ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލެވެ.

މިގޮތުން، ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
16,655,965,296
17,681,809,837
18,978,207,436
19,987,369,431
20,963,505,373
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
322,423
1,668,882
121,930
122,476
123,050
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
277,800
1,620,973
73,000
73,000
73,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
31,600
37,500
38,000
38,000
38,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
13,023
10,409
10,930
11,476
12,050
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
300,090
813,573
300,500
302,013
303,570
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
66,122
9,233
10,000
10,000
10,000
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
12,096,515
12,315,292
8,662,810
8,881,180
9,111,051
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
6,430,355
2,564,616
1,742,528
1,786,091
1,830,743
ސުޕްރީމް ކޯޓު
105,893
104,923
110,169
115,677
121,461
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
237,153
191,836
201,428
211,500
222,074
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
323,020
4,124,986
1,814,859
1,842,081
1,869,713
ސިވިލް ކޯޓު
420,574
387,159
404,753
424,990
446,240
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
167,709
219,009
229,959
241,457
253,530
ފެމިލީ ކޯޓު
4,362,742
4,690,080
4,121,003
4,220,583
4,327,778
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
15,446
11,500
16,788
17,332
17,897
ޑްރަގް ކޯޓު
33,623
21,183
21,324
21,468
21,616
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ
289,750
7,067
7,000
7,000
7,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
24,041
31,916
26,916
26,916
26,916
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
61,404
160,065
55,000
55,125
55,253
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
75,993
87,900
46,177
46,182
46,186
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
504,392
394,827
280,561
294,141
308,389
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
244,678
244,095
60,035
60,235
60,435
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
13,084,377,736
14,086,271,686
14,249,360,309
15,027,062,194
15,899,271,216
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
41,512
16,295
17,191
17,195
17,200
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
6,604
282,434
1,000
1,000
1,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
4,011,329
7,571,613
6,655,940
6,413,437
6,689,829
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
7,832
6,933
7,000
7,000
7,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
190,569
35,326
2,096
2,149
2,202
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,231
27,340
2,108
2,213
2,324
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
1,480
15,000
15,000
15,000
15,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
701,199,381
717,152,415
1,766,353,500
2,131,656,893
2,175,934,972
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
684,407,010
688,649,936
1,758,996,453
2,124,157,694
2,168,290,778
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
1,617,700
10,126,606
198,004
198,004
198,004
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
7,197,134
11,249,030
-
-
-
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
583,963
53,142
10,000
10,000
10,000
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
497,842
50,045
30,000
30,000
30,000
ޤައުމީ އަރްޝީފް
35,436
5,896
6,043
6,194
6,349
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
6,860,296
7,017,760
7,113,000
7,255,000
7,399,840
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
13,011,859
14,928,576
14,749,433
14,921,194
15,096,507
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
6,383,686
3,354,685
3,166,900
3,166,900
3,166,900
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
3,627,546
9,905,635
8,353,958
8,525,640
8,700,871
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
-
-
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ
114,412
18,353
18,575
18,654
18,736
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
2,886,215
1,649,902
3,210,000
3,210,000
3,210,000
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
2,550,508,322
2,594,776,183
2,717,916,943
2,575,979,827
2,626,728,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
267,514
932,005
205,159
215,956
231,773
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,742,357
193,316
171,000
171,100
171,200
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
236,870
236,061
150,000
150,000
150,000
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,391,196,367
2,423,530,918
2,537,397,108
2,384,691,315
2,424,020,653
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
88,262
21,295
15,000
15,250
15,506
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,245
1,258
1,321
1,387
1,457
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
156,973,045
169,861,330
179,977,355
190,734,818
202,137,729
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
662
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
38,443,458
32,112,003
15,466,042
16,115,567
17,069,428
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
974,545
1,549,207
184,895
186,841
188,835
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
8,388,623
10,104,912
8,766,303
9,174,605
9,748,589
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,598,193
1,488,305
131,581
131,581
131,581
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
7
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
1,887,006
2,162,977
2,595,285
2,751,002
3,026,102
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
111,132
42,922
45,068
47,322
49,688
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
146,064
192,339
217,500
218,000
218,100
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
499,044
872,724
159,044
162,767
166,583
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
465,795
37,338
462,471
474,369
486,649
ކޮލިޓީ އެޝޫރޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
-
1,166
1,200
1,260
1,323
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
88,044
73,349
75,183
77,062
78,989
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
179,807
86,194
78,953
82,901
87,046
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
216,138
92,233
106,498
108,936
111,462
ހިރިޔާ ސްކޫލް
23,536
61,744
61,977
62,452
62,939
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
203,782
164,004
167,287
170,653
174,102
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
283,898
160,061
148,814
151,005
154,195
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
23,684
7,832
7,819
7,998
8,185
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
210,274
95,961
88,978
90,689
92,442
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
382,269
196,149
199,161
202,363
205,644
ކަލާފާނު ސްކޫލް
228,265
97,416
97,400
99,200
119,000
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
106,160
38,181
51,834
53,736
55,733
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
103,367
49,553
49,643
50,505
51,389
ގާޒީ ސްކޫލް
50,042
34,824
34,939
35,056
35,177
ރެހެންދި ސްކޫލް
74,892
67,617
68,200
68,912
69,515
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18
256,718
3,000
3,000
3,000
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
45,102
196,068
36,401
37,024
37,665
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
279,040
274,361
70,676
70,853
71,030
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
35,807
172,903
32,700
33,200
33,700
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
27,611
22,408
8,105
8,105
8,105
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
246,053
11,401
19,405
19,957
20,526
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
29,957
16,943
28,928
29,000
29,073
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
342,396
28,442
30,500
32,500
33,000
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
103,355
28,394
24,962
25,287
25,618
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
26,970
22,226
22,282
22,337
22,393
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,236
12,653
12,685
12,716
12,748
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
64,115
1,164
1,222
1,283
1,347
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
217,171
2,192
2,247
2,303
2,361
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,150
34,109
21,000
21,000
21,000
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
-
