މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2019
2020
2021
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
30,251,742,542
31,976,196,498
31,751,957,845
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
1,676,631,666
1,442,940,992
1,465,758,290
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,496,947,984
1,341,167,023
1,368,277,178
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
179,683,682
101,773,969
97,481,112
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
4,889,388,435
5,089,776,367
5,848,095,327
ދަރަނި އަދާކުރުން
2,887,850,951
2,801,451,538
3,344,427,051
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,001,537,484
2,288,324,829
2,503,668,276
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,258,345,196
1,237,591,048
1,238,399,826
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,113,390,259
1,091,134,447
1,091,268,689
ސިވިލް ޑިފެންސް
144,954,937
146,456,601
147,131,137
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,512,027,730
2,448,315,624
2,407,691,748
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,535,702,505
1,536,728,489
1,495,825,860
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,592,648
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
646,447,124
611,338,723
611,197,676
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
328,285,453
300,248,412
300,668,212
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,347,673,147
6,206,045,074
4,953,944,608
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
1,817,065,163
1,756,950,154
1,381,541,698
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
136,882,671
147,139,749
149,045,499
ހަކަތަ
187,510,300
319,320,408
427,525,297
ދަތުރުފަތުރު
3,075,647,183
3,900,566,497
2,913,394,971
މުވާސަލާތު
130,567,830
82,068,266
82,437,143
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,690,195,232
2,291,447,637
2,425,455,703
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
231,679,768
306,533,985
852,662,293
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,241,163,789
1,754,645,809
1,379,649,443
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
4,434,517
4,434,517
4,434,517
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
107,029,288
155,457,956
118,034,080
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
11,753,474
11,790,974
11,790,974
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
94,134,396
58,584,396
58,884,396
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,709,900,610
2,241,471,172
2,416,158,310
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
547,067,083
1,040,651,700
1,387,268,967
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,004,477,868
950,116,271
929,548,508
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
145,203,501
250,703,201
99,340,835
މަގުބައްތި ޖެހުން
1,152,158
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
12,000,000
-
-
ސިއްހަތު
3,094,207,626
2,788,936,756
2,683,746,931
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
2,839,500,256
2,521,327,535
2,413,501,717
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
254,707,370
267,609,221
270,245,214
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
844,256,328
560,850,173
731,080,046
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
241,797,739
142,276,677
338,516,677
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
37,309,647
36,667,164
32,242,946
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,450,228
6,494,912
6,541,385
ދީނީ ޚިދުމަތް
558,698,714
375,411,420
353,779,038
ތައުލީމު
3,400,084,282
3,788,512,604
3,619,230,683
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,721,484,387
2,998,719,635
2,809,606,924
މަތީ ތައުލީމު
678,599,895
789,792,969
809,623,759
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,829,032,290
3,880,309,051
3,962,396,373
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,293,010,545
1,306,194,745
1,322,788,745
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,318,800,000
1,356,111,217
1,395,299,687
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
37,500,000
37,500,000
37,500,000
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
90,907,497
86,545,165
85,191,974
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,088,814,248
1,093,957,924
1,121,615,967