ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން)

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ތަފްސީލު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ބައިތައް
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ރިކަރަންޓް
ކެޕިޓަލް
ޖުމްލަ
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމްލަ
13,457,259,936
9,573,100,275
23,030,360,211
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
23,007,353
-
23,007,353
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
13,434,252,583
9,573,100,275
23,007,352,858
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
100,639,724
695,000
101,334,724
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
70,958,321
555,000
71,513,321
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
25,073,086
140,000
25,213,086
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
4,608,317
-
4,608,317
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
142,452,975
65,950,000
208,402,975
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,804,474
50,000
10,854,474
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
363,678,592
3,975,414
367,654,006
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
43,411,567
2,586,914
45,998,481
ސުޕްރީމް ކޯޓު
15,061,072
150,000
15,211,072
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
17,030,845
160,000
17,190,845
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
200,645,044
550,000
201,195,044
ސިވިލް ކޯޓު
26,387,017
115,000
26,502,017
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
20,742,525
160,000
20,902,525
ފެމިލީ ކޯޓު
22,652,849
125,000
22,777,849
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
7,812,774
72,500
7,885,274
ޑްރަގް ކޯޓު
9,934,899
56,000
9,990,899
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ
35,345,361
270,000
35,615,361
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
18,934,362
75,000
19,009,362
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
22,566,255
95,000
22,661,255
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
27,763,748
160,000
27,923,748
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
44,790,002
210,000
45,000,002
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
35,179,792
212,000
35,391,792
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
59,613,651
230,000
59,843,651
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
6,887,396
106,500
6,993,896
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,597,622
29,250
3,626,872
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
9,174,020
24,500
9,198,520
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,160,452
63,500
4,223,952
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
24,410,693
20,418,007
44,828,700
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,789,036
45,800
3,834,836
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
9,394,151
16,626
9,410,777
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
3,281,180,517
5,183,645,839
8,464,826,356
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
49,709,482
132,459,285
182,168,767
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
1,964,803,183
5,029,861,554
6,994,664,737
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,225,233,300
-
1,225,233,300
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
10,565,515
70,000
10,635,515
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
19,234,032
21,075,000
40,309,032
ޤައުމީ އަރްޝީފް
2,534,646
80,000
2,614,646
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
9,100,359
100,000
9,200,359
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
1,053,365,824
97,309,457
1,150,675,281
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
11,098,011
145,000
11,243,011
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
922,847,272
96,817,457
1,019,664,729
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ
5,460,101
40,000
5,500,101
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
113,825,440
245,000
114,070,440
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
135,000
62,000
197,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
1,737,995,683
217,811,664
1,955,807,347
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
36,792,729
11,816,849
48,609,578
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,223,615,141
110,916,504
1,334,531,645
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
214,191,594
85,822,803
300,014,397
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
186,259,434
8,710,008
194,969,442
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
63,465,480
275,000
63,740,480
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,424,785
92,500
3,517,285
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
5,649,388
99,000
5,748,388
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
4,597,132
79,000
4,676,132
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,248,380,978
269,933,604
2,518,314,582
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
230,529,024
1,600,000
232,129,024
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
50,070,438
250,000
50,320,438
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
169,140,025
143,750
169,283,775
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
2,672,525
109,000
2,781,525
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
3,249,125
89,500
3,338,625
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
13,381,486
350,000
13,731,486
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
5,157,851
91,550
5,249,401
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,805,985
100,000
20,905,985
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
7,699,801
70,000
7,769,801
ކޮލިޓީ އެޝޫރޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
4,349,106
75,000
4,424,106
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
190,301,290
190,301,290
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
66,847,554
66,847,554
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
25,223,821
135,000
25,358,821
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
17,797,306
93,000
17,890,306
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
27,765,694
126,000
27,891,694
ހިރިޔާ ސްކޫލް
20,622,750
131,350
20,754,100
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
32,929,402
86,250
33,015,652
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
23,503,985
128,000
23,631,985
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
23,178,095
122,683
23,300,778
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
28,755,058
134,250
28,889,308
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
26,300,154
124,500
26,424,654
ކަލާފާނު ސްކޫލް
22,960,341
113,250
23,073,591
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
16,646,063
85,000
16,731,063
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
31,787,544
126,500
31,914,044
ގާޒީ ސްކޫލް
23,075,019
136,850
23,211,869
ރެހެންދި ސްކޫލް
22,382,767
135,000
22,517,767
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,067,611
