މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2017
2018
2019
2020
2021
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ޚަރަދު
21,767,820,162
23,227,090,285
26,304,350,969
27,425,978,623
27,129,543,364
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
140,116,602
119,992,964
121,008,144
122,318,016
123,714,530
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
100,773,818
80,009,080
86,895,722
87,449,382
88,312,725
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
35,190,435
37,820,184
31,564,832
32,285,974
32,912,853
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
4,152,349
2,163,700
2,547,590
2,582,660
2,488,952
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
184,159,598
123,870,296
215,391,587
166,498,744
158,228,165
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
184,159,598
123,870,296
215,391,587
166,498,744
158,228,165
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
412,337,633
410,840,511
456,974,916
420,048,012
417,604,070
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
61,593,764
49,517,644
93,022,926
55,022,926
51,022,926
ސުޕްރީމް ކޯޓު
22,995,604
20,493,971
22,732,042
22,732,042
22,732,042
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
17,591,269
24,056,677
24,623,402
24,377,227
24,377,227
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
208,518,698
208,569,835
209,641,320
210,891,320
210,991,320
ސިވިލް ކޯޓު
31,132,285
33,499,803
33,720,894
33,720,894
33,720,894
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
25,239,339
27,829,201
26,183,258
26,202,529
26,162,587
ފެމިލީ ކޯޓު
26,730,659
26,742,933
26,738,353
26,788,353
26,788,353
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,418,513
8,880,408
8,988,466
8,988,466
9,968,466
ޑްރަގް ކޯޓު
10,117,502
11,250,039
11,324,255
11,324,255
11,840,255
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,588,244
10,709,438
10,930,222
10,946,404
10,970,431
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,588,244
10,709,438
10,930,222
10,946,404
10,970,431
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
79,451,059
126,145,841
105,361,821
26,631,322
24,233,322
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
79,451,059
126,145,841
105,361,821
26,631,322
24,233,322
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
18,170,505
19,427,328
21,725,676
22,325,676
19,725,676
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
18,170,505
19,427,328
21,725,676
22,325,676
19,725,676
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
21,914,437
22,205,723
23,426,477
23,274,402
23,402,172
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
21,914,437
22,205,723
23,426,477
23,274,402
23,402,172
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
31,034,137
29,449,341
31,816,963
32,099,363
32,313,363
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
31,034,137
29,449,341
31,816,963
32,099,363
32,313,363
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
40,643,277
45,522,029
52,000,000
54,152,550
54,794,075
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
40,643,277
45,522,029
52,000,000
54,152,550
54,794,075
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
53,402,424
59,274,931
67,398,107
68,352,688
69,751,165
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
53,402,424
59,274,931
67,398,107
68,352,688
69,751,165
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
87,499,741
91,391,935
82,782,002
83,021,666
83,288,156
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
87,499,741
91,391,935
82,782,002
83,021,666
83,288,156
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,878,212
6,601,394
6,934,342
6,735,004
6,757,342
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,878,212
6,601,394
6,934,342
6,735,004
6,757,342
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,613,053
4,062,686
4,251,140
4,264,715
4,267,988
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,613,053
4,062,686
4,251,140
4,264,715
4,267,988
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
10,611,629
8,866,152
9,195,000
9,139,825
9,074,354
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
10,611,629
8,866,152
9,195,000
9,139,825
9,074,354
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,364,496
4,251,371
4,692,480
4,597,576
4,651,536
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,364,496
4,251,371
4,692,480
4,597,576
4,651,536
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
31,914,232
32,185,323
55,687,546
45,980,250
33,822,750
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
31,914,232
32,185,323
55,687,546
45,980,250
33,822,750
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,755,742
3,858,382
3,800,000
3,827,425
3,832,568
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,755,742
3,858,382
3,800,000
3,827,425
3,832,568
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,532,357
8,648,850
8,764,059
8,837,853
8,898,321
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,532,357
8,648,850
8,764,059
8,837,853
8,898,321
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,708,088
4,425,321
7,588,395
7,452,034
7,539,423
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,708,088
4,425,321
7,588,395
7,452,034
7,539,423
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
1,093,691
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
1,093,691
-
-
-
-
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,261,584
24,822,012
25,964,558
26,957,596
27,424,922
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,261,584
24,822,012
25,964,558
26,957,596
27,424,922
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
77,085,827
52,029,808
82,719,771
72,357,569
72,749,689
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
77,085,827
52,029,808
82,719,771
72,357,569
72,749,689
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
5,337,239,300
6,039,705,443
7,473,496,162
7,512,360,110
8,283,949,717
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
5,337,239,300
6,039,705,443
7,473,496,162
7,512,360,110
8,283,949,717
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,249,276,779
1,283,191,490
1,318,800,000
1,356,111,217
1,395,299,687
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,249,276,779
1,283,191,490
