ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

މިބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން)

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓު ތަފްސީލު އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް،ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ) ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
މުޅިޖުމްލަ
22,667,866,479
23,804,288,298
26,791,522,461
28,640,504,564
29,974,425,105
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
16,733,744,191
15,312,396,626
13,574,702,558
14,102,325,075
14,340,063,970
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
6,820,696,633
6,930,259,735
6,812,680,618
6,812,680,618
6,812,680,618
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
3,929,244,555
4,048,650,653
3,761,358,449
3,761,358,449
3,761,358,449
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,891,452,078
2,881,609,082
3,051,322,168
3,051,322,168
3,051,322,168
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,422,613,421
1,439,713,593
1,441,045,852
1,848,387,352
1,992,549,752
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
517,899,230
513,551,645
501,093,500
586,129,900
630,510,700
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
535,671,917
546,204,015
517,400,400
618,784,200
670,883,400
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
25,948,546
24,955,771
40,509,900
227,797,800
268,189,800
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ
149,632,430
158,347,091
166,229,500
199,862,900
207,153,300
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
193,461,298
196,655,071
215,812,552
215,812,552
215,812,552
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
188,859,089
174,404,701
98,177,826
101,125,063
103,048,680
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
40,810,650
40,449,356
20,824,509
21,108,039
21,625,445
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
2,456,102
2,025,977
1,768,549
1,855,701
1,901,797
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
35,002,250
33,478,643
11,184,744
11,688,897
11,958,934
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
59,838,449
59,197,438
30,225,474
30,599,398
30,797,778
ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
43,312,214
30,514,333
28,729,550
30,156,028
30,904,925
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
7,439,424
8,738,953
5,445,000
5,717,000
5,859,801
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
590,840,755
521,855,548
522,954,983
443,838,599
451,791,529
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
71,697,215
63,811,267
63,555,136
65,921,699
67,172,992
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
13,882,885
15,206,182
10,813,952
11,349,137
11,630,408
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
111,404,784
93,698,741
70,774,250
74,312,963
76,171,324
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
278,045,394
259,496,804
306,576,600
246,469,752
249,881,335
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
14,469,535
12,307,055
7,694,284
8,071,684
8,270,685
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
18,527,522
12,189,513
8,610,916
9,040,784
9,266,730
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
44,533,751
21,960,965
12,840,000
13,482,000
13,819,050
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
13,858,225
12,771,301
8,461,816
8,884,482
9,106,815
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
1,983,926
1,475,754
1,117,150
1,172,933
1,202,332
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
1,273,403
1,379,123
274,000
287,450
297,508
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
4,590,728
3,968,153
592,985
622,634
638,721
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
16,573,386
23,590,689
31,643,894
4,223,081
4,333,629
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,050,255,430
1,452,230,924
1,250,766,176
1,269,372,104
1,287,139,446
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް
74,187,814
53,182,212
50,839,627
51,214,325
52,457,220
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
597,344,235
444,373,286
472,641,741
491,518,044
503,536,359
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު
86,405,473
68,294,609
57,192,010
58,992,214
60,467,987
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
81,774,684
74,445,313
78,105,686
78,110,686
78,115,936
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
64,893,240
74,567,672
76,951,326
76,851,273
76,853,259
ތަކެތީގެ ކުލި
105,482,143
2,615,785
617,000
644,850
659,530
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
77,585,461
80,845,132
75,845,270
75,884,045
75,925,035
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
24,457,904
24,818,635
18,542,945
19,452,134
19,939,403
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
2,181,259
1,841,353
1,388,003
1,456,279
1,492,111
އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
7,820,952
4,312,420
3,209,681
3,365,117
3,447,045
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
10,928,294
17,288,227
5,355,350
5,622,241
5,762,871
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
27,552,656
19,212,374
11,566,601
11,986,191
12,207,164
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
216,585,796
30,262,417
11,219,544
11,664,357
11,898,710
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
43,678,448
60,558,665
16,376,525
14,217,720
12,383,626
ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު
31,077,573
28,679,063
28,327,600
29,734,730
30,473,474
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
84,945,465
100,243,999
31,062,381
30,354,934
28,148,899
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
18,925,239
14,590,530
7,099,682
7,094,298
7,104,528
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް
17,617,807
17,229,065
13,940,003
14,637,004
15,002,931
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް
5,916,595
6,738,631
4,396,731
4,398,231
4,399,806
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
28,756,243
23,073,478
22,437,000
21,452,750
21,469,288
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
385,229
486,146
254,975
