ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން)

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ތަފްސީލު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމްލަ
21,623,477,435
22,261,257,720
23,030,360,211
23,766,908,142
24,861,547,089
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
23,007,353
23,743,165
24,836,710
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
21,623,477,435
22,261,257,720
23,007,352,858
23,743,164,977
24,836,710,379
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
140,906,283
133,899,516
101,334,724
102,270,239
102,761,394
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
109,724,488
101,150,994
71,513,321
72,117,895
72,435,302
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
21,597,218
29,734,726
25,213,086
25,471,777
25,607,593
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
9,584,577
3,013,796
4,608,317
4,680,567
4,718,499
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
167,878,594
142,587,452
208,402,975
182,986,492
183,340,084
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,855,782
9,028,787
10,854,474
10,881,048
10,895,002
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
467,779,912
467,661,275
367,654,006
367,138,601
367,781,283
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
76,639,616
82,531,156
45,998,481
44,195,038
44,161,483
ސުޕްރީމް ކޯޓު
18,935,704
21,958,681
15,211,072
15,255,341
15,278,586
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
21,445,189
21,139,599
17,190,845
17,213,998
17,226,156
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
244,842,476
237,707,412
201,195,044
202,127,844
202,617,567
ސިވިލް ކޯޓު
29,648,651
31,830,797
26,502,017
26,590,817
26,637,439
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
33,090,469
28,500,741
20,902,525
20,970,878
21,006,765
ފެމިލީ ކޯޓު
24,339,171
25,594,930
22,777,849
22,848,949
22,886,279
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,207,580
8,018,378
7,885,274
7,909,962
7,922,924
ޑްރަގް ކޯޓު
10,631,056
10,379,581
9,990,899
10,025,774
10,044,084
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ
41,245,927
26,052,935
35,615,361
36,410,174
36,827,453
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
25,059,022
20,548,213
19,009,362
19,074,607
19,108,864
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
25,511,027
21,657,229
22,661,255
22,763,575
22,817,296
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
34,624,336
32,146,599
27,923,748
28,030,298
28,086,243
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
43,454,543
40,433,902
45,000,002
45,485,845
45,646,959
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
40,162,772
46,634,375
35,391,792
35,591,741
35,696,715
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
79,126,575
86,687,838
59,843,651
60,033,664
60,133,425
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
7,109,358
6,780,487
6,993,896
7,004,484
7,010,045
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
5,212,427
4,160,871
3,626,872
3,644,395
3,653,596
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
11,031,716
9,098,802
9,198,520
9,229,455
9,245,696
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
3,880,564
4,451,610
4,223,952
4,233,857
4,239,059
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
35,780,044
44,527,150
44,828,700
25,189,400
24,631,980
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
5,832,115
4,475,465
3,834,836
3,845,378
3,850,912
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
3,852,966
11,994,570
9,410,777
9,426,777
9,435,178
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
5,359,542,293
5,592,846,706
8,464,826,356
10,354,524,178
13,065,863,481
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
76,561,314
154,595,622
182,168,767
182,656,042
182,911,867
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
3,984,351,953
4,110,002,626
6,994,664,737
8,476,001,359
11,042,642,908
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,219,038,695
1,240,925,280
1,225,233,300
1,632,574,800
1,776,737,200
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
13,928,220
15,633,198
10,635,515
10,686,015
10,712,531
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
45,041,248
42,870,289
40,309,032
40,627,882
40,795,280
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,168,279
5,311,599
2,614,646
2,621,671
2,625,358
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
17,452,584
23,508,092
9,200,359
9,356,409
9,438,337
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
1,311,184,842
1,334,074,351
1,150,675,281
1,105,423,150
1,024,606,472
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
10,106,065
10,944,459
11,243,011
11,271,105
11,285,855
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
1,167,914,558
1,193,139,086
1,019,664,729
974,258,904
893,361,531
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
563,501
449,748
-
-
-
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ
15,912,752
16,955,016
5,500,101
5,527,701
5,542,192
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
116,687,966
112,586,042
114,070,440
114,161,690
114,209,600
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
197,000
203,750
207,294
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
1,948,155,869
1,886,350,254
1,955,807,347
2,041,113,895
1,878,946,751
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
178,469,727
49,896,905
48,609,578
48,365,526
37,361,991
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,174,916,900
1,242,790,491
1,334,531,645
1,375,674,359
1,342,194,927
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
302,659,987
329,316,073
300,014,397
329,559,924
229,455,861
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
206,576,495
190,565,747
194,969,442
208,797,966
190,675,078
