035
132,328,035
132,328,035
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
80,466,434
108,914,115
94,667,457
88,594,832
3,879,757
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
64,292,895
228,122,148
211,227,560
301,997,277
135,247,853
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
203,947,479
372,902,739
261,148,844
128,903,322
44,625,728
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
11,824,718
16,357,716
15,262,397
10,119,283
1,183,961
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
-
1,371,781
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
96,440,826
44,515,754
40,913,405
5,668,412
150,000
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
34,982,765
1,632,814,324
59,305,466
59,305,466
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
33,294,163
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
602,323
-
726,014,127
119,542,492
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
110,503,342
104,266,381
153,791,491
244,807,222
190,360,976
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,043,037,080
1,253,995,448
1,383,673,426
849,030,373
400,498,917
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
11,371,960
11,703,235
79,287,088
25,186,691
17,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
57,243,565
103,626,508
180,755,357
113,140,090
20,246,536
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
620,002,984
496,243,237
935,185,198
1,215,368,407
689,587,422
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
5,866,958
-
2,880,000
2,880,000
1,440,000
ކައުންސިލްތައް
650,340
-
-
-
-
ބޭރުގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
635,051,391
968,648,215
2,827,155,674
3,911,950,200
4,085,205,970
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2015
ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
-
-
846,442,020
1,518,059,549
1,989,794,436
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
166,285
5,579,654
1,115,931
8,369,481
9,485,411
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
59,952,100
101,442,000
169,070,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
548,201,232
851,556,483
415,432,291
1,080,722,176
1,229,830,373
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
-
1,330,002,897
363,527,270
78,907,272
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
86,683,874
111,512,078
174,210,435
839,829,724
608,118,478
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް
79,620,882
345,170,717
793,130,245
820,754,140
900,910,585
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2015
ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
-
-
55,512,000
111,024,000
111,024,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
17,670,830
24,234,810
19,293,303
22,049,490
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
-
-
61,680,000
154,200,000
154,200,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
212,978,140
414,442,354
255,015,960
293,087,940
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
11,664,230
31,317,605
43,537,417
1,489,444
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
50,285,822
76,640,162
198,665,171
276,975,246
342,598,645
އެހެނިހެން ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު
204,770
-
-
-
-
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2015
2015
2016
2017
2018
2019
2015
ވަނަ އަހަރު އެހެނިހެން ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
204,770
-
-
-
-