267,724
274,406
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
47,278,489
42,845,015
5,000,000
5,250,000
5,381,250
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު
76,756,073
134,509,156
83,250,700
82,750,700
82,750,700
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
13,910,417
13,073,561
11,553,460
11,659,995
11,719,689
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
27,276,265
33,150,308
31,956,979
29,960,434
29,963,963
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
276,531,678
80,993,870
131,635,356
130,831,829
135,304,256
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
627,421,763
425,331,224
397,504,385
387,513,856
394,346,472
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
515,955,332
327,734,206
298,869,000
285,904,950
291,176,462
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
19,511,174
19,101,047
10,507,885
11,030,031
11,304,160
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
74,003,977
66,853,629
63,140,000
65,097,000
66,124,425
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް
14,146,457
9,232,094
23,357,500
23,770,375
23,987,136
އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
3,804,823
2,410,248
1,630,000
1,711,500
1,754,289
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
415,172,177
368,955,843
252,617,893
256,086,911
259,587,531
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
334,848,629
293,930,113
223,080,000
228,494,000
231,808,851
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
9,457,291
7,084,577
2,280,000
2,365,000
2,409,628
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
8,215,011
12,105,859
6,429,000
4,429,000
4,429,000
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
3,733,456
4,788,657
1,237,000
1,271,500
1,289,614
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
50,712,579
49,433,189
18,543,150
18,478,493
18,601,342
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
8,205,210
1,613,449
1,048,743
1,048,918
1,049,096
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
386,445,763
234,887,601
108,144,939
94,802,754
95,646,546
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
11,660,461
3,224,781
1,100,000
1,100,000
1,100,000
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
220,925,570
130,285,574
44,953,144
35,216,147
35,173,435
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން
14,961,491
4,621,446
2,250,000
2,250,000
2,250,000
ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
1,420,078
456,355
1,000,000
1,000,000
1,000,000
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން
7,869,849
6,139,848
2,715,775
2,715,775
2,715,775
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
6,475,985
19,987,430
9,008,908
4,014,908
4,015,433
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން
16,686,182
8,270,250
2,733,440
2,738,440
2,738,440
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
2,254,147
4,982,996
665,000
377,250
383,682
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން
3,460,241
2,219,127
1,194,680
1,254,414
1,286,030
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
31,870,529
19,816,059
13,105,190
13,606,951
13,871,697
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
1,393,662
537,608
549,400
576,870
591,293
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
3,075,993
1,102,580
599,500
629,475
645,214
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
1,702,366
2,457,544
649,000
681,450
698,489
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
5,614,612
2,572,953
1,986,257
2,084,696
2,136,364
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
924,116
382,792
434,125
455,831
467,360
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން
13,548,434
13,749,799
12,018,520
12,419,447
12,630,205
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
42,601,631
14,080,460
13,182,000
13,681,100
13,943,129
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
417
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,347,649,861
1,658,172,139
1,411,372,183
1,615,403,597
1,677,993,225
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
77,033,813
152,609,807
150,515,468
148,797,496
147,037,836
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
4,548,656
3,390,852
2,200,000
2,000,000
1,800,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
159,177,867
193,937,839
412,211,255
538,874,883
577,034,862
ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ
1,106,889,525
1,308,233,641
846,445,460
925,731,218
952,120,527
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
2,831,028,564
2,078,373,546
1,227,787,703
1,216,464,223
1,220,130,171
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
66,353,846
8,229,741
-
-
-
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
209,109
44,843
15,106,847
15,106,847
15,106,847
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
216,899,741
115,784,561
117,784,330
117,239,267
118,197,986
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
10,388,486
8,395,492
5,892,830
5,897,247
5,901,752
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
9,153,694
16,359,243
17,203,929
6,530,000
6,530,000
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
500
50,136
500
500
500
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
37,105,308
31,850,445
29,145,644
29,136,280
29,205,957
ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
1,153,000
764,440
-
-
-
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
68,731,219
57,028,139
59,913,353
60,649,165
61,742,710
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
37,803,947
43,266,588
59,239,916
59,239,916
59,239,916
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
777,847,699
140,653,290
-
-
-
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
53,463,253
8,567,092
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
339,195,309
300,834,227
130,000,000
130,000,000
130,000,000
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
64,516,500
57,846,667
60,000,000
60,000,000
60,000,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
54,797,287
37,915,093
10,500,000
10,500,000