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
71,682,261
59,078,210
63,740,480
64,629,709
65,096,557
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,365,477
5,603,315
3,517,285
3,535,333
3,544,811
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
6,024,931
5,514,054
5,748,388
5,770,288
5,781,788
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
4,460,091
3,585,458
4,676,132
4,780,790
4,835,738
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,715,068,449
2,784,072,799
2,518,314,582
2,390,265,876
2,317,179,099
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
309,775,395
190,280,483
232,129,024
224,526,559
225,260,268
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
81,936,297
35,819,823
50,320,438
51,010,638
51,372,994
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
336,528,647
289,363,097
169,283,775
175,334,779
178,511,560
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
1,967,906
3,687,949
2,781,525
2,803,488
2,815,020
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
3,411,489
3,085,552
3,338,625
3,349,650
3,355,441
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
14,215,398
15,260,712
13,731,486
13,911,844
14,006,534
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
7,726,338
8,656,708
5,249,401
5,292,967
5,315,845
ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
33,850,960
27,686,902
20,905,985
20,967,835
21,000,310
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
11,343,104
12,673,541
7,769,801
7,785,353
7,793,519
ކޮލިޓީ އެޝޫރޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
-
3,912,329
4,424,106
4,444,781
4,455,636
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
147,780,739
288,854,739
190,301,290
77,563,785
9,877,429
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
54,621,592
77,966,560
66,847,554
46,839,537
34,248,299
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
25,380,027
24,390,079
25,358,821
25,439,671
25,482,117
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
19,772,557
19,107,758
17,890,306
17,963,046
18,001,234
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
27,361,205
28,144,894
27,891,694
27,966,600
28,005,927
ހިރިޔާ ސްކޫލް
17,979,291
19,757,145
20,754,100
20,818,366
20,852,106
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
35,552,710
33,787,595
33,015,652
33,107,860
33,156,269
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
24,648,043
23,583,960
23,631,985
23,730,841
23,782,741
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
23,068,513
23,784,661
23,300,778
23,373,678
23,411,949
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
34,037,046
30,485,157
28,889,308
28,991,783
29,045,582
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
24,576,130
26,542,580
26,424,654
26,508,159
26,551,998
ކަލާފާނު ސްކޫލް
25,749,874
24,577,835
23,073,591
23,137,341
23,170,808
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
17,837,952
17,688,864
16,731,063
16,786,313
16,815,315
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
32,478,299
32,007,933
31,914,044
31,997,044
32,040,618
ގާޒީ ސްކޫލް
27,063,118
23,398,074
23,211,869
23,287,044
23,326,512
ރެހެންދި ސްކޫލް
19,441,275
21,645,887
22,517,767
22,599,242
22,642,017
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,257,045
14,351,773
13,192,611
13,242,596
13,268,837
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,535,001
17,228,734
16,487,983
16,546,730
16,577,571
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,280,492
9,983,784
9,894,499
9,946,492
9,973,785
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,587,450
9,676,067
9,085,607
9,136,302
9,162,914
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,897,842
13,855,184
12,570,250
12,622,186
12,649,449
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,566,715
19,862,841
17,852,875
17,937,350
17,981,699
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,990,717
14,595,436
11,678,020
11,754,170
11,794,146
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
10,909,358
11,499,851
11,347,870
11,390,314
11,412,595
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,113,089
12,938,476
24,311,710
24,368,210
24,397,871
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,056,764
13,855,832
13,840,513
13,893,407
13,921,174
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
8,306,722
8,840,881
8,618,451
8,665,176
8,689,706
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,334,386
12,602,773
11,796,971
11,835,054
11,855,046
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,694,241
14,924,754
14,561,692
14,616,991
14,646,021
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,490,518
11,877,234
11,926,436
11,977,774
12,004,727
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,618,169
15,829,751
16,083,292
16,131,731
16,157,162
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,950,742
12,890,198
13,111,126
13,156,956
13,181,017
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
15,050,141
16,575,561
15,851,382
15,901,345
15,927,575
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް އިބްރާހީމް
7,208,607
8,354,710
8,065,433
8,094,848
8,110,292
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
10,782,619
13,787,975
13,267,651
13,308,854
13,330,484
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
13,223,612
13,862,291
14,324,425
14,358,330
14,376,128
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
14,008,496
14,861,362
14,707,583
14,778,548
14,815,803
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,236,833
9,150,509
8,388,667
8,429,982
8,451,671
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް
11,556,378
13,281,926
10,244,718
10,307,904
10,341,075
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް
12,508,394
14,133,668
12,988,791
13,044,726
13,074,091
