މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
19,841,171,067
20,805,381,673
22,051,412,989
23,516,410,484
24,519,970,478
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
696,838
192,935
126,282
126,282
126,282
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
234,633
92,384
87,282
87,282
87,282
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
461,893
99,551
38,000
38,000
38,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
312
1,000
1,000
1,000
1,000
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
705,514
399,567
384,717
384,717
384,717
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
705,514
399,567
384,717
384,717
384,717
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
14,209,521
11,684,792
11,738,956
12,033,015
12,298,291
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
643,717
383,456
386,140
386,582
387,028
ސުޕްރީމް ކޯޓު
133,850
119,173
120,318
121,475
122,642
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
199,846
189,738
213,189
217,820
222,622
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
7,944,287
5,865,625
5,877,906
6,090,995
6,272,449
ސިވިލް ކޯޓު
535,155
388,845
305,325
307,529
309,754
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
244,456
182,103
193,777
193,910
195,182
ފެމިލީ ކޯޓު
4,457,643
4,528,574
4,611,206
4,683,359
4,757,019
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
19,164
17,016
11,861
11,861
11,861
ޑްރަގް ކޯޓު
31,403
10,262
19,234
19,484
19,734
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
23,355
27,764
6,723
6,723
6,723
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
23,355
27,764
6,723
6,723
6,723
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
476,083
316,112
111,373
111,373
111,373
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
476,083
316,112
111,373
111,373
111,373
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
84,758
48,957
20,000
20,000
20,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
84,758
48,957
20,000
20,000
20,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
197,340
129,144
22,083
22,083
22,083
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
197,340
129,144
22,083
22,083
22,083
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
163,647
95,721
46,385
46,385
46,385
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
163,647
95,721
46,385
46,385
46,385
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
560,284
329,926
148,881
148,881
148,881
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
560,284
329,926
148,881
148,881
148,881
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
182,328
171,754
49,601
49,601
49,601
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
182,328
171,754
49,601
49,601
49,601
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
14,985,737,685
16,110,548,537
16,785,100,086
18,097,016,126
18,817,751,537
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
14,985,737,685
16,110,548,537
16,785,100,086
18,097,016,126
18,817,751,537
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
46,929
26,085
23,491
23,491
23,491
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
46,929
26,085
23,491
23,491
23,491
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
1,559
1,559
1,559
1,559
1,559
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
7,666,051
8,761,899
8,803,040
8,842,951
8,883,261
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
7,666,051
8,761,899
8,803,040
8,842,951
8,883,261
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
9,018
2,880
3,000
3,000
3,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
9,018
2,880
3,000
3,000
3,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
591,860
982,206
1,300
1,300
1,300
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
591,860
982,206
1,300
1,300
1,300
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
372
1,000
500
500
500
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
372
1,000
500
500
500
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
43,601
10,000
10,000
10,000
10,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
43,601
10,000
10,000
10,000
10,000
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
1,316
33,088
4,000
4,000
4,000
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
1,316
33,088
4,000
4,000
4,000
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
233,556
168,831
170,000
170,000
170,000
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
233,556
168,831
170,000
170,000
170,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,032,500,820
1,162,002,635
1,379,744,527
1,456,260,837
1,653,521,187
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,032,500,820
1,162,002,635
1,379,744,527
1,456,260,837
1,653,521,187
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
341,294,479
29,821,851
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
341,294,479
29,821,851
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
7,969,045
5,806,470
-
-
-
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
7,969,045
5,806,470
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
6,444,596
7,954,398
9,637,891
9,683,736
9,730,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
3,216,928
6,633,270
6,976,876
6,998,712
7,020,767
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
21,870
3,683
6,186
6,247
6,310
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
3,205,798
1,317,445
2,654,829
2,678,777
2,702,965
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
7,882,897
4,180,332
693,134
693,134
693,134
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
7,882,897
4,180,332
693,134
693,134
693,134
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
69,420,691
71,574,051
74,005,252
74,748,438
75,499,215
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
69,420,691
71,574,051
74,005,252
74,748,438
75,499,215
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
3,627,146
186,438
175,520
190,520
205,520
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
3,626,090
182,904
174,520
189,520
204,520
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
1,056
3,534
1,000
1,000
1,000
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,068,400
1,585,019
1,212,571
1,212,571
1,212,571
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,068,400
1,585,019
1,212,571
1,212,571
1,212,571
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
395,811
120,484
148,173
148,173
148,173
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
395,811
120,484
148,173
148,173
148,173
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,873,388,569
2,959,821,943