443,829
-
-
-
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
55,130
139,825
11,500
12,500
13,000
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
513,186
565,366
9,484
9,651
9,822
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް އިބްރާހީމް
31,146
3,153
-
-
-
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
234,062
219,823
27,041
27,108
27,175
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
66,514
45,857
48,150
50,558
53,085
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
63,559
-
-
-
-
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
73,360
831
852
873
895
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް
143,411
3,765
4,310
4,369
4,429
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް
85,298
960
1,008
1,058
1,111
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
6,228
3,247
3,935
4,013
4,021
މޭނާ ސްކޫލް
329,844
493,678
40,987
41,905
42,845
ރ.އުގޫފާރު ސްކޫލް
143,768
141,147
81,078
83,105
85,183
ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް
132,059
191,320
700
700
700
ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
282,700
-
-
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,650
6,444
6,000
6,000
6,000
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް
181,856
62,776
20,966
21,490
22,027
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
91,522
-
-
-
-
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
28,664
-
-
-
-
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
62,976
30,962
2,763
2,827
2,892
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
-
-
-
މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ
10,916
276,795
3,476
3,650
3,832
ލ.މާވަށު ސްކޫލް
589,591
388,667
17,212
17,661
18,122
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
81,945
-
-
-
-
ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް
149,967
22,785
23,355
23,938
24,537
މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
1,314
249,137
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް
85,751
167,074
-
-
-
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
1,226,770
36,114
36,000
36,000
36,000
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް
112,079
14,520
14,520
14,520
14,520
އައްޑޫ ހައިސްކޫލް
335,667
-
-
-
-
ތިނަދޫ ސްކޫލް
-
-
-
-
-
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
5,029,055
3,200,143
262,285
266,795
271,430
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
3,992,905
2,970,013
252,631
253,262
253,895
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
6,597,017
3,676,780
483,644
505,805
529,073
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
-
-
-
-
-
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލް
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
2,831,745
3,279,754
3,256,863
3,342,577
3,430,966
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
941,771
530,359
310,398
320,167
330,378
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
567,255
271,531
85,106
89,162
93,420
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
64,248
33,972
30,000
30,000
30,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
46,359
45,300
46,125
47,278
48,460
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
17,063
12,928
12,613
12,613
12,613
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ
26,277
28,687
30,121
31,627
33,209
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
40,762
31,583
30,000
30,000
30,000
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
10,217
4,418
4,528
4,641
4,757
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
15,097
4,616
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
36,601
35,158
36,916
38,762
40,700
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
7,067
8,349
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
48,335
25,490
26,127
26,780
27,450
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
42,887
18,022
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
15,779
8,439
8,861
9,304
9,769
ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
3,824
1,867
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
14,254,006
349,505
63,000
63,000
63,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
880,431
130,060
50,000
50,000
50,000
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
128,511
-
-
-
-
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
4,060,351
12,772
13,000
13,000
13,000
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
168,862
-
-
-
-
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
3,629,991
159,834
-
-
-
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
-
-
-
-
-
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
119,422
2,555
-
-
-
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
128,034
3,528
-
-
-
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
436,361
3,640
-
-
-
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
505,502
17,828
-
-
-
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
777,987
-
-
-
-
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
971,983
5,780
-
-
-
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
667,784
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
1,487,005
12,253
-
-
-
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
291,782
1,255
-
-
-
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
62,372,645
69,466,614
64,338,301
66,538,101
68,400,033
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2,702,926
5,369,722
5,403,327
5,415,383
5,427,537
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,744,298
2,373,226
2,439,615
2,439,615
2,439,615
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
6,504,328
6,059,744
6,230,488
6,540,263
6,542,964
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,311,240
558,027
90,000
90,000
90,000
މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
32,990
1,670
1,674
1,678
1,682
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
35,263
31,502
31,500
31,500
31,500
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
25,557,969
26,739,398
27,122,319
27,932,717
28,767,360
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
367,795
317,715
324,271
324,755
325,253
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
3,923,975
1,796,307
-
-
-
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,511,718
2,028,318
1,975,185
2,137,461
2,178,797
ރ. އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,699,442
1,680,420
1,714,028
1,748,309
1,783,275
މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
693,016
448,785
486,357
488,323
490,348
ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,637,283
1,392,804
1,389,196
1,416,323
1,444,110
ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,560,555
1,430,318
1,534,985
1,590,888
1,649,586
ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,303,158
6,103,649
3,633,837
3,997,222
4,396,943
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,050,247
712,289
775,459
794,346
813,719
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
637,754
479,621
500,370
515,094
530,698
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
631,351
797,494
836,617
863,298
890,663
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,013,075
2,341,425
2,393,274
2,453,153
2,514,532
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
816,999
2,116,175
775,727
793,921
811,545
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
886,063
976,047
975,036
999,009
1,005,696
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
478,673
1,209,890
1,029,571
1,070,973
1,114,186
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
990,814
872,308
919,519
937,909
956,668
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
234,421
156,737
160,060
163,611
167,250
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
459,140
650,452
663,462
676,729
689,740
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
860,982
1,549,369
1,602,674
1,651,157
1,701,488
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
200,973
680,788
634,279
646,964
659,904
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
497,787
19,260
30,112
30,456
30,808
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
891,777
325,067
417,504
537,544
693,466
ދަމަނަވެށި
136,633
248,088
247,855
249,500
250,700
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
78,601,340
69,787,822
78,374,410
82,030,195
85,861,872
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,885,740
3,222,884
12,138
12,663
13,214
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