1,318,800,000
1,356,111,217
1,395,299,687
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
130,398,914
132,470,443
144,834,686
146,340,510
147,019,288
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
11,742,614
12,551,824
12,786,726
12,978,910
13,173,309
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
4,605,412
5,882,052
5,175,915
5,144,063
5,145,328
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
113,784,416
113,879,567
126,660,878
128,002,210
128,481,082
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
266,472
157,000
211,167
215,327
219,569
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,114,450,215
1,224,547,780
1,114,771,740
1,090,919,120
1,091,049,120
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,114,450,215
1,224,547,780
1,114,771,740
1,090,919,120
1,091,049,120
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
126,018,396
150,158,505
168,894,580
174,985,970
160,041,113
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
126,018,396
150,158,505
168,894,580
174,985,970
160,041,113
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
59,077,937
78,040,083
51,733,337
54,857,346
55,728,584
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
55,180,802
74,387,554
46,058,257
49,442,846
50,144,284
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,897,135
3,652,529
5,675,080
5,414,500
5,584,300
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,268,980,961
1,356,677,724
1,414,818,190
1,568,192,456
1,543,836,191
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,268,980,961
1,356,677,724
1,414,818,190
1,568,192,456
1,543,836,191
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
342,072,467
262,395,332
322,661,773
294,833,912
295,083,912
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
342,072,467
262,395,332
322,661,773
294,833,912
295,083,912
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
184,067,426
190,942,370
191,852,803
188,144,435
192,267,557
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
184,067,426
190,942,370
191,852,803
188,144,435
192,267,557
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,394,927,168
2,438,792,515
2,726,163,674
3,005,616,720
2,816,708,092
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
262,511,583
306,242,792
386,827,871
645,639,778
646,943,205
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
60,231,258
51,923,336
62,929,618
64,056,295
65,205,504
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,238,732
3,940,216
4,922,331
5,046,217
5,172,581
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
18,883,682
20,456,217
21,708,795
22,125,106
22,549,743
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
4,304,030
3,829,344
4,276,197
4,281,197
4,286,197
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
176,561,892
104,630,510
155,050,277
107,020,023
21,400,000
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
60,783,891
32,949,295
92,323,798
155,557,900
46,112,100
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
27,612,132
26,464,809
27,152,675
27,177,675
27,202,675
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
19,593,173
20,215,237
20,683,154
20,683,154
20,683,154
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
32,296,782
35,144,285
36,862,424
36,977,424
37,082,424
ހިރިޔާ ސްކޫލް
22,880,507
24,034,900
23,881,367
23,881,367
23,881,367
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
33,847,238
34,713,430
35,534,689
35,534,689
35,534,689
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
25,095,288
24,491,417
26,844,857
26,844,857
26,844,857
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
26,614,813
25,753,313
26,173,475
26,173,475
26,173,475
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
31,848,299
34,757,464
34,880,337
34,880,337
34,880,337
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
29,301,757
28,331,795
29,738,859
29,738,859
29,738,859
ކަލާފާނު ސްކޫލް
25,881,915
27,053,730
26,996,012
26,996,012
26,996,012
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
18,509,325
19,124,461
20,188,818
20,188,818
20,188,818
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
33,442,648
33,611,429
35,140,435
35,140,435
35,140,435
ގާޒީ ސްކޫލް
23,230,401
28,764,726
29,476,266
29,476,266
29,476,266
ރެހެންދި ސްކޫލް
27,254,142
30,556,220
34,682,264
34,702,264
34,741,264
ހުރަވީ ސްކޫލް
-
-
30,088,956
30,088,956
30,088,956
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,977,236
14,884,202
15,359,131
15,364,131
15,364,131
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,559,502
20,420,678
21,464,704
21,464,704
21,464,704
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,566,144
9,633,522
10,047,351
10,047,351
10,047,351
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,498,571
10,361,950
9,680,466
9,680,466
9,680,466
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,182,837
13,447,456
13,540,259
13,540,259
13,540,259
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,433,693
19,435,234
20,992,015
20,992,015
20,992,015
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,643,271
13,015,661
13,004,722
13,004,722
13,004,722
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,097,683
11,973,101
12,100,904
12,100,904
12,100,904
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,926,751
13,774,952
13,965,777
13,965,777
13,965,777
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,755,715
16,642,738
17,149,490
17,149,490
17,149,490
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,121,736
9,288,821
9,050,104
9,050,104
9,050,104
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,708,317
13,476,687
14,058,627
14,058,627
14,058,627
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,528,225
14,962,156
15,820,737
15,820,737
15,820,737
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,388,164
11,562,829
12,187,445
12,187,445
12,187,445
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,829,518
13,670,358
14,094,434
14,094,434
14,094,434
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,882,714
11,945,928
12,643,296
12,643,296
12,643,296
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
16,133,846
16,638,040
17,941,309
17,941,309
17,941,309
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