125,000
13,192,611
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,487,983
-
16,487,983
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,784,999
109,500
9,894,499
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,035,607
50,000
9,085,607
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,440,250
130,000
12,570,250
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,719,375
133,500
17,852,875
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,556,670
121,350
11,678,020
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,347,870
-
11,347,870
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
24,225,710
86,000
24,311,710
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,740,513
100,000
13,840,513
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
8,488,451
130,000
8,618,451
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,687,771
109,200
11,796,971
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,476,692
85,000
14,561,692
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,873,936
52,500
11,926,436
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,976,792
106,500
16,083,292
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
13,056,126
55,000
13,111,126
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
15,741,382
110,000
15,851,382
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް އިބްރާހީމް
7,935,433
130,000
8,065,433
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
13,133,651
134,000
13,267,651
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
14,189,425
135,000
14,324,425
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
14,582,883
124,700
14,707,583
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,273,417
115,250
8,388,667
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް
10,159,718
85,000
10,244,718
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް
12,872,216
116,575
12,988,791
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
10,387,134
106,500
10,493,634
މޭނާ ސްކޫލް
10,702,240
114,750
10,816,990
ރ.އުގޫފާރު ސްކޫލް
11,062,304
79,500
11,141,804
ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,313,041
109,500
12,422,541
ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
9,315,962
102,250
9,418,212
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,063,215
103,725
11,166,940
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް
9,507,356
125,000
9,632,356
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,849,313
120,288
8,969,601
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
16,710,295
116,500
16,826,795
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,571,947
105,000
10,676,947
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,191,324
119,750
9,311,074
މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ
12,376,518
60,250
12,436,768
ލ.މާވަށު ސްކޫލް
9,557,801
111,000
9,668,801
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
7,705,306
102,250
7,807,556
ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް
12,230,222
135,000
12,365,222
މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
10,242,447
119,550
10,361,997
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް
19,067,356
130,000
19,197,356
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
24,384,395
135,000
24,519,395
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް
14,857,518
115,939
14,973,457
އައްޑޫ ހައިސްކޫލް
14,539,690
135,000
14,674,690
ތިނަދޫ ސްކޫލް
8,404,025
95,000
8,499,025
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
166,842,023
675,000
167,517,023
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
149,661,400
737,500
150,398,900
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
152,351,556
780,000
153,131,556
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
162,094,408
675,000
162,769,408
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލް
202,554,336
675,000
203,229,336
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
29,941,098
500,000
30,441,098
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
126,886,176
15,860,717
142,746,893
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
21,630,662
15,407,003
37,037,665
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
16,746,336
20,000
16,766,336
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
13,691,965
49,151
13,741,116
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
8,645,941
37,000
8,682,941
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ
4,802,141
32,000
4,834,141
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
8,888,033
32,000
8,920,033
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
3,669,534
12,646
3,682,180
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
6,887,803
32,000
6,919,803
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
7,020,679
42,558
7,063,237
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
12,190,657
41,505
12,232,162
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
6,212,104
19,854
6,231,958
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
7,168,576
39,500
7,208,076
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
4,492,615
65,500
4,558,115
ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
4,839,130
30,000
4,869,130
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
186,231,255
598,298
186,829,553
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
39,658,703
160,000
39,818,703
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
5,462,493
-
5,462,493
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
10,279,244
26,985
10,306,229
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
8,817,190
38,000
8,855,190
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
9,188,662
38,000
9,226,662
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
12,374,500
84,503
12,459,003
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
6,991,585
61,000
7,052,585
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
11,402,187
38,000
11,440,187
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,535,075
35,000
11,570,075
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,667,675
32,000
12,699,675
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,100,380
-
7,100,380
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
12,687,209
-
12,687,209
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,510,441
35,810
5,546,251
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
8,856,059
12,000
8,868,059
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
9,566,144
37,000
9,603,144
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,038,614
-
7,038,614
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,095,094
-
7,095,094
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
2,465,279,270
124,606,788
2,589,886,058
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
128,621,557
41,475,955
170,097,512
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
17,224,999
74,500
17,299,499
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
17,844,821