3,270,828,621
3,336,399,310
3,410,218,827
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,873,388,569
2,959,821,943
3,270,828,621
3,336,399,310
3,410,218,827
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
39,641,455
16,756,997
10,275,253
10,342,779
10,400,168
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
1,020,410
1,315,899
1,221,427
1,221,427
1,221,427
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
6,059,288
6,408,549
6,202,049
6,266,408
6,321,609
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
8,335
2,265
2,265
2,265
2,265
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
1,242,963
925,774
766,331
766,331
766,331
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
329
2,497
1,000
1,000
1,000
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
394,189
100,000
101,000
102,010
103,030
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
67,819
32,265
32,265
32,265
32,265
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
67,342
39,922
38,122
38,122
38,122
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
76,687
72,754
75,254
75,254
75,254
ހިރިޔާ ސްކޫލް
87,277
71,494
52,391
52,391
52,391
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
129,830
114,213
113,945
113,945
113,945
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
175,430
94,828
96,318
96,318
96,318
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
69,769
67,557
15,710
15,710
15,710
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
107,884
80,147
81,347
81,347
81,347
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
150,567
85,533
66,657
66,657
66,657
ކަލާފާނު ސްކޫލް
71,471
24,506
29,006
29,006
29,006
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
55,780
31,078
22,873
22,873
22,873
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
56,408
13,409
14,301
14,301
14,301
ގާޒީ ސްކޫލް
60,346
59,124
60,324
60,324
60,324
ރެހެންދި ސްކޫލް
129,876
39,495
31,774
31,774
31,774
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
31,047
31,586
7,582
7,582
7,582
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
207,957
88,768
56,457
56,457
56,457
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
285,784
8,866
1,250
1,250
1,250
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
60,793
23,092
5,016
5,016
5,016
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
302,089
406,053
53,413
53,413
53,413
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
51,883
54,730
55,730
55,730
55,730
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,330
19,625
20,125
20,125
20,125
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
339,834
66,534
24,635
24,635
24,635
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
93,247
42,306
17,949
17,949
17,949
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
139,094
25,557
26,757
26,757
26,757
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,389
3,618
3,318
3,318
3,318
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
281,161
6,910
6,910
6,910
6,910
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
109,301
65,209
25,479
25,479
25,479
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
248,516
101,981
24,259
24,306
24,354
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
605,939
19,870
19,870
19,870
19,870
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
145,869
269,972
42,527
42,527
42,527
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
512,415
360,827
29,152
29,152
29,152
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
843
647
770
770
770
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
241,112
16,135
16,000
16,000
16,000
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
706,897
40,918
40,893
40,893
40,893
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
6,979
1,035
1,535
1,535
1,535
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
243,079
37,307
14,822
14,822
14,822
ފުނަދޫ ސްކޫލް
147,293
28,895
29,203
29,203
29,203
މިލަންދޫ ސްކޫލް
57,727
33,631
34,831
34,831
34,831
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
139,279
6,333
3,633
3,633
3,633
މޭނާ ސްކޫލް
247,190
65,305
27,543
27,543
27,543
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
19,595
9,256
9,263
9,263
9,263
އަލިފުށީ ސްކޫލް
39,874
53,504
2,576
2,576
2,576
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
465,898
271,728
25,797
25,797
25,797
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
1,423,636
44,994
13,686
13,686
13,686
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
440,601
322,848
9,457
9,457
9,457
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
27,274
22,185
22,444
22,444
22,444
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
187,670
12,650
12,750
12,850
12,950
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
397,256
56,852
27,718
27,718
27,718
މާވަށު ސްކޫލް
286,657
26,111
26,131
26,141
26,161
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
956,000
273,169
50,000
50,000
50,000
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
361,205
437,020
13,120
13,120
13,120
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
214,663
213,887
94,842
94,842
94,842
ހިތަދޫ ސްކޫލް
47,460
54,773
2,400
2,400
2,400
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
449,845
634,886
63,170
65,170
66,170
ފޭދޫ ސްކޫލް
585,229
99,169
41,981
41,981
41,981
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
1,459,055
81,279
17,525
17,525
17,525
ތިނަދޫ ސްކޫލް
742,821
99,302
10,595
10,595
10,595
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
3,795,417
860,798
65,389
65,389
65,389
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
4,210,321
1,082,760
39,584
39,584
39,584
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
5,790,081
432,209
59,005
59,005
59,005
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
185,045
38,537
28,993
28,993
28,993
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
2,293,805
222,061
24,809
24,809
24,809
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
3,078,978
1,359,120
691,228
691,228
691,228
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
2,072,668
738,652
70,849
70,849
70,849
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
783,348
545,789
545,700
545,700
545,700
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
222,962
74,679
74,679
74,679
74,679
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
140,531
170,844
132,000
132,000
132,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
140,531
170,844
132,000
132,000
132,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
865,582
368,528
226,048
227,048
228,048
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
