ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން)

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ތަފްސީލު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
މުޅިޖުމްލަ
22,667,866,479
23,804,288,300
26,791,522,461
28,640,504,564
29,974,425,105
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް
8,377,519,230
7,425,748,064
7,205,600,282
7,258,968,632
6,358,320,279
ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު
3,678,638,359
3,001,069,924
2,568,313,571
2,274,430,652
2,105,674,245
ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން
1,195,344,101
1,221,811,394
1,051,804,841
1,006,461,460
925,596,872
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,178,867,848
1,204,406,630
1,040,844,639
1,000,933,759
920,054,680
ސިވިލް ޑިފެންސް
16,476,253
17,404,764
10,960,202
5,527,701
5,542,192
ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން
2,681,833,968
2,566,682,133
2,526,501,621
2,650,389,071
2,507,204,253
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
821,702,802
636,184,613
1,058,980,249
1,327,687,449
819,844,909
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
10,555,286,755
11,620,009,727
10,280,734,290
10,208,486,542
9,327,427,752
ތަޢުލީމު
2,933,050,477
3,008,308,391
2,803,007,472
2,673,571,515
2,570,050,860
ޞިއްޙަތު
2,525,959,341
3,824,091,661
3,312,215,752
2,330,752,885
1,973,675,425
ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ވެލްފެއަރ
3,222,182,993
2,668,316,155
2,072,537,241
2,480,456,148
2,623,822,951
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,874,093,945
2,119,293,520
2,092,973,825
2,723,705,994
2,159,878,516
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު
1,215,529,880
1,871,209,406
3,465,601,240
3,581,358,285
3,972,613,694
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
67,210,946
74,343,500
127,018,513
66,818,714
56,689,095
މަގާއި ބަނދަރު
846,795,355
1,267,925,837
2,694,839,481
2,667,602,906
2,790,148,819
މުވާޞަލާތު
52,374,542
51,673,155
61,577,420
61,918,170
62,097,068
ޓޫރިޒަމް
103,709,150
146,299,046
201,358,023
93,496,479
93,537,669
ވިޔަފާރި
131,166,370
246,011,888
187,597,966
204,617,984
278,010,876
އިލެކްޓްރިސިޓީ
14,273,517
84,955,981
193,209,838
486,904,032
692,130,167
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
2,519,530,613
2,887,321,103
5,839,586,649
7,591,691,106
10,316,063,380
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,347,649,459
1,658,172,139
1,411,372,183
1,615,403,597
1,677,993,225
ލޯން އަދާކުރުން
1,171,881,154
1,229,148,964
3,300,737,789
4,546,264,533
7,085,481,156
ޓްރާންސްފާރސް
-
-
1,127,476,677
1,430,022,976
1,552,588,999