57,000
17,901,821
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
731,079,048
292,201
731,371,249
މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
19,168,122
195,000
19,363,122
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
27,143,323
374,170
27,517,493
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
574,579,000
78,555,466
653,134,466
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
15,081,246
150,000
15,231,246
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
82,233,041
155,000
82,388,041
ރ. އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
54,672,091
157,975
54,830,066
މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
33,036,948
173,600
33,210,548
ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
68,967,976
200,000
69,167,976
ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
55,437,226
185,250
55,622,476
ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
63,230,499
200,000
63,430,499
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
58,232,777
195,000
58,427,777
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
57,674,752
196,397
57,871,149
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
44,757,495
116,250
44,873,745
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
49,942,932
200,000
50,142,932
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
37,043,579
160,500
37,204,079
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
38,414,402
200,000
38,614,402
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
33,393,545
173,500
33,567,045
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
42,998,156
175,000
43,173,156
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
13,390,758
110,800
13,501,558
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
30,712,655
80,090
30,792,745
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
32,778,990
164,000
32,942,990
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
54,570,231
150,000
54,720,231
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
49,345,335
150,000
49,495,335
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
28,691,091
195,000
28,886,091
ދަމަނަވެށި
5,012,675
94,134
5,106,809
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
131,972,510
81,968,800
213,941,310
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
22,136,145
78,206,900
100,343,045
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
8,229,842
198,000
8,427,842
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
2,004,600
70,000
2,074,600
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
4,617,782
69,000
4,686,782
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
94,984,141
3,424,900
98,409,041
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
89,747,789
735,647,402
825,395,191
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,184,748
108,073,275
171,258,023
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
26,563,041
627,574,127
654,137,168
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
89,444,894
155,938,911
245,383,805
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
75,899,562
154,802,911
230,702,473
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
5,063,589
86,000
5,149,589
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
6,205,906
1,000,000
7,205,906
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,275,837
50,000
2,325,837
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
138,657,458
1,380,792,389
1,519,449,847
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
110,087,294
1,380,455,389
1,490,542,683
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
5,159,511
116,000
5,275,511
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
23,410,653
221,000
23,631,653
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
40,643,602
80,547,088
121,190,690
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
162,117,788
181,218,757
343,336,545
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
156,776,436
181,155,357
337,931,793
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
5,341,352
63,400
5,404,752
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
86,321,557
940,933,198
1,027,254,755
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
46,774,236
940,387,198
987,161,434
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
29,824,189
395,000
30,219,189
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
1,854,794
56,000
1,910,794
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
7,868,338
95,000
7,963,338
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
23,604,940
260,000
23,864,940
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
67,418,999
3,619,800
71,038,799
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
21,147,135
3,090,000
24,237,135
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
18,457,010
144,800
18,601,810
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
16,558,956
155,000
16,713,956
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,833,928
50,000
4,883,928
ފިޔަވަތި / ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
6,421,970
180,000
6,601,970
ކައުންސިލްތައް
551,879,939
9,280,966
561,160,905
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,678,702
158,000
15,836,702
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,959,818
146,000
18,105,818
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,115,400
130,000
17,245,400
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,598,175
91,000
6,689,175
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,963,309
9,750
1,973,059
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,907,303
74,000
1,981,303
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,839,015
73,000
1,912,015
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,615,722
74,000
1,689,722
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,723,803
47,750
3,771,553
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,471,443
67,800
3,539,243
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,710,381
-
2,710,381
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,947,508
49,296
1,996,804
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,314,940
54,000
3,368,940
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,964,711
76,500
2,041,211
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,265,310
70,450
2,335,760
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,724,685
64,000
1,788,685
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,646,341
30,000
1,676,341
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,399,240
25,000
2,424,240
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,199,141
91,000
7,290,141
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,730,009
26,550
2,756,559
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,441,501
-
1,441,501
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,769,105
22,400
1,791,505
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,875,007
40,055
1,915,062