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
10,480,446
12,099,021
10,493,634
10,542,649
10,568,382
މޭނާ ސްކޫލް
10,953,876
11,988,897
10,816,990
10,866,050
10,891,806
ރ.އުގޫފާރު ސްކޫލް
10,998,054
12,092,518
11,141,804
11,184,762
11,207,313
ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް
11,967,950
12,539,533
12,422,541
12,469,009
12,493,405
ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
9,820,375
11,305,431
9,418,212
9,458,870
9,480,213
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,950,570
11,645,808
11,166,940
11,214,854
11,240,007
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް
9,432,791
9,453,246
9,632,356
9,692,069
9,723,416
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,521,282
9,256,085
8,969,601
9,011,873
9,034,065
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
18,231,534
19,300,737
16,826,795
16,885,478
16,916,285
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,282,902
10,944,421
10,676,947
10,727,160
10,753,519
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,721,740
8,764,405
9,311,074
9,354,592
9,377,436
މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ
12,438,768
13,891,291
12,436,768
12,495,106
12,525,732
ލ.މާވަށު ސްކޫލް
10,453,719
10,313,071
9,668,801
9,720,356
9,747,421
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
8,024,450
9,450,526
7,807,556
7,856,839
7,882,710
ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް
11,351,678
12,614,582
12,365,222
12,409,340
12,432,499
މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
10,421,198
11,650,004
10,361,997
10,405,353
10,428,113
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް
20,968,433
19,629,673
19,197,356
19,285,419
19,331,649
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
29,873,729
26,413,010
24,519,395
24,607,270
24,653,403
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް
14,872,768
14,945,697
14,973,457
15,032,566
15,063,598
އައްޑޫ ހައިސްކޫލް
16,215,906
15,682,568
14,674,690
14,741,765
14,776,980
ތިނަދޫ ސްކޫލް
7,212,809
9,572,951
8,499,025
8,546,104
8,570,820
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
269,958,708
303,845,676
167,517,023
167,895,930
168,094,862
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
227,898,210
252,578,861
150,398,900
150,826,858
151,051,542
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
302,748,317
329,122,399
153,131,556
153,719,926
154,028,828
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
-
-
162,769,408
162,935,785
163,023,140
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލް
-
-
203,229,336
203,395,713
203,483,068
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
19,843,892
33,933,471
30,441,098
30,632,782
30,733,420
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
171,440,935
177,619,076
142,746,893
138,348,455
129,804,100
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
45,061,322
47,138,496
37,037,665
32,060,345
23,212,066
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,023,958
18,927,368
16,766,336
16,812,928
16,837,390
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
15,817,751
16,526,572
13,741,116
13,811,771
13,848,867
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
10,784,966
10,766,958
8,682,941
8,749,761
8,784,842
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ
5,128,302
6,448,766
4,834,141
4,858,254
4,870,915
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
12,238,674
12,148,399
8,920,033
8,956,559
8,975,737
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
3,780,271
4,708,109
3,682,180
3,710,571
3,725,477
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
8,789,645
8,268,199
6,919,803
6,937,168
6,946,284
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
8,168,260
9,030,776
7,063,237
7,093,894
7,109,989
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
12,917,083
13,773,008
12,232,162
12,405,902
12,497,118
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
8,828,543
7,775,508
6,231,958
6,246,484
6,254,109
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
9,126,777
10,234,593
7,208,076
7,230,224
7,241,853
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
5,819,449
6,411,372
4,558,115
4,570,526
4,577,041
ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
4,955,934
5,460,952
4,869,130
4,904,068
4,922,412
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
197,742,128
205,234,218
186,829,553
185,619,874
186,034,828
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
55,505,696
44,343,006
39,818,703
39,135,386
39,301,648
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
4,224,988
4,020,978
5,462,493
5,476,753
5,484,241
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
20,384,348
21,139,329
10,306,229
9,342,568
9,361,647
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
16,913,407
14,890,323
8,855,190
8,906,190
8,932,967
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
8,259,352
15,179,222
9,226,662
9,282,162
9,311,304
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
11,725,779
13,300,972
12,459,003
12,506,497
12,531,435
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
6,084,855
6,559,999
7,052,585
7,070,194
7,079,439
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
13,024,274
11,874,359
11,440,187
11,471,995
11,488,697
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,966,919
11,550,005
11,570,075
11,599,590
11,615,087
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,274,014
13,384,292
12,699,675
12,721,075
12,732,313
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,622,109
8,686,161
7,100,380
7,130,562
7,146,412
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
8,672,001
10,559,080
12,687,209
12,711,289
12,723,932
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,962,206
5,933,078
5,546,251