10,500,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
14,540,589
20,458,988
7,200,000
7,200,000
7,200,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ
2,428,500
2,427,333
2,500,000
2,500,000
2,500,000
ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
786,334,653
973,423,604
450,000,000
450,000,000
450,000,000
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
154,084,000
155,246,667
155,000,000
155,000,000
155,000,000
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
28,719
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
71,569,436
62,194,368
70,060,000
70,060,000
70,060,000
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
64,423,769
37,032,591
38,240,354
37,405,001
38,944,503
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
52,760,735
28,211,772
51,650,000
56,650,000
45,150,000
ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
22,669,832
16,248,468
40,000,000
40,000,000
40,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
16,299,880
8,706,101
150,000
150,000
150,000
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
5,341,023
3,257,203
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިންވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
8,450,000
-
10,000,000
15,000,000
5,000,000
އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ
-
-
1,500,000
1,500,000
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
5,934,122,288
8,491,891,673
13,216,819,903
14,538,179,489
15,634,361,135
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
73,327,111
91,446,409
27,818,466
39,909,663
26,153,382
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
18,159,701
15,644,877
4,006,900
3,006,900
3,006,900
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
28,210,930
70,434,794
22,811,566
35,902,763
22,146,482
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
26,956,480
5,366,738
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ޓްރާންސްފާރސް
-
-
1,127,476,677
1,430,022,976
1,552,588,999
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
1,127,476,677
1,430,022,976
1,552,588,999
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
3,118,162,347
5,867,056,539
7,988,962,654
8,064,196,251
6,661,775,752
ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން
239,872,766
365,339,958
316,803,766
152,250,003
8,499,071
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
591,848,021
833,972,515
431,922,995
760,675,701
351,441,276
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
422,333,030
2,305,445,182
2,604,071,224
1,313,129,144
608,229,463
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
149,595,355
535,705,949
633,023,164
574,734,366
531,596,468
ވައިގެ ބަނދަރު
5,023,500
-
1,473,416,147
1,628,702,041
1,989,794,436
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
702,278,551
854,472,873
624,662,670
470,676,316
272,117,541
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
532,437,087
386,897,877
840,971,667
1,245,888,282
458,008,188
ކަރަންޓް ވިއުގަ
16,958,884
88,944,742
203,547,810
821,312,623
1,029,676,910
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
457,815,154
496,277,443
860,543,211
1,096,827,775
1,412,412,399
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
591,953,269
511,135,743
144,177,229
145,416,813
140,393,818
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް
51,056,319
26,815,312
29,999,191
30,001,691
30,004,316
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
185,156,845
144,396,193
32,826,966
31,625,673
31,632,358
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
11,717,502
3,400
-
-
-
އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)
2,032,484
1,813,861
554,000
554,000
554,000
ރިފަރެންސް ފޮތް
1,048,562
258,016
-
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
35,939,011
11,455,978
3,535,844
3,124,150
3,124,255
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ
31,516,712
77,275,197
35,000,000
35,000,000
35,000,000
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ
105,013,980
61,667,509
35,001,300
35,001,900
35,002,530
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް
15,111,451
1,906,623
1,981,452
15,000
15,000
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި
80,807,483
23,447,912
4,000,000
10,000,000
5,000,000
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
70,006,129
161,789,791
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
178,000
1,192,659
-
-
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
2,546,791
127,951
85,817
94,399
61,359
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
917,154,922
598,336,044
552,647,088
262,369,253
117,968,028
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ
300,000
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
861,765,978
479,908,758
398,780,950
187,390,475
43,000,000
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު
55,088,944
118,427,286
153,866,138
74,978,778
74,968,028
ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން
1,171,881,154
1,229,148,964
3,300,737,789
4,546,264,533
7,085,481,156
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް
52,378,213
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން
-
-
2,062,897,757
2,425,505,470
4,987,638,610
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް
116,526,727
95,256,259
149,499,782
132,046,212
76,175,872
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
56,809,395
29,989,952
29,010,505
28,313,319
30,252,958
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް
237,099,655
247,743,219
226,361,994
738,572,439
788,863,015
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
471,678,990
499,437,536
529,553,343
522,276,091
341,965,975
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
116,467,469
90,336,400
91,279,356
474,772,700
474,772,700
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
120,920,705
266,385,598
212,135,052
224,778,302
385,812,026
ލޯން ދޫކުރުން
61,643,484
194,767,973
75,000,000
50,000,000
50,000,000
ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
61,643,484
65,000,000
75,000,000
50,000,000
50,000,000
ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
129,767,973
-
-
-