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,741,471
-
2,741,471
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,208,710
-
2,208,710
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,810,286
25,100
2,835,386
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,769,554
37,800
1,807,354
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,927,201
79,000
5,006,201
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,429,976
74,000
2,503,976
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,114,509
22,295
2,136,804
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,889,856
73,300
2,963,156
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,364,145
-
2,364,145
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,643,336
67,160
6,710,496
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,431,122
77,000
2,508,122
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,581,897
28,500
1,610,397
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,886,010
24,500
1,910,510
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,255,173
74,000
2,329,173
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,705,124
78,000
1,783,124
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,838,363
60,000
1,898,363
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,769,137
66,000
2,835,137
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,235,106
37,000
2,272,106
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,124,650
12,500
2,137,150
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,841,119
57,500
1,898,619
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,230,869
27,600
2,258,469
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,944,137
74,000
2,018,137
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,983,970
74,000
3,057,970
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,836,177
-
2,836,177
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,991,712
64,900
5,056,612
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,552,075
44,250
1,596,325
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,648,027
65,250
2,713,277
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,769,286
-
1,769,286
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,843,431
63,000
1,906,431
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,487,793
-
2,487,793
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,028,451
79,000
2,107,451
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,574,070
11,500
1,585,570
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,380,064
30,000
2,410,064
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,718,170
15,000
1,733,170
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,424,308
-
2,424,308
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,578,874
79,000
2,657,874
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,634,183
12,000
1,646,183
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,261,722
50,000
3,311,722
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,689,946
78,500
5,768,446
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,741,694
74,000
2,815,694
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,794,072
48,300
1,842,372
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,062,052
5,000
2,067,052
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,093,778
63,450
2,157,228
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,391,562
72,400
2,463,962
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,584,727
44,362
2,629,089
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,808,472
30,750
2,839,222
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,031,446
79,000
2,110,446
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,996,611
30,250
2,026,861
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,684,074
50,000
1,734,074
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,535,349
14,000
2,549,349
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,526,308
69,800
2,596,108
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,487,456
79,000
2,566,456
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,591,115
36,100
1,627,215
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,990,141
3,170
1,993,311
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,514,282
86,000
4,600,282
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,073,301
66,400
2,139,701
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,664,628
-
1,664,628
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,269,711
15,693
2,285,404
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,564,762
29,000
1,593,762
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,724,595
29,000
1,753,595
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,464,278
30,000
2,494,278
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,925,968
-
1,925,968
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,217,863
49,661
3,267,524
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,640,417
79,000
2,719,417
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,037,648
2,000
2,039,648
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,222,342
-
1,222,342
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,423,109
24,750
1,447,859
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,896,135
29,200
1,925,335
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,938,498
42,000
4,980,498
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,177,906
50,000
3,227,906
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,598,629
67,000
3,665,629
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,554,956
79,000
2,633,956
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,845,677
61,200
1,906,877
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,844,093
91,000
4,935,093
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,607,533
74,000
3,681,533
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,346,570
50,000
2,396,570
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,871,615
30,000
1,901,615
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,319,359
76,500
2,395,859
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,674,945
-
2,674,945
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,436,707
79,000
2,515,707
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,455,224
-
1,455,224
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,474,557
38,280
2,512,837
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,057,152
15,000
3,072,152
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,076,846
91,000
4,167,846
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,840,226
12,000
2,852,226
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,257,630
24,000
2,281,630
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,620,098
79,000
2,699,098
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,196,745
79,000
2,275,745
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,169,112
30,000
2,199,112
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,810,422