231,408
35,601
34,955
34,955
34,955
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
118,042
62,459
30,000
30,000
30,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
66,768
59,731
30,000
30,000
30,000
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
24,335
24,047
24,335
24,335
24,335
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
64,686
39,401
30,000
30,000
30,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
55,675
30,000
30,000
30,000
30,000
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
17,465
1,770
6,000
6,000
6,000
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
27,075
14,892
4,966
4,966
4,966
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
83,488
4,193
5,000
5,000
5,000
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
9,679
7,292
7,292
7,292
7,292
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
29,485
19,198
10,000
10,000
10,000
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
56,823
67,080
11,000
12,000
13,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
66,964
1,303
1,000
1,000
1,000
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
13,689
1,561
1,500
1,500
1,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
116,931
119,159
60,000
60,000
60,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
107,798
112,408
60,000
60,000
60,000
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,668
2,693
-
-
-
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,465
4,058
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
65,318,054
49,169,020
47,586,743
48,897,820
49,278,108
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
9,547,407
6,333,634
6,269,073
6,692,523
6,692,523
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
6,810,821
2,826,749
3,136,745
3,168,512
3,200,741
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
6,021,946
3,929,207
4,090,597
4,211,079
4,333,577
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
101,148
10,670
11,308
11,308
11,308
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,795,406
1,541,995
1,555,156
1,567,082
1,579,127
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,430,212
3,794,497
3,889,408
4,003,585
4,054,925
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
380,199
1,178,007
1,199,704
1,221,942
1,227,571
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,113,272
1,401,242
1,450,609
1,466,337
1,479,228
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,923,636
2,213,687
1,806,752
1,840,776
1,846,513
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,815,673
4,300,592
4,356,807
4,433,241
4,480,817
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,122,820
814,786
852,805
903,911
972,042
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,814,742
1,182,748
1,156,963
1,170,306
1,181,096
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
82,514
1,400,049
1,432,180
1,451,262
1,460,919
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
7,236,607
4,681,594
4,741,649
4,791,933
4,838,375
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,811,164
3,277,939
1,204,263
1,216,302
1,228,466
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
1,687,363
1,738,915
1,562,758
1,755,210
1,593,692
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,877,468
1,275,810
1,286,706
1,300,616
1,313,085
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,459,808
1,227,069
1,251,714
1,276,855
1,302,171
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
502,037
602,037
608,917
615,913
621,833
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
597,099
345,092
308,818
312,879
315,507
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,695,003
2,441,637
2,535,101
2,561,833
2,586,741
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,646,718
1,353,031
1,541,604
1,560,521
1,574,325
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
18,784
18,784
40,000
40,424
40,424
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,506,526
959,694
977,551
987,937
997,503
ދަމަނަވެށި
319,681
319,555
319,555
335,533
345,599
ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
42,908,267
41,922,917
91,625,630
96,709,559
102,492,014
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
42,345,344
41,567,156
44,494,490
49,100,595
54,407,041
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
562,923
355,761
499,689
511,199
516,230
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
46,631,451
47,097,765
47,568,743
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
679,611
735,901
10,000
10,000
10,000
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
679,611
735,901
10,000
10,000
10,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,309,810
2,393,787
2,397,127
2,484,346
2,545,960
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,298,242
2,382,787
2,386,127
2,473,346
2,534,960
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
11,568
11,000
11,000
11,000
11,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
30,786,393
38,458,921
36,286,694
36,864,611
38,431,364
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
4,318,539
4,933,243
3,418,948
3,686,610
3,978,134
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
26,467,854
33,525,678
32,867,746
33,178,001
34,453,230
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
127,093
7,163,859
99,300
99,300
99,300
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
127,093
7,163,859
99,300
99,300
99,300
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
2,473,392
1,382,686
924,359
924,359
924,359
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
2,473,392
1,382,686
924,359
924,359
924,359
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
1,205,982
506,476
552,481
552,481
552,481
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
47,787
32,269
32,269
32,269
32,269
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
841,521
283,729
283,629
283,629
283,629
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
178,477
121,852
163,606
163,606
163,606
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
126,910
58,556
66,127
66,127
66,127
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
7,903
6,850
6,850
6,850
6,850
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,384
3,220
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
29,554,624
28,802,992
28,806,134
29,085,689
29,373,715
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
19,315,802
18,793,946
18,748,496
18,928,938
19,116,859
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
72,279
66,098
66,325
66,555
66,787
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
122,223
78,781
71,900
