މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ޑޮމެސްޓިކް
ޕްރޮޖެކްޓް ލޯން
ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް
ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ޖުމްލަ
ޖުމްލަ
3,385,626,174
3,018,235,383
654,086,078
18,757,839
7,076,705,474
2018
ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
75,313,347
-
-
-
75,313,347
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޕޮލިސް
33,676,985
-
-
-
33,676,985
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޤައުމީ ސަލާމަތް
6,609,985
-
-
-
6,609,985
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޕެނިޓެންޝަރީ
29,251,400
-
-
-
29,251,400
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރީހެބިލިޓޭޝަން
1,080,000
-
-
-
1,080,000
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކަސްޓަމްސް
4,694,977
-
-
-
4,694,977
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
381,051,223
301,042,896
-
3,115,108
685,209,227
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިއްޙީ ދާއިރާ
152,641,451
301,042,896
-
-
453,684,347
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ
119,126,010
-
-
3,115,108
122,241,118
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކުޅިވަރު
109,283,762
-
-
-
109,283,762
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
260,774,076
-
38,710,471
-
299,484,547
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޔުނިވަރސިޓީ
14,400,001
-
37,702,040
-
52,102,041
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
246,374,075
-
1,008,431
-
247,382,506
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
147,351,643
171,266,193
230,681,021
-
549,298,857
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކުނި ނައްތާލުން
67,219,292
45,460,993
118,920,483
-
231,600,768
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
54,762,806
36,655,200
16,085,282
-
107,503,288
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
25,369,545
-
-
-
25,369,545
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
89,150,000
95,675,256
-
184,825,256
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
623,062,321
581,721,009
155,592,792
-
1,360,376,122
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
275,114,112
88,740,754
18,840,233
-
382,695,099
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެން/ނަރުދަމާ
247,155,726
492,980,255
92,963,164
-
833,099,145
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެނުގެ ނިޒާމް
100,792,483
-
43,789,395
-
144,581,878
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
918,423,446
1,750,693,178
21,376,819
-
2,690,493,443
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބަނދަރު ހެދުން
663,220,558
39,195,978
21,376,819
-
723,793,355
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބްރިޖު އެޅުން
70,976,950
53,267,200
-
-
124,244,150
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ވައިގެ ބަނދަރު
184,225,938
1,658,230,000
-
-
1,842,455,938
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
52,213,326
-
-
2,800,001
55,013,327
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އޮފީސް ޢިމާރާތް
39,797,576
-
-
2,800,001
42,597,577
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
12,415,750
-
-
-
12,415,750
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
182,936,200
213,512,107
-
-
396,448,307
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބޯހިޔާވަހިކަން
182,936,200
213,512,107
-
-
396,448,307
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
18,796,287
-
169,620,000
12,842,730
201,259,017
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
18,796,287
-
169,620,000
12,842,730
201,259,017
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
677,505,837
-
-
-
677,505,837
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މަގުހެދުން
281,498,718
-
-
-
281,498,718
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބިން ހިއްކުން
396,007,119
-
-
-
396,007,119
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
21,733,145
-
38,104,975
-
59,838,120
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
21,733,145
-
38,104,975
-
59,838,120
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އެހެނިހެން
26,465,323
-
-
-
26,465,323
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް