ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ
18,312,886,024
20,114,658,403
21,754,430,903
22,275,616,256
23,245,396,093
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
1,941,347
583,915
136,000
136,380
136,764
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
746,528
131,777
98,000
98,000
98,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
1,188,746
452,138
38,000
38,380
38,764
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
6,072
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
1,368,004
634,288
551,000
476,000
466,000
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
12,108
22,692
9,723
9,823
9,923
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
12,871,245
6,813,089
12,057,704
13,114,507
14,274,091
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
2,142,326
525,409
1,278,534
1,316,890
1,356,396
ސުޕްރީމް ކޯޓު
99,019
104,773
99,019
99,019
99,019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
273,902
149,598
273,902
273,902
273,902
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
5,220,348
2,179,703
5,203,703
5,724,073
6,296,480
ސިވިލް ކޯޓު
362,888
425,045
364,952
401,447
441,591
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
190,281
218,301
209,309
211,402
213,516
ފެމިލީ ކޯޓު
4,545,850
3,178,835
4,591,309
5,050,440
5,555,484
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
11,561
13,354
11,908
12,265
12,633
ޑްރަގް ކޯޓު
25,069
18,072
25,069
25,069
25,069
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
389,661
234,658
362,828
362,828
362,828
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
22,981
15,424
19,470
19,470
19,470
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
156,941
152,668
53,545
53,545
53,545
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
127,965
120,743
66,110
66,110
66,110
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
541,845
436,380
444,724
444,724
444,724
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
327,936
80,873
131,985
133,305
134,638
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
14,406,801,229
15,498,644,781
16,739,705,581
17,084,427,762
17,883,060,879
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
35,495
45,505
33,744
33,744
33,744
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
282,705
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
6,877,444
6,974,551
8,262,000
6,840,000
7,182,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
11,582
-
-
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
35,630
590,879
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
66,348
370
1,000
1,000
1,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
25,486
33,942
36,000
37,000
38,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
833,329,173
1,316,257,511
1,513,867,475
1,526,183,043
1,520,670,397
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
823,309,474
1,307,008,026
1,504,471,755
1,516,694,802
1,511,086,103
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
81,770
213,453
12,120
12,241
12,364
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
258,324
60,820
65,000
65,000
65,000
ޤައުމީ އަރްޝީފް
6,007
2,868
-
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
9,673,598
8,972,343
9,318,600
9,411,000
9,506,930
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
21,910,997
14,801,369
16,692,428
16,861,481
17,035,081
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
3,230,081
3,449,601
7,539,000
7,539,000
7,539,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
15,011,621
7,321,003
4,363,839
4,390,092
4,416,608
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
18,277
21,332
29,589
29,589
29,589
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
3,651,018
4,009,433
4,760,000
4,902,800
5,049,884
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
196,720,405
181,403,136
162,188,162
167,087,609
172,138,049
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
1,011,950
553,565
301,000
354,000
408,000
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
255,073
165,829
167,487
169,162
170,854
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
31,542
39,597
45,824
61,099
81,465
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
1,130
1,321
1,334
1,348
1,361
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
195,420,709
180,642,744
161,672,516
166,502,000
171,476,369
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
34,439,986
34,382,975
12,145,452
12,320,713
12,495,900
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
1,675,987
1,250,911
351,956
355,476
359,030
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
5,808,592
8,698,360
5,812,772
5,929,027
6,047,608
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
394,189
-
-
-
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
70,821
62,691
72,686
73,413
74,147
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
104,923
74,022
85,929
86,788
87,656
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
135,588
79,050
135,588
136,944
138,313
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
170,208
116,597
173,880
175,619
177,375
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
207,654
187,543
234,801
237,149
239,521
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
14,693
44,741
32,476
32,476
32,476
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
101,522
77,550
105,662
106,719
107,786
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
194,141
82,772
194,519
196,464
198,429
ކަލާފާނު ސްކޫލް
84,907
39,460
39,855
40,253
40,656
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
50,561
35,777
41,622
42,038
42,459
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
58,563
41,056
58,563
59,149
59,740
ގާޒީ ސްކޫލް
52,849
45,392
54,478
55,023
55,573
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
256,718
30,950
53,675
54,212
54,754
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
195,703
207,956
48,015
48,495
48,980
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
281,244
285,430
10,000
11,000
12,000
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
173,999
49,785
29,495
29,790
30,088
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
61,833
280,099
38,027
38,407
38,791
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
20,727
43,297
66,065
66,726
67,393
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
39,818
10,496
44,842
45,290
45,743
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
211,277
239,809
30,999
31,309
31,622
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
62,409
38,687
37,935
38,314
38,697
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
537,883
-
73,958
74,698
75,445
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
8,149
-
29,047
29,337
29,631
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
126,977
1,260
76,507
76,507
76,507
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,180
109,301
30,092
30,393
30,697
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
37,947
111,393
41,031
41,031
41,031
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
443,828
605,939
56,630
57,196
57,768
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
167,576
139,569
56,930
57,499
58,074
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
566,811
511,892
39,110
39,501
39,896
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
4,668
432
44,210
44,652
45,099
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
224,718
228,401
29,212
29,504
29,799
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
78,821
685,434
70,070
70,070
70,070
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
-
-
43,114
43,114
43,114
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
41,408
1,022
19,817
20,015
20,215
ފުނަދޫ ސްކޫލް
-
14,729
41,900
43,157
44,452
މިލަންދޫ ސްކޫލް
20,810
27,094
54,483
54,483
54,483
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
3,630
1,765
7,600
7,676
7,753
މޭނާ ސްކޫލް
479,020
237,851
19,065
19,256
19,448
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
160,087
19,590
53,611
55,219
56,876
އަލިފުށީ ސްކޫލް
210,581
15,363