71,900
71,900
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
336,786
67,703
12,120
12,120
12,120
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
9,707,534
9,796,464
9,907,293
10,006,176
10,106,049
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
216,691,980
216,711,421
218,783,290
220,963,993
223,166,502
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
98,739
46,609
44,324
44,324
44,324
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
216,593,241
216,664,812
218,738,966
220,919,669
223,122,178
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
5,265,730
3,645,593
3,816,065
4,000,947
4,204,205
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
5,265,730
3,645,593
3,816,065
4,000,947
4,204,205
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
22,573,262
2,038,356
1,113,342
1,113,342
1,113,342
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
22,564,896
2,032,010
1,107,300
1,107,300
1,107,300
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
8,366
6,346
6,042
6,042
6,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
10,658,882
9,280,717
9,301,665
9,375,606
9,450,288
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
1,513,568
532,026
497,313
497,313
497,313
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
85,174
27,180
3,614
3,614
3,614
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
28,162
14,065
14,065
14,065
14,065
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
9,031,978
8,707,446
8,786,673
8,860,614
8,935,296
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
479,054
378,903
90,534
91,534
92,534
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
116,438
166,117
34,500
34,500
34,500
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
235,607
148,842
5,000
5,000
5,000
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
28,147
6,224
4,800
4,800
4,800
ފިޔަވަތި
14,969
8,234
8,234
8,234
8,234
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
80
1,000
1,000
1,000
1,000
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
43,509
28,402
17,000
18,000
19,000
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
40,304
20,084
20,000
20,000
20,000
ކައުންސިލްސް
10,671,387
7,029,098
5,417,430
5,425,136
5,433,209
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,445,838
5,420,341
5,417,430
5,425,136
5,433,209
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,453
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
50
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,140
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,075
72,446
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
44,240
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,719,391
-
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
738
150
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
12,313
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
656
200
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
470
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,861
100
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,267
912
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
473
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
241
209
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,794
129
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,898
915
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,540
41
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
12,523
657
-
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,522
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,990
1,032
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,431
1,754
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,591
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
317,639
13,267
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,407,071
1,142,726
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,418
4,798
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,668
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,857
208
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
362
24
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,370
3,856
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
18,201
2,247
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,514
647
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,258
5,318
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,934
20,824
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
500
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1
2,426
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,920
111
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,900
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
33,114
128
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,151
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
40,993
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
42,364
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
29,629
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,208
2,218
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
31,565
70,790
-
-
-
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
11,167
-
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
85,398
74,883
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
67,011
37,590
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
44,908
6,456
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
34,404
4,200
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,000
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
900
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,200
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
171,877
10,860
-
-
-
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
151
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,254
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
85,529
48,142
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
42,015
63,428
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
218,353
1,530
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,539
190
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,868
654
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
56,475
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
45,604
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
26,370
11,696
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
199,211
945
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,670
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,950
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
235,696
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,744
-
-
-
-