5,576,451
5,592,307
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
9,185,822
6,856,030
8,868,059
8,884,759
8,893,529
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
8,610,490
7,649,694
9,603,144
9,634,262
9,650,602
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,325,868
5,821,542
7,038,614
7,050,697
7,057,039
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
3,486,146
7,095,094
7,119,444
7,132,229
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
4,321,210,470
5,091,716,080
2,589,886,058
2,509,393,524
2,456,928,401
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
364,628,107
186,463,103
170,097,512
72,734,159
70,631,130
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
22,897,485
21,459,783
17,299,499
17,485,634
17,583,355
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
15,244,215
22,179,841
17,901,821
18,049,096
18,126,415
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,851,407,094
1,327,225,785
731,371,249
731,446,850
731,486,543
މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް
36,163,700
28,514,089
19,363,122
19,910,991
20,198,621
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
27,493,627
26,948,007
27,517,493
27,977,918
28,219,642
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
824,972,864
2,342,422,774
653,134,466
663,276,021
609,294,874
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
17,431,027
17,490,692
15,231,246
15,348,746
15,410,434
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
78,101,219
48,708,630
-
-
-
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
95,549,653
94,498,583
82,388,041
82,875,794
83,131,867
ރ. އުގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
87,712,095
87,258,547
54,830,066
55,165,365
55,341,399
މ. މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
37,740,066
37,487,866
33,210,548
33,375,536
33,462,157
ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
84,539,842
80,003,763
69,167,976
69,560,206
69,766,130
ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
71,138,022
71,771,022
55,622,476
55,842,637
55,958,227
ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
78,754,117
76,331,155
63,430,499
63,808,752
64,007,338
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
67,224,145
68,436,389
58,427,777
58,732,828
58,892,983
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
62,040,689
60,624,507
57,871,149
58,178,519
58,339,889
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
51,763,797
50,731,121
44,873,745
45,108,420
45,231,627
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
49,729,580
46,092,769
50,142,932
50,386,595
50,514,522
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
38,162,800
38,915,796
37,204,079
37,469,254
37,608,473
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
40,471,069
41,334,331
38,614,402
38,775,840
38,860,599
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
33,778,534
33,840,944
33,567,045
33,788,570
33,904,875
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
44,312,739
43,854,490
43,173,156
43,371,226
43,475,215
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
13,120,481
14,637,057
13,501,558
13,559,136
13,589,368
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
31,558,054
32,873,201
30,792,745
31,029,924
31,154,444
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
35,510,384
38,077,607
32,942,990
33,107,035
33,279,285
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
63,771,146
64,106,648
54,720,231
54,979,556
55,115,707
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
62,139,594
56,908,430
49,495,335
49,805,855
49,968,882
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
29,260,741
28,382,881
28,886,091
29,118,067
29,239,858
ދަމަނަވެށި
4,593,584
4,136,269
5,106,809
5,124,994
5,134,542
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
333,838,082
363,040,438
213,941,310
190,029,676
190,601,078
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
70,789,430
176,443,892
100,343,045
75,684,540
75,863,828
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
10,745,572
8,294,057
8,427,842
8,489,473
8,521,831
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
-
1,139,751
2,074,600
2,136,850
2,169,532
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
3,272,277
3,918,554
4,686,782
4,717,832
4,734,134
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
249,030,803
173,244,185
98,409,041
99,000,981
99,311,753
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
195,224,450
187,254,455
825,395,191
201,488,421
91,037,487
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
102,869,788
145,699,046
171,258,023
63,396,479
63,437,669
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
92,354,662
41,555,409
654,137,168
138,091,942
27,599,818
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
257,576,023
247,604,925
245,383,805
337,994,720
283,819,102
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
237,447,584
233,128,746
230,702,473
323,258,188
269,052,939
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
7,435,499
6,149,890
5,149,589
5,181,389
5,198,085
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
9,649,304
6,285,010
7,205,906
7,215,306
7,220,241
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
3,043,636
2,041,279
2,325,837
2,339,837
2,347,837
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,299,955,565
1,443,638,554
1,519,449,847
1,002,093,205
541,956,378
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,258,189,006
1,393,316,035
1,490,542,683
972,903,005
512,617,580
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
5,877,647
6,677,296
5,275,511
5,313,109
5,332,851
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
35,888,912
43,645,223
23,631,653
23,877,091
24,005,947
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