33,899
34,916
35,963
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
466,052
-
22,662
22,662
22,662
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
10,407
479,107
26,715
27,516
28,342
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
100,503
1,429,763
25,779
26,037
26,297
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
738,849
5,820
19,658
19,836
20,016
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
-
-
29,765
29,765
29,765
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
30,692
770
23,896
24,135
24,376
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
13,323
13,323
13,323
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
280,958
343,249
33,608
33,944
34,284
މާވަށު ސްކޫލް
388,667
268,152
16,208
16,370
16,534
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
-
956,000
15,617
15,617
15,617
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
26,787
361,205
32,543
32,868
33,197
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
249,137
214,663
16,554
16,720
16,887
ހިތަދޫ ސްކޫލް
167,074
47,461
51,688
53,239
54,836
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
2,659,653
76,253
59,778
60,376
60,980
ފޭދޫ ސްކޫލް
593,890
585,228
19,155
19,347
19,540
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
-
1,475,848
31,824
32,779
33,762
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,902,284
1,661,147
20,509
20,714
20,921
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
1,758,481
483,598
1,758,100
1,775,681
1,793,438
ހިރިޔާ ސްކޫލް
71,929
63,144
63,144
63,144
63,144
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
61,884
188,969
2,000
2,100
2,200
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
534,445
552,904
534,445
534,445
534,445
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
40,089
42,869
39,768
43,745
48,119
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
-
7,649
-
-
-
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
908,108
1,182,276
20,100
20,100
20,100
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
3,283,913
2,394,011
131,174
131,186
131,199
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
2,900,411
1,222,486
117,605
117,605
117,605
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
3,842,801
3,415,776
126,880
126,880
126,880
ތިނަދޫ ސްކޫލް
-
717,339
17,937
17,937
17,937
ރެހެންދި ސްކޫލް
81,600
81,507
56,608
56,608
56,608
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
821
277
-
-
-
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
62,671
832,921
114,845
118,290
118,290
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
111,051
164,930
129,439
129,439
129,439
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
116,078
114,147
92,000
94,500
97,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
695,999
544,547
321,959
322,507
323,059
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
256,170
54,342
54,731
55,278
55,831
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
73,532
80,384
81,187
81,187
81,187
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
77,085
59,731
59,731
59,731
59,731
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
20,418
18,418
18,418
18,418
18,418
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
38,080
46,998
47,000
47,000
47,000
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
55,408
42,088
30,000
30,000
30,000
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
13,383
14,294
6,000
6,000
6,000
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
8,143
16,432
14,892
14,892
14,892
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
47,895
60,629
10,000
10,000
10,000
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
10,256
3,869
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
32,237
24,476
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
3,014
13,501
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
38,308
49,570
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
22,069
59,817
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
162,981
176,586
67,467
68,141
68,823
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
157,699
79,427
67,467
68,141
68,823
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
1,312
7,466
-
-
-
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
42,911
-
-
-
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,743
2,762
-
-
-
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
2,900
-
-
-
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
227
41,120
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
46,952,558
51,710,417
44,903,335
46,967,029
50,958,531
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
6,223,579
10,534,775
5,799,964
6,056,978
6,325,522
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
3,437,272
5,822,140
4,530,716
4,592,795
4,657,436
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
5,748,181
5,923,766
6,351,161
6,668,112
7,000,910
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
1,489
100,997
10,000
10,000
10,000
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
27,032
22,452
27,682
27,715
27,749
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
1,793,555
-
-
-
-
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,343,632
4,116,524
2,989,075
3,138,108
3,294,581
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,400,372
1,901,644
1,923,417
2,302,000
2,689,647
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
569,413
356,662
509,466
534,940
561,686
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,913,568
905,036
2,452,456
2,574,450
2,713,170
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,082,668
2,230,313
2,803,171
2,943,332
3,090,497
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
5,753,228
760,349
1,589,214
1,666,209
1,746,978
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
880,280
726,590
1,093,721
1,148,408
1,205,829
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
298,632
777,748
691,825
726,416
1,452,834
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
791,878
61,816
791,878
799,797
807,795
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,571,252
3,726,754
2,636,273
2,715,361
2,796,822
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,180,619
1,783,976
857,968
798,999
809,166
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
1,436,916
1,291,437
3,277,751
3,441,638
3,613,720
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,326,016
1,562,796
1,139,254
1,060,458
1,188,525
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
689,357
3,455,929
710,037
947,105
1,919,962
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
222,370
361,807
229,005
164,862
216,048
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
503,818
615,757
663,461
696,635
731,466
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,770,514
2,229,540
1,810,771
1,899,911
1,993,467
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,315,430
1,230,480
1,230,359
1,230,359
1,242,663
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
33,898
16,085
30,112
30,112
30,112
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
412,909
969,198
487,642
512,025
537,627
ދަމަނަވެށި
224,678
225,848
266,955
280,304
294,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
82,322,158
87,743,891
68,724,807
69,179,246
69,638,183
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
4,025,892
1,776,293
429,823
429,823
429,823
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
13,652,583
18,420,098
18,556,556
18,588,655
18,621,078
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
8,737
10,871
7,000
7,100
7,150
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
64,634,946
67,536,629
49,731,428
50,153,668
50,580,131
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
12,509,384
4,010,351
3,187,655
3,219,531
3,251,726
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
9,270,978
107,664
65,157
65,809
66,467
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
3,238,406
3,902,687
3,122,497
3,153,722
3,185,259
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
1,781,093
