މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
އެހީދޭ ފަރާތް
2017
2018
2019
2020
2021
 
 
 
 
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
178,194,724
486,157,258
654,086,078
766,996,800
481,752,769
ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ނިމިފައި
ސާރކް
645,736
1,056,197
-
-
-
ހޭންގަރ މަޝްރޫއު - ލ.ކައްދޫ
ލ.ކައްދޫ
ނިމިފައި
އިންޑިއާ
1,900,000
-
-
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ވޯލްޑް ބޭންކް
44,779,423
38,385,580
1,008,431
-
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ޕާކިސްތާން
83,263
9,871,805
37,702,040
24,490,214
2,255,678
ކުޅުދުއްފުށީ ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
451,035
9,756,271
21,376,819
21,376,819
21,376,819
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ސައުދީ އަރަބިއާ
64,223,586
62,462,362
169,620,000
-
-
މާލޭގެ ކުދި ގޯޅިތައް އަދި ވިލިމާލޭގައި ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރުން
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި
ނިމިފައި
ޗައިނާ
6,683,688
371,696
-
-
-
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އިފާޑް
7,092,558
19,520,571
4,099,965
2,049,982
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ވޯލްޑް ބޭންކް
2,650,551
84,172,858
34,005,010
34,005,010
34,005,010
ފ.ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ފ.ދަރަނބޫދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
1,254,124
-
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގއ.ވިލިނގިލި
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
775,644
-
-
-
-
ދ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ދ.މީދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
3,537,024
-
-
-
-
ރ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރ.މީދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
1,464,027
-
-
-
-
އދ.އޮމަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އދ.އޮމަދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
1,075,648
-
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހދ.ނައިވާދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
932,473
-
-
-
-
ލ.މާބައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ލ.މާބައިދޫ
ރިޓެންޝަން
ސައުދީ އަރަބިއާ
619,098
-
-
-
-
ލ.މާވަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ލ.މާވަށް
ނިމިފައި
ސައުދީ އަރަބިއާ
17,384
-
-
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރ.އިންނަމާދޫ
ނިމިފައި
ސައުދީ އަރަބިއާ
4,982
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ނެދަލަންޑްސް
-
3,217,056
16,085,282
24,127,923
24,127,923
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
4,131,441
152,166,351
58,628,298
85,966,820
113,305,343
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
-
-
81,064,305
81,064,305
81,064,305
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ، މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ވޯލްޑް ބޭންކް
3,032,060
40,899,458
37,046,958
38,973,208
30,674,594
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ވޯލްޑް ބޭންކް
-
12,618,726
37,856,178
37,856,178
37,856,178
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ވޯލްޑް ބޭންކް
24,435,630
29,737,601
-
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޯފިޑް
1,609,039
-
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 45 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ޖީ.ސީ.އެފް
4,553,302
21,636,159
6,591,527
-
-
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - އއ.ތޮއްޑޫ
އއ.ތޮއްޑޫ
ނިމިފައި
ޔުނޮޕްސް
2,243,008
284,567
-
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ތަކަންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,206,966
8,603,819
568,989
ހއ.ފިއްލަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ފިއްލަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,500,000
14,022,253
907,641
ހއ.އުލިގަމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.އުލިގަމު
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
-
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ކުމުންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
4,675,602
21,769,878
1,391,867
ށ.ނަރުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ށ.ނަރުދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,827,573
11,913,722
775,858
ށ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ށ.ގޮއިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
5,827,195
14,149,786
6,658,994
ށ.ފޯކައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފޯކައިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
4,281,082
9,841,726
4,707,603
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
13,979,609
36,568,924
16,849,511
ނ.މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.މާފަރު
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,323,754
4,515,324
2,279,693
ރ.ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.ފައިނު
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,836,840
8,676,310
4,171,050
ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.ކިނޮޅަސް
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,355,507
4,602,645
2,319,384
ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ބ.ކަމަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,347,661
4,581,069
2,309,577
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,500,000
5,098,885
2,544,948
އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އއ.ފެރިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,214,285
4,214,283
2,142,856
އދ.ދަނގެތި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އދ.ދަނގެތި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
4,376,791
20,176,221
1,292,264
ވ.ފުލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ވ.ފުލިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
1,912,225
3,383,620
1,765,282
ވ.ތިނަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ވ.ތިނަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
1,926,903
3,423,984
1,783,629
މ.ރަތްމަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.ރަތްމަންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
1,094,471
2,670,511
198,157
މ.މަޑުއްވަރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.މަޑުއްވަރި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,271,325
8,947,068
590,442
ތ.ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ކިނބިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
8,470,949
21,420,111
9,963,687
ތ.ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ވަންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,515,166
7,791,708
3,768,958
ތ.ކަނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ކަނޑޫދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
4,922,488
11,661,842
5,528,110
ލ.މާބައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާބައިދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,563,107
15,836,570
1,021,036
ލ.ކުނަހަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.ކުނަހަންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
7,204,360
17,936,989
8,380,450
ލ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.ހިތަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
10,762,873
27,722,902
12,828,592
ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
2,841,940
5,940,336
2,927,425
ހއ.ވަށަފަރު ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ވަށަފަރު
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
1,964,693
5,847,005
1,952,924
ހއ.އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ހއ.އުލިގަމު
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,500,000
13,375,146
2,160,092
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
5,335,311
14,005,933
4,835,311
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,564,725
8,694,175
3,064,725
ށ.ފުނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފުނަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
7,619,029
20,857,088
7,119,029
ނ.މަނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ނ.މަނަދޫ
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
6,253,510
16,760,531
5,753,510
ރ.އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ރ.އަލިފުށި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
6,632,065
17,896,196
6,132,065
ތ.މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
3,854,852
9,564,557
3,354,852
ގއ.ގެމަނަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
އަލަށްފަށާ
އެކި ފަރާތްތަކުން
-
-
5,538,408
14,615,224
5,038,408