54,531,941
53,424,116
121,190,690
63,434,532
55,354,895
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
165,662,240
381,020,300
343,336,545
277,100,917
184,931,677
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
159,654,878
375,327,658
337,931,793
271,654,065
179,462,722
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
6,007,362
5,692,642
5,404,752
5,446,852
5,468,955
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
775,794,584
595,610,921
1,027,254,755
1,284,692,957
764,615,166
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
727,810,458
552,035,440
987,161,434
1,244,431,677
724,265,703
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
35,616,259
31,889,724
30,219,189
30,357,558
30,430,204
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
2,013,736
1,687,973
1,910,794
1,912,409
1,913,257
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
10,354,131
9,997,784
7,963,338
7,991,313
8,006,002
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
24,052,964
22,745,911
23,864,940
20,971,890
21,028,040
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
69,618,925
71,079,516
71,038,799
71,080,180
70,003,166
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
30,988,796
22,688,036
24,237,135
23,882,942
22,519,494
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
18,074,839
21,070,018
18,601,810
18,691,265
18,738,229
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
16,690,283
18,689,427
16,713,956
16,819,141
16,953,115
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
3,865,007
5,138,831
4,883,928
4,915,137
4,931,526
ފިޔަވަތި / ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
-
3,493,204
6,601,970
6,771,695
6,860,802
ކައުންސިލްތައް
1,119,670,827
677,164,553
561,160,905
565,716,715
568,105,654
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
145,914,133
20,910,647
15,836,702
16,052,852
16,166,333
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
61,394,214
18,187,877
18,105,818
18,260,268
18,341,359
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,515,692
8,366,999
17,245,400
17,277,886
17,294,942
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,772,820
7,531,266
6,689,175
6,741,464
6,768,917
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,802,749
2,248,196
1,973,059
1,990,427
1,999,546
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,638,060
2,223,392
1,981,303
1,996,481
2,004,448
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,931,449
2,310,808
1,912,015
1,931,099
1,941,118
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,553,497
1,755,706
1,689,722
1,702,802
1,709,671
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,369,351
5,956,722
3,771,553
3,777,198
3,780,162
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,746,766
2,509,461
3,539,243
3,587,592
3,612,976
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,105,615
5,124,134
2,710,381
2,748,986
2,769,255
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,278,605
1,997,668
1,996,804
2,000,142
2,001,895
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,852,297
5,360,353
3,368,940
3,406,140
3,425,672
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,769,848
2,991,915
2,041,211
2,063,456
2,075,135
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,494,214
2,892,354
2,335,760
2,353,310
2,362,526
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,710,871
1,964,166
1,788,685
1,797,260
1,801,763
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,392,393
1,510,721
1,676,341
1,692,066
1,700,323
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,302,756
3,180,999
2,424,240
2,448,765
2,461,641
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,452,375
6,874,026
7,290,141
7,337,991
7,363,115
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,990,989
2,583,518
2,756,559
2,789,734
2,807,152
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,442,498
1,454,184
1,441,501
1,450,376
1,455,036
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,361,182
2,132,443
1,791,505
1,803,724
1,810,140
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,144,323
1,800,508
1,915,062
1,937,950
1,949,967
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,687,640
2,909,513
2,741,471
2,764,621
2,776,776
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,013,862
2,429,405
2,208,710
2,224,760
2,233,189
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,249,673
2,064,180
2,835,386
2,857,811
2,869,584
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,050,900
1,946,020
1,807,354
1,818,324
1,824,084
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,358,079
12,409,016
5,006,201
5,046,751
5,068,041
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,715,306
2,784,628
2,503,976
2,521,347
2,530,467
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,832,352
2,943,560
2,136,804
2,156,254
2,166,466
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,980,263
4,048,224
2,963,156
2,984,681
2,995,984
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,633,287
2,963,361
2,364,145
2,379,945
2,388,241
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,286,501
6,903,259
6,710,496
6,760,296
6,786,443
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,559,457
2,925,642
2,508,122
2,527,308
2,537,380
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,921,789
1,497,141
1,610,397
1,619,697
1,624,580
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,997,398
2,245,954
1,910,510
1,926,673
1,935,159
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,658,618
2,637,631
2,329,173
2,354,548
2,367,871
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,865,350
1,488,849
1,783,124
1,799,349
1,807,867
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,244,894
2,759,908
1,898,363
