ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ފައިނޭންސިންގް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
އޮކްޓޫބަރު 2017
އޮކްޓޫބަރު 2018
ޖަނަވަރީ އިން އޮކްޓޫބަރު 2017 އަށް
ޖަނަވަރީ އިން އޮކްޓޫބަރު 2018 އަށް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,501,598,125
1,457,642,217
17,023,982,113
17,830,658,764
ޓެކްސް އާމްދަނީ
1,052,669,576
1,056,349,973
12,609,809,546
13,456,552,774
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
427,360,343
396,888,305
4,166,808,254
4,415,877,329
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
5,187,584
4,920,927
28,993,708
37,274,881
ހިލޭ އެހީ
18,361,797
8,146,035
296,371,431
228,839,294
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(1,981,175)
(516,988)
(78,000,825)
(79,046,220)
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
1,908,802,446
2,349,030,859
19,062,073,594
22,572,738,324
ޖުމުލަ ޚަރަދު
1,693,588,716
2,246,081,702
16,667,849,569
21,167,487,960
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,360,048,655
1,524,173,826
12,126,756,647
14,360,665,048
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޕެންޝަން
690,500,754
784,532,174
690,500,754
7,663,013,988
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
669,017,837
738,872,996
669,017,837
6,583,827,830
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
530,064
768,656
530,064
113,823,230
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
333,540,061
721,907,876
4,541,092,922
6,806,822,912
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
36,790,927
58,148,393
36,790,927
330,174,326
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
280,937,637
281,072,530
280,937,637
5,279,499,285
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
15,811,498
652,713
15,811,498
42,430,267
ލޯނު ދޫކުރުން
-
357,735,866
-
716,735,092
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
(88,637,111)
(650,236,620)
1,289,329,632
(2,015,384,841)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
(191,990,592)
(788,439,485)
356,132,544
(3,336,829,196)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
103,353,481
130,056,829
933,197,088
1,092,605,061
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
92,012,226
102,949,157
2,226,310,770
1,397,129,555
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު،
1,140,051
-
45,851,802
8,120,809
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
122,061,453
43,179,855
122,061,453
1,203,753,839