8,546,347
7,948,207
8,495,236
8,495,236
8,495,236
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
13,950,944
16,186,504
16,829,757
16,829,757
16,829,757
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
12,227,426
12,979,985
14,707,106
14,707,106
14,707,106
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
13,746,635
13,706,454
13,519,717
13,519,717
13,519,717
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,628,849
9,321,093
9,920,951
9,920,951
9,920,951
ފުނަދޫ ސްކޫލް
12,768,468
13,013,050
13,740,682
13,740,682
13,740,682
މިލަންދޫ ސްކޫލް
13,932,416
13,806,675
14,076,518
14,076,518
14,076,518
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
11,828,372
13,090,169
12,778,562
12,778,562
12,778,562
މޭނާ ސްކޫލް
12,215,042
12,908,688
12,949,861
12,949,861
12,949,861
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,671,392
11,612,320
11,728,068
11,728,068
11,728,068
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,248,067
12,888,979
12,865,715
12,865,715
12,865,715
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
11,950,682
12,616,983
12,980,586
12,981,086
12,981,086
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,165,245
11,383,919
12,109,636
12,109,636
12,109,636
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
9,704,848
10,898,789
11,180,239
11,180,239
11,180,239
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,056,101
9,663,027
9,866,813
9,866,813
9,866,813
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
17,516,973
17,884,023
19,215,231
19,215,231
19,215,231
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,624,620
11,117,939
9,644,833
9,644,833
9,644,833
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,399,384
10,266,168
10,892,734
10,892,734
10,892,734
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
13,167,165
13,436,391
13,158,086
13,158,086
13,158,086
މާވަށު ސްކޫލް
10,299,177
11,253,527
11,483,397
11,483,397
11,483,397
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
8,871,974
10,973,104
11,025,625
11,025,625
11,025,625
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
13,130,051
14,683,314
14,716,343
14,716,343
14,716,343
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
11,119,991
12,623,158
12,269,506
12,269,506
12,269,506
ހިތަދޫ ސްކޫލް
19,526,988
21,253,165
21,963,192
21,963,192
21,963,192
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
24,164,490
26,624,312
26,125,294
26,125,294
26,125,294
ފޭދޫ ސްކޫލް
15,153,858
14,959,825
14,784,854
15,609,354
15,948,763
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
16,444,018
16,488,421
16,603,681
16,603,681
16,603,681
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,192,903
10,581,469
10,848,468
10,849,468
10,850,468
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
161,060,252
172,379,123
176,788,588
179,268,588
181,081,392
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
158,467,157
173,031,390
178,198,078
178,346,378
178,496,378
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
147,222,455
154,378,454
161,088,629
161,207,796
161,247,796
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
169,554,375
184,146,077
187,127,663
187,137,663
187,147,663
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
217,213,092
228,564,574
228,015,779
228,458,779
229,058,779
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
5,000,000
4,573,950
4,600,295
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
160,439,066
361,369,147
364,112,695
462,089,786
486,903,549
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
144,938,975
344,220,974
346,502,449
445,448,968
469,820,370
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
2,952,188
2,928,452
3,401,221
3,636,793
3,717,221
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
12,547,903
14,219,721
14,209,025
13,004,025
13,365,958
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
30,454,563
34,196,971
35,538,106
35,362,650
35,705,604
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
30,454,563
34,196,971
35,538,106
35,362,650
35,705,604
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
159,472,198
160,339,846
197,325,282
205,586,480
199,247,714
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
39,861,645
37,209,543
44,730,440
52,949,842
45,569,247
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
17,015,359
15,880,070
17,785,805
17,840,895
17,895,986
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
16,119,676
10,314,347
11,587,637
11,633,402
11,679,168
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
11,096,902
10,669,671
12,534,491
12,607,412
12,680,333
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
5,190,886
11,688,361
12,969,075
13,015,432
13,061,793
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
9,818,388
9,619,556
10,728,444
10,761,840
10,795,237
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
4,356,172
2,675,790
3,028,015
3,045,119
3,062,221
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
7,647,362
6,978,684
8,565,379
8,607,918
8,650,487
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
8,184,944
474,065
-
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
13,000,042
12,973,928
13,805,388
13,837,170
13,868,953
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
7,097,904
5,695,435
6,112,130
6,136,471
6,160,810
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
8,625,757
13,737,443
16,001,017
16,056,137
16,111,258
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
6,616,076
439,819
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
4,841,085
5,074,921
6,717,854
5,767,584
5,817,310
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
-
7,551,159
8,925,641
8,963,798
9,001,957
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
-
4,305,685
5,190,094
5,219,588
5,249,082
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
-
5,051,369
18,643,872
19,143,872
19,643,872
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
211,323,688
235,045,949
259,599,352
256,955,989
257,011,257
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
49,779,139
65,155,667
73,919,351
73,999,801
74,009,801
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,153,267
4,423,356
4,687,111
4,736,242
4,755,275
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
20,180,949
17,644,919
20,947,828
20,947,828
20,947,828
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
18,150,286
19,380,489
15,087,347
15,240,344
15,240,344
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,378,522
4,915,771
7,234,553
7,234,553
7,234,553
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,348,095
11,173,433
11,487,064
11,478,759
11,500,932
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
6,002,876
4,397,088
5,806,782
5,623,782
5,623,782
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,572,612
16,901,045
17,067,675
16,949,998
16,949,998
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,821,296
9,481,364
12,483,402
12,318,574
12,318,574
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,274,905
13,749,027
15,491,205
14,889,090
14,889,090
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,653,630
11,277,953
10,484,674
10,440,174
10,440,174
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
13,559,640
12,642,127
13,696,046
12,267,879
12,271,941
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,869,140
5,619,727
5,775,952
5,421,733
5,421,733
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
7,210,923
9,690,343
10,199,568
10,199,568
10,199,568
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,494,293
6,627,987
6,770,709
6,770,709
6,770,709
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,228,977
9,701,782
9,303,598
9,303,598
9,303,598
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,645,138
8,297,470
11,778,447
11,755,317
11,755,317
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
3,966,401
7,378,040
7,378,040
7,378,040
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,377,215,207
1,530,925,056
1,720,688,002
1,620,050,340
1,585,671,306
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
219,870,215
185,621,502
288,096,401
192,343,290
152,923,495
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
27,824,658
23,880,815
23,480,467
23,608,347
23,722,566
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
20,901,658
21,927,636
22,434,121
22,440,708
22,447,056
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
26,492,730
21,681,850
22,901,142
23,341,538
23,790,181
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
87,288,145
94,352,451
92,738,597
91,467,481
91,500,004
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
90,058,637
97,214,444
101,710,859
101,720,265
101,729,858
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
38,969,027
39,010,178
41,104,846
41,006,875
41,058,873
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
76,229,291
77,791,031
86,083,918
86,192,146
86,302,140
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
72,049,077
73,874,311
74,004,165
74,139,478
74,275,988
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
73,275,513
75,355,949
83,741,934
84,112,856
84,420,876
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
67,639,083
65,505,773
72,010,511
72,132,911
72,255,759
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
60,499,121
65,109,258
66,794,976
66,845,727
66,891,484
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
51,336,446
54,723,213
57,489,969
57,540,368
57,591,475
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
51,972,425
53,753,229
56,832,628
56,943,103
57,049,260
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
41,237,666
41,466,041
45,829,571
45,949,091
46,014,052
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
42,429,421
44,042,021
45,632,856
45,772,138
45,832,696
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
34,861,040
35,793,563
39,839,748
39,996,366
40,055,845
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
43,900,332
46,561,410
47,754,857
47,545,419
47,575,374
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
21,757,082
15,699,111
19,656,537
19,685,558
19,714,869
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
34,796,910
35,458,518
38,699,039
38,736,418
38,773,676
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
38,886,121
40,721,940
43,170,791
43,206,686
43,243,299
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
63,727,193
64,654,981
67,236,259
67,266,703
67,291,167
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
57,299,633
57,748,342
58,931,815
59,478,611
59,523,898
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
29,347,127
30,031,245
31,441,181
31,495,848
31,531,424
ދަމަނަވެށި
4,566,656
5,111,744
5,545,679
5,549,793
5,553,947
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
163,834,500
187,525,135
181,532,616
184,602,044
ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,150,925,560
856,513,757
1,032,884,809
1,043,055,453
1,055,495,116
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,129,478,223
834,985,923
749,885,730
758,498,196
769,332,934
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
21,447,337
21,527,834
25,768,514
25,768,589
25,768,668
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
257,230,565
258,788,668
260,393,514
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,241,543,656
1,605,077,022
1,299,209,788
1,312,451,988
1,329,098,788
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,241,543,656
1,605,077,022
1,299,209,788
1,312,451,988
1,329,098,788
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
66,504,949
34,739,850
130,641,148
132,171,885
133,398,244
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
55,046,001
23,370,040
119,624,526
120,036,101
120,447,698
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
1,407,215
2,922,591
2,181,214
3,007,514
3,632,014
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
10,051,733
8,447,219
8,835,408
9,128,270
9,318,532
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
123,734,658
340,615,510
322,533,115
431,557,881
192,644,047
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
-
-
9,394,970
7,557,170
7,557,170
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
114,360,087
328,532,316
289,134,190
408,315,861
169,311,267
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
9,374,571
12,083,194
24,003,955
15,684,850
15,775,610
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
60,720,155
67,691,143
180,770,001
171,334,011
172,052,011
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
60,720,155
67,691,143
180,770,001
171,334,011
172,052,011
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
230,738,124
233,817,716
238,797,739
142,276,677
338,516,677
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
230,738,124
233,817,716
238,797,739
142,276,677
338,516,677
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
30,365,516
34,431,840
45,308,029
44,879,555
40,695,529
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
-
10,041,055
11,041,055
6,541,055
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
7,452,905
8,948,102
10,749,131
8,519,131
8,539,131
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
5,849,166
7,537,001
7,015,897
7,046,470
7,077,652
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
5,257,062
5,845,420
5,399,881
5,931,725
5,942,225
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
5,799,333
6,058,709
6,052,294
6,249,294
6,460,386
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,310,472
2,333,355
2,199,088
2,230,197
2,273,397
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,696,578
3,709,253
3,850,683
3,861,683
3,861,683
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,412,165,100
1,369,698,332
1,738,457,543
2,133,098,589
1,122,150,366
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,353,063,930
1,085,865,859
1,598,126,634
1,994,499,288
983,542,196
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
4,611,462
4,849,206
8,973,402
10,564,508
9,931,577
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
32,884,432
256,199,176
107,129,473
103,500,000
104,600,000
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
11,500,615
11,197,132
12,969,676
12,863,037
13,213,037
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
10,104,661
11,586,959
11,258,358
11,671,756
10,863,556
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
212,293,436
374,520,069
461,229,351
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
212,293,436
374,520,069
461,229,351
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
56,444,410
50,690,739
73,012,767
65,520,900
65,657,657
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
-
-
18,081,972
11,955,132
11,755,132
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
51,208,301
45,398,303
48,414,617
46,914,617
46,914,617
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
5,236,109
5,292,436
6,516,178
6,651,151
6,987,908
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
62,674,632
73,400,812
88,536,446
91,212,257
75,905,489
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
62,674,632
73,400,812
88,536,446
91,212,257
75,905,489
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
367,971,957
332,712,450
287,220,672
286,354,710
270,853,538
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
362,682,301
327,091,737
273,925,088
272,990,969
257,293,520
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
5,289,656
5,620,713
7,103,314
6,933,314
6,933,314
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
6,192,270
6,430,427
6,626,704
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
820,826,940
811,996,905
916,458,812
1,174,191,907
1,297,492,651
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
780,715,767
771,480,882
866,393,785
1,123,766,544
1,246,702,308
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
29,099,941
29,921,285
35,626,509
35,926,509
36,276,509
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
1,824,520
1,840,457
2,685,044
2,707,880
2,722,860
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
9,186,712
8,754,281
11,753,474
11,790,974
11,790,974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
166,855,341
168,605,365
178,385,297
174,175,886
172,844,823
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
24,287,924
27,643,721
29,452,470
25,112,999
24,963,519
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
20,782,938
21,860,709
21,497,202
21,473,702
21,473,702
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
16,475,303
13,885,576
15,330,639
15,285,639
15,285,639
ފިޔަވަތި
8,713,065
8,342,936
9,080,819
8,857,819
8,916,719
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,299,007
2,567,698
2,716,097
2,716,097
2,716,097
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
64,499,975
63,222,411
70,027,313
70,458,873
69,218,390
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
29,797,129
31,082,314
30,280,757
30,270,757
30,270,757
ކައުންސިލްސް
572,798,311
559,718,554
656,137,779
656,951,124
658,942,368
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,825,676
16,276,017
58,273,624
58,073,624
58,473,624
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,476,480
6,695,079
10,834,347
10,841,041
10,846,041
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,739,052
18,166,992
32,367,383
32,367,383
32,367,383
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,752,225
6,609,196
6,919,285
6,919,285
6,919,285
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,136,531
2,258,660
2,406,104
2,407,104
2,408,104
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,174,488
2,161,419
2,266,945
2,271,945
2,296,945
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,791,872
1,993,701
2,097,740
2,097,740
2,097,740
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,593,609
1,786,352
2,002,581
2,006,843
2,006,843
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,249,067
4,436,614
4,658,718
4,628,718
4,628,718
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,481,832
3,181,149
3,786,341
3,791,341
3,796,341
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,286,981
2,473,770
2,583,234
2,617,513
2,578,178
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,240,964
1,894,367
2,226,399
2,228,891
2,228,891
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,717,138
3,678,343
3,894,838
3,894,838
3,894,838
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,106,654
1,879,251
2,224,365
2,225,025
2,225,025
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,404,043
2,303,997
2,482,706
2,482,706
2,482,706
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,718,035
1,482,585
1,591,020
1,596,020
1,596,020
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,814,084
1,728,950
1,832,733
1,796,357
1,796,357
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,496,174
2,605,979
2,776,701
2,829,126
2,829,126
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,131,210
6,378,728
6,582,241
6,585,741
6,585,741
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,541,166
2,706,708
2,824,259
2,825,659
2,828,659
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,574,136
1,262,607
1,580,000
1,600,000
1,600,000
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,016,282
1,747,854
1,966,400
1,998,687
2,019,687
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,051,357
1,871,378
2,059,288
1,957,000
1,952,250
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,726,786
2,783,552
2,910,734
2,992,119
2,992,119
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,148,296
2,230,692
2,353,594
2,355,149
2,356,820
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,476,388
2,860,740
3,003,168
3,003,168
3,000,468
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,845,459
1,835,981
1,937,456
1,938,262
1,938,262
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,022,969
5,438,407
6,443,775
6,613,775
6,533,775
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,801,508
2,521,751
2,800,000
2,813,771
2,818,778
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,216,736
2,241,755
2,393,601
2,395,717
2,406,403
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,025,480
3,213,381
3,423,320
3,498,120
3,527,312
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,445,118
2,530,098
2,654,460
2,654,460
2,654,460
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,044,974
5,950,281
6,399,057
6,543,998
6,643,998
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,622,371
2,762,354
2,916,020
2,921,710
2,936,220
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,336,221
1,311,795
1,432,125
1,437,285
1,412,453
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,767,187
1,923,684
2,105,309
2,105,309
2,105,309
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,117,506
2,256,469
2,451,492
2,451,492
2,451,492
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,687,238
1,543,096
2,061,809
2,071,809
2,071,809
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,238,570
2,185,542
2,328,819
2,338,041
2,338,041
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,695,056
2,701,093
2,828,701
2,828,701
2,828,701
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,378,878
2,321,218
2,531,798
2,532,798
2,533,848
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,531
2,239,140
2,918,845
2,918,845
2,918,845
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,011,446
1,870,044
2,000,000
2,000,000
2,000,000
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,362,707
2,229,100
2,436,943
2,436,943
2,436,943
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,867,154
2,054,797
2,386,000
2,408,122
2,484,622
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,015,826
3,247,908
3,439,742
3,439,464
3,439,464
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,079,113
3,026,824
3,210,292
3,210,292
3,210,292
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,838,617
4,524,800
5,400,583
5,400,583
5,450,583
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,479,801
1,567,074
1,935,949
1,941,485
1,941,485
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,618,747
2,728,532
2,839,792
2,839,792
2,839,792
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,937,652
1,818,741
1,937,365
1,957,365
1,957,365
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,065,730
1,975,069
2,116,322
2,116,263
2,121,263
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,520,748
2,692,318
2,822,424
2,822,424
2,822,424
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,469,632
2,127,455
2,254,813
2,254,813
2,254,813
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,553,567
1,476,196
1,619,200
1,622,200
1,624,200
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,287,687
2,519,108
2,631,104
2,630,398
2,651,104
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,656,560
1,592,063
1,723,661
1,745,161
1,745,161
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,523,682
2,735,016
2,891,338
2,891,338
2,891,338
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,690,748
2,637,454
2,766,201
2,766,201
2,766,201
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,564,639
1,639,038
1,781,563
1,782,563
1,783,563
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,189,910
3,631,837
3,809,527
3,811,527
3,831,527
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,099,514
5,980,390
6,281,169
6,247,669
6,278,194
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,483,480
2,800,886
2,990,720
3,002,680
3,005,858
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,774,246
1,826,662
1,937,542
1,938,642
1,938,642
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,089,484
2,020,228
2,168,283
2,147,833
2,148,483
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,883,902
2,169,348
2,309,112
2,319,112
2,319,112
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,391,558
2,528,982
2,698,627
2,698,627
2,698,627
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,628,506
2,946,095
3,155,373
3,155,373
3,155,373
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,921,717
3,173,736
3,346,177
3,346,177
3,346,177
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,579,268
2,373,061
2,554,551
2,544,225
2,544,225
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,064,313
1,997,101
2,104,860
2,128,810
2,128,810
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,064,321
1,759,588
1,947,993
1,925,993
1,925,993
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,330,225
2,621,686
2,756,633
2,734,133
2,734,133
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,311,517
2,500,540
2,634,312
2,633,312
2,633,312
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,545,293
2,322,998
2,783,072
2,725,322
2,724,822
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,669,119
1,763,628
1,884,869
1,884,869
1,884,869
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,986,980
1,956,733
2,068,951
2,061,951
2,061,951
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,932,295
5,047,885
5,325,012
5,358,800
5,448,012
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,204,594
2,087,810
2,189,543
2,197,543
2,195,543
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,540,010
1,561,951
1,744,786
1,744,786
1,744,886
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,381,385
2,484,933
2,608,809
2,645,739
2,654,485
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,659,947
1,570,468
1,700,235
1,700,235
1,700,235
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,775,572
1,808,392
1,930,607
1,939,607
1,939,607
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,660,524
2,809,116
3,000,588
2,981,988
2,981,988
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,804,763
1,826,726
1,984,868
1,944,015
1,944,015
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,525,100
3,536,460
3,720,805
3,720,805
3,720,805
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,610,003
2,444,535
2,610,711
2,610,711
2,640,711
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,089,480
2,102,141
2,220,890
2,146,640
2,146,640
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
850,882
1,087,489
1,259,644
1,254,644
1,254,644
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,517,339
1,344,062
1,481,776
1,517,198
1,517,198
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,066,238
1,954,728
2,098,894
2,108,894
2,108,894
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,752,799
4,276,576
4,587,832
4,587,832
4,587,832
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,338,427
3,137,472
3,432,620
3,432,620
3,432,620
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,491,366
3,833,044
4,024,829
4,024,829
4,024,829
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,129,744
2,692,226
2,805,875
2,805,875
2,805,875
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,851,007
1,873,003
2,010,001
2,054,501
2,054,501
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,439,772
4,415,863
4,604,500
4,515,006
4,520,006
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,652,061
3,720,448
3,901,485
3,941,024
3,944,903
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,463,357
2,409,605
2,535,500
2,562,800
2,662,800
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,940,748
1,845,273
1,950,000
2,000,329
2,000,329
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,206,953
2,363,643
2,500,000
2,553,204
2,653,204
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,427,506
2,464,555
2,619,999
2,567,873
2,587,286
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,290,269
2,476,783
2,606,261
2,606,261
2,606,261
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,310,930
1,402,356
1,612,368
1,612,368
1,612,368
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,346,802
2,426,343
2,549,730
2,549,730
2,549,730
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,847,603
3,437,410
3,843,998
3,565,172
3,665,172
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,633,639
3,797,297
4,014,400
4,153,562
4,253,562
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,536,580
2,721,623
3,042,000
3,104,114
3,204,114
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,555,942
2,674,296
2,900,077
2,900,077
2,900,077
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,893,948
2,804,004
3,784,145
3,964,794
4,064,794
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,372,266
2,684,397
2,801,562
2,821,562
2,821,562
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,070,647
1,942,066
2,196,000
2,342,900
2,342,900
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,867,993
1,880,490
2,002,752
2,002,770
2,002,770
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,040,399
1,927,904
2,050,000
2,099,999
2,099,999
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,951,148
1,936,118
2,091,500
2,111,622
2,111,622
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,427,576
4,617,711
4,810,000
4,823,889
4,823,889
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,185,302
2,369,358
2,502,514
2,499,287
2,572,572
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,446
2,164,958
2,269,775
2,225,511
2,225,511
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,620,498
1,820,165
1,959,000
1,939,850
1,939,850
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,919,644
3,259,434
3,373,719
3,373,719
3,373,719
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,374,163
1,416,562
1,519,814
1,519,814
1,519,814
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,599,613
2,625,999
2,862,460
2,872,460
2,872,460
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,612,275
2,525,929
2,689,999
2,699,999
2,759,999
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,402,675
1,426,256
1,646,756
1,646,756
1,646,756
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,574,297
2,376,054
2,580,000
2,334,365
2,434,365
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,540,740
2,632,654
2,761,400
2,791,400
2,816,400
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,850,129
3,792,404
3,960,000
3,960,000
3,960,000
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,737,137
1,667,391
1,786,200
1,784,304
1,784,304
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,106,200
1,272,612
1,424,514
1,464,514
1,464,514
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,455,150
2,041,316
2,180,807
2,180,807
2,180,807
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,859,590
2,053,396
2,204,983
2,232,415
2,261,219
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,199,946
1,159,129
1,270,001
1,300,001
1,300,001
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,079,887
4,707,156
4,472,729
4,472,729
4,472,729
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,262,099
1,759,743
2,029,511
2,029,511
2,029,511
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,949,755
2,094,624
2,200,000
2,294,738
2,294,738
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,813,276
2,622,939
2,723,416
2,775,356
2,775,356
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,120,917
2,198,491
2,324,499
2,341,189
2,341,189
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,485,925
1,758,163
1,931,433
1,931,433
1,931,433
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,997,874
2,136,852
2,239,203
2,186,129
2,201,491