1,916,438
1,925,929
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,809,888
3,031,940
2,835,137
2,868,347
2,885,782
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,848,927
2,639,372
2,272,106
2,276,631
2,279,008
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,452,149
2,707,726
2,137,150
2,153,777
2,162,506
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,882,921
2,332,537
1,898,619
1,916,632
1,926,088
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,960,940
2,245,351
2,258,469
2,278,525
2,289,055
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,730,654
2,355,597
2,018,137
2,033,021
2,043,335
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,583,533
4,623,050
3,057,970
3,093,995
3,112,909
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,339,252
2,949,920
2,836,177
2,859,960
2,872,447
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,361,782
6,818,052
5,056,612
5,089,125
5,106,194
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,769,739
1,559,169
1,596,325
1,606,300
1,611,537
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,798,718
3,573,565
2,713,277
2,733,327
2,743,854
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,102,091
2,014,704
1,769,286
1,787,281
1,796,728
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,957,823
2,308,950
1,906,431
1,921,246
1,929,024
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,356,316
3,310,819
2,487,793
2,513,468
2,526,949
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,050,671
2,216,726
2,107,451
2,130,726
2,142,946
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,199,368
1,807,914
1,585,570
1,597,374
1,603,572
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,154,822
3,988,800
2,410,064
2,434,902
2,447,941
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,363,543
1,706,610
1,733,170
1,739,718
1,743,157
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,060,677
2,423,525
2,424,308
2,450,458
2,464,188
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,810,435
2,597,617
2,657,874
2,684,447
2,698,399
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,161,764
1,783,106
1,646,183
1,654,878
1,659,444
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,559,694
3,295,509
3,311,722
3,342,272
3,358,311
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,491,111
6,853,550
5,768,446
5,813,096
5,836,539
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,796,840
2,863,550
2,815,694
2,848,483
2,865,699
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,722,026
2,967,080
1,842,372
1,855,550
1,862,467
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,882,967
2,621,934
2,067,052
2,093,551
2,101,950
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,807,914
2,186,314
2,157,228
2,178,503
2,189,673
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,002,016
3,079,069
2,463,962
2,485,281
2,496,475
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,018,480
3,551,590
2,629,089
2,668,539
2,689,251
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,644,136
4,520,108
2,839,222
2,871,597
2,888,595
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,316,640
2,547,345
2,110,446
2,125,567
2,133,505
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,009,549
2,721,481
2,026,861
2,043,586
2,052,368
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,323,293
1,747,173
1,734,074
1,752,874
1,762,746
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,172,058
3,563,678
2,549,349
2,567,999
2,577,792
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,517,074
3,154,176
2,596,108
2,620,958
2,634,005
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,665,786
2,732,199
2,566,456
2,587,944
2,599,226
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,998,402
2,050,874
1,627,215
1,639,190
1,645,478
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,292,146
1,806,188
1,993,311
2,013,192
2,023,631
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,567,462
7,176,814
4,600,282
4,630,957
4,647,062
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,094,417
2,332,276
2,139,701
2,160,101
2,170,813
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,620,670
1,725,194
1,664,628
1,680,128
1,688,266
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,784,810
2,784,930
2,285,404
2,302,397
2,311,320
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,807,121
2,062,104
1,593,762
1,604,145
1,609,597
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,513,563
1,703,073
1,753,595
1,764,030
1,769,509
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,924,058
3,852,284
2,494,278
2,531,848
2,551,573
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,840,963
2,127,268
1,925,968
1,945,373
1,955,562
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,777,463
4,855,519
3,267,524
3,307,724
3,328,829
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,071,578
2,883,060
2,719,417
2,745,707
2,759,510
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,529,925
2,731,877
2,039,648
2,054,298
2,061,989
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,931,667
1,225,519
1,222,342
1,227,942
1,230,884
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,968,335
1,524,393
1,447,859
1,453,893
1,457,063
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,344,698
2,216,127
1,925,335
1,938,765
1,945,817
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,546,204
5,496,745
4,980,498
5,012,723
5,029,642
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,742,875
4,039,670
3,227,906
3,269,506
3,291,348
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,753,829
4,590,109
3,665,629
3,704,604
3,725,066
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,177,035
3,519,409
2,633,956
2,660,444
2,674,349
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,944,965