13,616,961
10,003,470
10,297,194
10,554,499
10,818,236
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
-
-
-
-
-
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
8,378
6,586
7,000
7,500
7,700
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
62,090,261
56,554,882
68,058,078
71,455,533
75,022,721
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
21,972,363
12,150,217
12,338,539
12,748,674
13,200,800
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
14,674,596
5,864,788
5,777,014
5,833,632
5,891,772
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
7,297,767
6,285,429
6,561,525
6,915,042
7,309,028
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
2,474,051
1,430,598
1,315,119
1,322,711
1,326,868
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
2,071,252
1,083,702
976,599
981,786
985,814
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
288,777
242,506
233,520
235,800
235,800
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
107,807
100,000
100,000
100,000
100,000
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
6,215
4,390
5,000
5,125
5,253
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
18,841,445
14,164,794
14,424,250
14,920,080
15,496,633
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
18,783,957
14,072,396
14,280,250
14,766,030
15,332,532
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
24,970
25,000
79,000
89,050
99,101
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
32,518
67,398
65,000
65,000
65,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
5,073,302
5,620,828
4,900,180
4,911,279
4,922,441
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
182,761
5,404,653
380,051
393,292
407,712
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
173,838
5,384,453
353,551
366,792
381,212
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
8,923
20,200
26,500
26,500
26,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
5,132,003
19,024,367
11,294,062
11,520,478
11,751,538
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
1,931,558
7,986,585
100,000
100,000
100,000
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
11,670
1,673
1,342
1,342
1,342
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
14,500
79,186
14,000
14,000
14,000
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
3,174,275
10,956,923
11,178,720
11,405,136
11,636,196
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
163,581
86,160
80,000
80,000
80,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
231,910
322,730
62,823
63,023
63,223
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
64,737
58,633
37,823
37,923
38,023
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
131,472
249,097
5,000
5,100
5,200
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
29,600
10,000
15,000
15,000
15,000
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
6,101
5,000
5,000
5,000
5,000
ފިޔަވަތި / ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްތައް
36,737,170
11,262,784
6,951,950
7,116,921
7,283,063
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
29,864,206
7,024,442
6,951,950
7,116,921
7,283,063
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
459
427
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,900
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
400
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,502
1,520
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,734
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
9,413
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
155,391
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,898
31
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,026
13,911
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
212
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
100
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
175,375
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,840
204
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,250
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,797
7,802
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
244,000
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
21,753
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,138
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,507
336
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
92,056
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
483
159
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
1,347,987
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,000
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,241
3,976
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
947,931
1,848
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
11,777
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
197,238
2,834
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,043
2,796
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
301
765
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
367,179
15,246
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,577,320
1,781,947
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,813
5,099
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
100
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,663
4,486
-
-
-
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,504
156,195
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,332,820
806
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
29,579
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
59,207
19,226
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,138
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
60,416
100
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,378
108,716
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
154
100
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,339
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,297
310
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,961
6,960
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
11,658
1,387
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,602
5
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
29,910
10,003
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,390
2,667
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
31,745
13,151
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
71,946
2,040
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
466,420
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
100,330
3,072
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,825
1,924
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
148,277
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
89,262
8,832
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
24,070
1,066
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,236
3,268
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
82
100
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,058
306
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,008
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,929
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
86,010
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,650
750
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
8,000
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
135,878
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
346,389
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
31,464
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
440
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,750
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
178,009
400
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
21,790
10,155
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,543
8,781
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
20,116
105,255
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,594
14,275
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
104,623
100
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
10,505
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,429
1,120
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,105
1,553
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,398
4,657
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,579
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
27,455
-
-
-
-
ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
43,512
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
295,515
-
-
-
-