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,125,762
2,354,714
2,471,325
2,497,326
2,497,326
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,120,138
1,968,472
2,126,650
2,126,650
2,126,650
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,958,956
4,990,732
5,118,647
5,118,647
5,118,647
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,663,353
2,654,829
2,762,511
2,763,456
2,764,456
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,344,334
2,391,762
2,506,626
2,508,626
2,511,626
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,931,689
3,022,982
3,124,702
3,129,702
3,134,702
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,649,572
2,198,955
2,319,641
2,321,641
2,324,641
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,502,850
3,770,702
3,886,223
3,890,609
3,894,994
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,330,710
4,875,682
5,002,129
5,003,129
5,003,129
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,490,722
2,690,215
2,822,693
2,854,963
2,854,963
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,093,330
2,287,704
2,388,917
2,388,917
2,388,917
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,844,180
1,982,779
2,126,112
2,152,967
2,152,967
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,166,674
2,389,478
2,573,542
2,573,542
2,573,542
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,655,814
2,246,719
2,624,342
2,664,342
2,764,342
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,021,633
4,629,219
4,767,245
4,767,245
4,767,245
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,558,857
5,953,534
6,257,276
6,291,276
6,291,276
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,038,655
1,827,563
1,982,896
1,982,896
1,982,896
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,997,169
2,767,097
2,911,200
2,911,200
2,911,200
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,133,148
2,615,605
2,724,073
2,724,073
2,724,073
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,657,032
2,416,678
2,518,096
2,518,096
2,518,096
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,348,307
2,644,496
2,820,450
2,820,450
2,820,450
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,205,037
2,232,849
2,344,942
2,344,942
2,344,942
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,337,967
1,649,149
1,749,174
1,749,174
1,749,174
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,690,356
2,442,586
2,661,895
2,711,895
2,711,895
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,493,481
1,429,015
1,530,838
1,530,838
1,530,838
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,090,793
2,773,962
3,014,193
3,114,193
3,114,193
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,995,786
2,135,630
2,241,091
2,241,091
2,241,091
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,049,836
2,054,330
2,161,668
2,161,668
2,161,668
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,229,419
2,139,140
2,242,209
2,242,209
2,242,209
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,983,108
5,884,277
6,159,653
6,158,803
6,158,803
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,974,040
2,037,938
2,138,013
2,138,013
2,138,013
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,943,963
1,968,436
2,100,813
2,106,813
2,106,813
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,566,468
2,455,870
2,556,917
2,556,917
2,556,917
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,823,103
1,676,191
1,786,347
1,786,347
1,786,347
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,859,809
6,330,805
6,430,860
6,430,860
6,430,860
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,786,710
2,896,335
2,997,434
2,997,434
2,997,434
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,567,969
3,769,251
3,889,505
3,889,505
3,889,505
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,113,353
1,913,627
2,048,229
2,048,229
2,048,229
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,366,376
2,132,428
2,239,589
2,239,589
2,239,589
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,337,530
2,007,970
2,177,486
2,177,486
2,177,486
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,420,793
2,542,759
2,715,958
2,717,958
2,717,958
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,725,678
4,829,789
4,984,849
4,984,849
4,984,849
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,282,806
2,377,552
2,523,256
2,523,256
2,523,256
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,823,610
4,281,240
4,425,079
4,425,079
4,425,079
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,716,329
2,706,968
2,931,085
2,931,085
2,931,085
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,699,536
2,053,086
2,409,805
2,013,305
2,013,305
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,305,275
2,659,741
2,826,006
2,826,006
2,826,006
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,339,759
2,275,141
2,413,642
2,413,642
2,413,642
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,490,773
1,476,082
1,583,273
1,583,273
1,583,273
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,791,469
2,775,362
3,037,627
3,037,627
3,037,627
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,472,441
1,445,548
1,677,413
1,677,413
1,677,413
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,584,301
4,812,882
5,980,642
6,015,642
6,040,642
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,129,394
3,221,261
3,377,287
3,377,287
3,377,287
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,122,530
2,335,087
2,436,896
2,476,896
2,526,896
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,277,520
2,463,360
2,563,450
2,564,950
2,564,950
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,380,387
3,499,683
3,732,221
3,732,221
3,782,221
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,770,570
2,123,147
2,307,767
2,337,767
2,337,767
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,325,871
2,068,349
2,321,159
2,325,659
2,331,159
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,392,380
2,259,265
2,369,346
2,399,466
2,399,466
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,822,276
2,432,958
2,719,700
2,810,018
2,810,018
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,445,735
5,895,040
4,671,433
4,680,583
4,688,583