1,928,431
1,906,877
1,924,227
1,933,337
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,309,496
4,965,196
4,935,093
4,971,823
4,991,106
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,117,640
3,255,184
3,681,533
3,723,928
3,746,187
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,235,813
2,566,142
2,396,570
2,415,845
2,425,966
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,617,236
1,995,721
1,901,615
1,911,590
1,916,827
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,296,323
2,550,437
2,395,859
2,423,789
2,438,450
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,864,387
3,895,399
2,674,945
2,711,658
2,730,933
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,083,614
2,175,729
2,515,707
2,536,007
2,546,665
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,108,391
1,358,827
1,455,224
1,462,974
1,467,044
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,550,662
2,868,565
2,512,837
2,544,775
2,561,542
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,676,998
3,601,088
3,072,152
3,089,377
3,098,421
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,390,403
4,403,354
4,167,846
4,200,826
4,218,141
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,362,531
2,634,120
2,852,226
2,880,251
2,894,965
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,780,740
2,947,125
2,281,630
2,301,868
2,312,493
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,920,971
4,260,371
2,699,098
2,703,921
2,706,453
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,361,710
2,886,563
2,275,745
2,294,999
2,305,109
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,923,757
2,072,849
2,199,112
2,212,987
2,220,271
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,617,940
2,095,585
1,867,922
1,880,747
1,887,482
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,041,465
2,029,135
2,005,123
2,017,048
2,023,309
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,675,408
2,137,481
1,882,330
1,892,755
1,898,228
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,210,657
5,793,726
4,843,636
4,877,342
4,895,037
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,916,876
2,285,360
2,543,655
2,565,680
2,577,244
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,229,676
2,688,861
2,350,686
2,363,236
2,369,825
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,143,231
1,427,212
1,996,269
2,009,457
2,016,380
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,761,023
2,704,061
2,725,654
2,751,662
2,765,317
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,194,928
1,824,850
1,558,434
1,566,734
1,571,092
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,408,757
1,998,420
2,318,112
2,323,003
2,325,571
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,818,960
3,389,777
2,359,206
2,379,356
2,389,935
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,186,558
1,266,559
1,613,954
1,626,354
1,632,865
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,348,918
3,420,075
2,449,561
2,469,511
2,479,986
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,031,059
2,081,135
2,602,917
2,619,517
2,628,233
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,653,847
4,472,908
4,089,637
4,112,837
4,125,019
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,486,003
1,969,342
1,775,449
1,779,474
1,781,587
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,395,609
1,354,061
1,607,613
1,621,639
1,629,003
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,642,312
2,096,981
2,304,738
2,328,538
2,341,033
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,693,231
2,217,525
2,225,596
2,239,609
2,246,965
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,725,352
1,350,703
1,618,199
1,628,999
1,634,669
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,561,875
4,404,623
4,721,422
4,746,297
4,759,358
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,367,856
1,418,279
1,659,603
1,666,500
1,670,123
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,837,712
1,897,662
2,091,733
2,106,946
2,114,932
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,114,226
2,910,073
2,583,161
2,603,573
2,614,291
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,462,875
2,190,162
2,445,577
2,460,962
2,469,042
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,884,501
1,456,165
1,844,875
1,854,350
1,859,324
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,643,729
2,516,619
2,233,046
2,247,816
2,255,570
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,529,223
2,059,590
2,254,798
2,273,811
2,283,793
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,630,597
1,820,511
1,972,549
1,986,649
1,994,053
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,457,476
6,521,725
4,745,088
4,781,213
4,800,179
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,741,278
3,224,257
2,430,732
2,436,327
2,439,266
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,532,979
2,690,221
2,140,585
2,161,221
2,172,056
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,427,416
3,583,217
2,818,671
2,825,019
2,828,353
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,367,800
2,550,211
2,143,430
2,157,130
2,164,324
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,294,654
3,903,579
3,209,294
3,250,594
3,272,278
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,768,274
6,054,939
4,380,384
4,429,884
4,455,871
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,680,797
3,631,219
2,615,158
2,650,623
2,669,243
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,204,424
2,139,666
2,028,471
2,045,344
2,054,205
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,320,997
2,191,150
1,882,646
1,896,771
1,904,188
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,795,664
2,123,940
2,259,144
2,278,669
