މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2019
2020
2021
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
29,647,415,773
31,186,736,076
31,367,473,745
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
1,613,314,516
1,524,254,973
1,516,510,480
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,429,780,151
1,418,619,321
1,415,167,685
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
183,534,365
105,635,652
101,342,795
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
4,889,388,435
5,089,776,367
5,848,095,327
ދަރަނި އަދާކުރުން
2,887,850,951
2,801,451,538
3,344,427,051
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,001,537,484
2,288,324,829
2,503,668,276
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,258,345,196
1,237,591,048
1,238,399,826
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,113,390,259
1,091,134,447
1,091,268,689
ސިވިލް ޑިފެންސް
144,954,937
146,456,601
147,131,137
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,472,027,730
2,448,315,624
2,407,691,748
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,535,702,505
1,536,728,489
1,495,825,860
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,592,648
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
609,447,124
611,338,723
611,197,676
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
325,285,453
300,248,412
300,668,212
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,278,398,633
6,149,562,772
4,921,212,306
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
1,870,545,163
1,722,430,154
1,380,521,698
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
136,882,671
147,139,749
149,045,499
ހަކަތަ
187,510,300
319,320,408
427,525,297
ދަތުރުފަތުރު
2,970,974,641
3,890,559,327
2,893,437,801
މުވާސަލާތު
112,485,858
70,113,134
70,682,011
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,588,720,804
1,929,296,216
2,336,281,502
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
231,179,768
306,533,985
852,662,293
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,164,189,361
1,396,994,388
1,290,475,242
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
4,434,517
4,434,517
4,434,517
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
83,029,288
150,957,956
118,034,080
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
11,753,474
11,790,974
11,790,974
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
94,134,396
58,584,396
58,884,396
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,609,320,556
1,935,404,767
2,162,478,256
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
464,067,083
747,857,650
1,145,768,967
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
992,093,965
945,432,368
931,064,605
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
152,507,350
242,114,749
85,644,684
މަގުބައްތި ޖެހުން
652,158
-
-
ސިއްހަތު
3,059,007,626
2,778,436,756
2,683,746,931
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
2,804,300,256
2,510,827,535
2,413,501,717
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
254,707,370
267,609,221
270,245,214
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
777,666,374
531,722,803
720,150,155
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
196,837,739
142,276,677
338,516,677
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
23,570,322
23,581,995
23,858,369
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,450,228
6,494,912
6,541,385
ދީނީ ޚިދުމަތް
550,808,085
359,369,219
351,233,724
ތައުލީމު
3,276,909,710
3,686,575,426
3,575,020,568
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,675,301,695
2,951,945,909
2,841,445,689
މަތީ ތައުލީމު
601,608,015
734,629,517
733,574,879
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,824,316,193
3,875,799,324
3,957,886,646
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,293,010,545
1,306,194,745
1,322,788,745
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,318,800,000
1,356,111,217
1,395,299,687
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
37,500,000
37,500,000
37,500,000
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
86,191,400
82,035,438
80,682,247
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,088,814,248
1,093,957,924
1,121,615,967