57,500
1,867,922
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,973,123
32,000
2,005,123
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,861,330
21,000
1,882,330
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,807,636
36,000
4,843,636
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,512,355
31,300
2,543,655
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,284,086
66,600
2,350,686
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,969,519
26,750
1,996,269
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,662,354
63,300
2,725,654
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,558,434
-
1,558,434
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,247,312
70,800
2,318,112
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,318,206
41,000
2,359,206
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,613,954
-
1,613,954
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,419,561
30,000
2,449,561
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,545,667
57,250
2,602,917
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,028,587
61,050
4,089,637
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,745,449
30,000
1,775,449
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,561,763
45,850
1,607,613
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,245,388
59,350
2,304,738
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,177,846
47,750
2,225,596
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,561,590
56,609
1,618,199
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,630,422
91,000
4,721,422
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,640,003
19,600
1,659,603
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,042,408
49,325
2,091,733
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,161
55,000
2,583,161
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,371,577
74,000
2,445,577
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,814,375
30,500
1,844,875
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,211,946
21,100
2,233,046
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,180,798
74,000
2,254,798
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,913,549
59,000
1,972,549
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,715,088
30,000
4,745,088
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,351,732
79,000
2,430,732
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,110,585
30,000
2,140,585
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,739,671
79,000
2,818,671
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,102,830
40,600
2,143,430
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,159,294
50,000
3,209,294
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,380,384
-
4,380,384
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,574,848
40,310
2,615,158
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,998,971
29,500
2,028,471
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,845,646
37,000
1,882,646
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,192,894
66,250
2,259,144
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,021,063
-
2,021,063
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,455,175
16,000
3,471,175
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,751,516
62,200
5,813,716
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,772,595
74,000
1,846,595
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,638,607
79,000
2,717,607
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,197,373
45,700
2,243,073
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,269,021
61,000
2,330,021
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,523,397
-
2,523,397
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,031,498
74,000
2,105,498
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,488,084
-
1,488,084
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,965,777
-
1,965,777
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,303,331
27,000
1,330,331
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,634,578
66,650
2,701,228
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,048,120
67,850
2,115,970
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,911,602
32,500
1,944,102
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,037,635
44,750
2,082,385
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,301,061
91,000
6,392,061
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,707,422
-
1,707,422
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,280,932
79,000
2,359,932
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,909,091
74,000
1,983,091
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,342,458
74,000
2,416,458
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,764,221
78,800
1,843,021
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,308,266
-
5,308,266
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,331,331
50,000
2,381,331
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,215,795
33,600
3,249,395
ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,947,360
74,000
2,021,360
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,141,124
66,250
2,207,374
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,955,864
74,000
2,029,864
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,215,447
36,000
5,251,447
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,209,157
31,000
2,240,157
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,691,098
-
3,691,098
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,501,085
-
2,501,085
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,909,196
74,000
1,983,196
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,389,197
32,000
2,421,197
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,124,572
61,500
2,186,072
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,642,941
10,000
1,652,941
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,450,695
30,000
2,480,695
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,568,294
15,400
1,583,694
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,662,712
49,000
5,711,712
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,781,107
74,000
2,855,107
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,191,068
72,400
2,263,468
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,174,678
67,400
2,242,078
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,927,519
54,200
2,981,719
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,981,988
60,000
2,041,988
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,194,316
-
2,194,316
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,320,423
55,000
2,375,423
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,367,606
65,000
2,432,606
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,586,226
69,000
4,655,226
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
-
-
-
ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
-
-
-