2,334,744
1,464,456
1,508,423
1,553,468
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
1,400,193
2,102,801
1,198,879
1,234,845
1,271,891
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
230,409
137,857
192,600
200,600
208,600
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
143,279
87,235
66,127
66,127
66,127
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
7,211
6,850
6,850
6,850
6,850
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
15,633,323
18,122,927
15,468,340
15,949,917
16,790,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
15,399,331
18,000,384
15,453,340
15,933,917
16,773,500
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
65,409
52,487
15,000
16,000
16,500
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
168,583
70,056
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
6,731,819
6,638,061
8,613,007
9,038,047
9,487,769
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,036,142
20,930,887
1,031,000
1,134,100
1,546,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,028,294
20,928,897
1,020,000
1,122,000
1,530,000
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
7,848
1,991
11,000
12,100
16,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
15,375,073
9,049,174
6,784,048
6,787,350
6,790,926
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
9,213,978
1,506,546
100,000
100,000
100,000
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
11,934
82,027
3,614
3,614
3,614
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
98,825
22,786
25,065
27,571
30,328
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
6,050,336
7,437,815
6,655,369
6,656,165
6,656,984
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
148,654
175,905
175,500
175,500
175,500
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
359,447
345,145
35,600
37,000
38,100
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
86,203
72,368
24,000
24,000
24,000
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
246,166
234,545
5,000
5,000
5,000
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
11,910
23,653
4,800
6,000
6,600
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,695
804
1,800
2,000
2,500
ފިޔަވަތި
10,474
13,775
-
-
-
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
9,783,497
3,687,361
-
-
-
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
11,258,480
3,149,903
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
291,689
431,587
487,182
520,889
553,768
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
2,541,816,177
2,798,041,364
3,095,791,158
3,250,579,722
3,413,107,711
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
704,058
444,117
102,980
113,278
124,606
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
31,996,506
36,337,295
34,682,967
35,024,912
35,370,275
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
31,606,393
35,848,762
34,194,434
34,536,378
34,881,742
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
390,113
488,533
488,533
488,533
488,533
ކައުންސިލްތައް
13,914,396
8,440,242
5,732,511
6,287,121
6,897,005
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,530,669
5,630,882
5,732,511
6,287,121
6,897,005
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
427
3,453
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,520
1,140
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,413
6,767
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
155,391
58,987
-
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
107
621
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,310
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,177
10
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,929
15,151
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
212
581
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
301
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
204
-
-
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,021
6,682
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
631
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
362
183
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
146
3,621
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,347,987
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,288
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
21,196
-
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
27,305
14,306
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,704
4,211
-
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
13,644
-
-
-
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,653
15,244
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,026
13,250
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
446
-
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
28,254
314,345
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,633,535
1,102,701
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,757
4,701
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
51
1
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,809
8,885
-
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
156,362
2,773
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
521
479
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
31,320
3,240
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
20,689
21,477
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
180
1
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
110,760
4,198
-
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
117
3,247
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
196,785
3,607
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
500
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,960
-
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
810
1,618
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
580
13,200
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
12,256
44,091
-
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,548
9,535
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
19,964
53,261
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,403
42,591
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
29,637
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,096
2,681
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,585
-
-
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
31,565
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
20,556
81,535
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,069
66,764
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,307
48,985
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
79
0
-
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
306
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
803,763
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
750
15,000
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,000
900
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
346,389
-
-
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
159,313
171,877
-
-
-
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
621,000
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
40,930
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
1,254
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
400
20,759
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
218,319
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,702
19,226
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,305
5,160
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
58,582
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
117,820
29,721
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,025
1,977
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
143,106
445
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
170,738
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
10,505
7,670
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,081
6,686
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
188,945
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
8,744
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,113
-
-
-
-