2,288,921
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,698,359
2,725,021
2,021,063
2,038,663
2,047,904
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
12,486,263
4,921,618
3,471,175
3,517,350
3,541,593
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,371,176
6,243,933
5,813,716
5,859,133
5,882,978
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,242,196
2,432,549
1,846,595
1,861,395
1,869,166
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,388,408
2,534,026
2,717,607
2,737,782
2,748,375
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,320,064
2,863,511
2,243,073
2,267,848
2,280,856
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,147,892
2,209,925
2,330,021
2,353,721
2,366,164
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,161,405
2,805,107
2,523,397
2,547,260
2,559,787
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,031,943
2,398,111
2,105,498
2,109,873
2,112,170
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,692,765
1,470,713
1,488,084
1,495,434
1,499,294
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,459,226
2,496,616
1,965,777
1,976,752
1,982,514
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,117,396
1,857,631
1,330,331
1,339,381
1,344,132
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,311,335
2,423,388
2,701,228
2,736,553
2,755,100
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,393,614
1,982,605
2,115,970
2,137,060
2,148,134
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,541,798
2,546,414
1,944,102
1,959,474
1,967,544
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,607,341
2,071,378
2,082,385
2,100,073
2,109,359
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,887,561
6,549,096
6,392,061
6,424,186
6,441,052
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,626,486
1,987,710
1,707,422
1,724,372
1,733,272
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,643,023
2,245,094
2,359,932
2,375,082
2,383,037
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,643,170
1,855,400
1,983,091
1,995,768
2,002,423
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,917,818
2,743,809
2,416,458
2,422,658
2,425,915
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,999,948
1,666,460
1,843,021
1,855,946
1,862,733
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,860,625
14,041,707
5,308,266
5,332,316
5,344,943
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,910,000
2,624,116
2,381,331
2,385,331
2,387,431
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,905,972
2,856,227
3,249,395
3,276,020
3,289,998
ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,262,208
1,411,621
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,707,912
1,948,497
2,021,360
2,031,535
2,036,878
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,010,484
1,979,261
2,207,374
2,221,899
2,229,526
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,106,646
2,305,435
2,029,864
2,044,327
2,051,919
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,291,332
6,658,296
5,251,447
5,300,594
5,326,395
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,537,503
6,350,787
2,240,157
2,257,732
2,266,960
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,278,297
6,512,411
3,691,098
3,740,848
3,766,969
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,733,861
3,216,657
2,501,085
2,528,635
2,543,100
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,213,965
2,782,652
1,983,196
1,997,571
2,005,119
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,359,300
3,485,762
2,421,197
2,442,074
2,453,035
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,884,009
3,088,041
2,186,072
2,191,472
2,194,307
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,036,991
1,895,103
1,652,941
1,659,566
1,663,045
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,187,128
3,345,915
2,480,695
2,508,663
2,523,347
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,873,014
2,037,645
1,583,694
1,592,164
1,596,611
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,172,125
7,153,074
5,711,712
5,745,762
5,763,638
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,078,042
4,093,019
2,855,107
2,873,467
2,883,107
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,754,121
2,913,794
2,263,468
2,281,662
2,291,214
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,233,294
2,719,447
2,242,078
2,264,903
2,276,887
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,393,597
2,882,949
2,981,719
3,013,369
3,029,987
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,065,078
2,254,395
2,041,988
2,060,763
2,070,620
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,798,125
2,603,660
2,194,316
2,213,816
2,224,055
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,277,099
2,836,647
2,375,423
2,395,336
2,405,790
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,519,196
2,988,361
2,432,606
2,451,656
2,461,659
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,660,371
3,842,817
4,655,226
4,711,751
4,741,426
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,099,347
2,602,385
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,518,037
3,184,921
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,460,580
3,873,901
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,605,641
2,223,403
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,898,133
2,271,653
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,724,766
2,893,205
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,385,907
2,624,849
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,862,250
2,447,572
-
-
-
ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
6,766,295
-
-
-
-
ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
6,907,558
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން
120,385,140
-
-
-
-