މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
ލޯނު ދޭ ފަރާތް
2017
2018
2019
2020
2021
 
 
 
 
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
2,706,220,676
3,919,099,818
3,018,235,383
3,488,331,585
3,768,784,913
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ
636,040,144
1,572,164,505
978,000,000
878,235,150
-
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
އަބޫދާބީ ފަންޑް
12,935,042
-
188,550,000
283,656,690
207,069,474
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
ސަޢުދީ ފަންޑް
38,799,516
359,820,311
184,950,000
316,475,687
324,841,928
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
ކުވެއިތު ފަންޑް
-
-
152,730,000
216,367,500
254,550,000
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
އޯފިޑް
-
-
154,000,000
272,316,501
202,441,881
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
-
-
824,970,000
ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
ސަޢުދީ ފަންޑް
7,599,935
33,730,608
279,298,515
331,870,218
396,771,920
ސިފްކޯ/ޕޮލްކޯ ހައުސިންގ
ހުޅުމާލެ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
101,706,000
215,740,000
440,726,000
ކަރަންޓީން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
އައި.ޑީ.ބީ
96,125
-
5,299,092
23,924,190
26,573,736
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ނިމިފައި
އެކި ފަރާތްތަކުން
1,150,621,112
48,336,994
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
741,156,116
92,520,000
76,000,000
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ)
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.ވެލިދޫ، ނ.މާޅެންދޫ، ނ.މާފަރު، ރ.އިންނަމާދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
އައި.ޑީ.ބީ
162,853,500
20,807,757
23,785,978
-
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ
154,448,400
588,901,000
53,267,200
-
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.ގައްދޫ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ސ.ހިތަދޫ، ސ.ހުޅުމީދޫ
ރިޓެންޝަން
އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ
269,306,723
63,239,487
-
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް
ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ.ނިލަންދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގއ.ދާންދޫ
ނިމިފައި
ސަޢުދީ ފަންޑް
-
6,115,605
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
ސަޢުދީ ފަންޑް
25,249,545
27,306,103
129,949,633
-
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
އޯފިޑް
19,680,786
38,055,067
73,274,171
-
-
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
އޯފިޑް
-
-
15,410,000
46,230,000
61,640,000
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ތިނަދޫ، ގދ.ގައްދޫ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ސ.ހިތަދޫ، ސ.ހުޅުމީދޫ
ރިޓެންޝަން
އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ
-
-
72,174,857
-
-
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ، ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
އެގްޒިމް ބޭންކް / އިންޑިއާ
-
-
30,000,000
110,138,073
129,107,242
އެފަރޑަބަލް ހައުސިންގ ސްކީމް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
ސަޢުދީ ފަންޑް
-
-
9,631,250
19,262,500
38,525,000
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ނިމިފައި
އިފާޑް
3,875,683
1,422,088
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އީ.އައި.ބީ
-
-
89,150,000
191,672,500
280,822,500
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ކުވެއިތު ފަންޑް
-
-
36,655,200
58,037,400
76,365,000
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ކުވެއިތު ފަންޑް
39,221,474
31,697,721
41,432,223
25,319,692
2,301,790
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - ޒޯން 7
އައްޑޫ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
އަބޫދާބީ ފަންޑް
-
16,104,220
9,360,773
18,721,546
26,347,150
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.އައި.އައި.ބީ
-
-
7,710,000
38,550,000
96,375,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
-
-
20,680,220
20,680,220
62,040,660
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އައި.ޑީ.ބީ
-
-
7,710,000
15,420,000
38,550,000
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ތ.ވޭމަންޑޫ
ހިނގަމުންދާ
އައި.ޑީ.ބީ
31,231,754
11,620,024
73,330,754
93,921,631
-
ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް
ގދ.ތިނަދޫ، ރ.އުނގޫފާރު، ނ.މަނަދޫ، ލ.ގަން
ނިމިފައި
އޭ.އެފް.ޑީ
4,606,219
-
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޯފިޑް
76,643,781
196,217,872
112,037,286
166,318,694
217,125,632
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް
ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ބ.ތުޅާދޫ، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
ރިޓެންޝަން
އޯފިޑް
73,010,937
162,404,340
60,212,231
23,243,393
-
ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
އޯފިޑް
-
-
15,410,000
46,230,000
61,640,000