ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2015
2016
2017
2018
2019
ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
22,667,866,479
23,804,288,298
26,791,522,461
28,640,504,564
29,974,425,105
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
16,733,744,191
15,312,396,626
13,574,702,558
14,102,325,075
14,340,063,970
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
3,929,244,555
4,048,650,653
3,761,358,449
3,761,358,449
3,761,358,449
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,891,452,078
2,881,609,082
3,051,322,168
3,051,322,168
3,051,322,168
ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
1,358,234,148
1,400,180,346
856,331,531
854,951,115
857,449,336
ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
1,247,032,445
1,256,410,731
1,234,306,452
1,420,726,652
1,517,206,652
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
175,580,976
183,302,861
206,739,400
427,660,700
475,343,100
އޮފީސް ހިންގުމާއިބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
3,916,545,237
2,871,668,805
2,447,608,309
2,366,712,375
2,402,032,673
ލޯނުގެ ޙިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,347,649,861
1,658,172,139
1,411,372,183
1,615,403,597
1,677,993,225
ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,236,888,826
458,284,350
130,000,000
130,000,000
130,000,000
ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
37,105,808
31,900,581
29,146,144
29,136,780
29,206,457
ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
61,914,429
44,571,015
68,853,929
63,180,000
51,680,000
ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
415,172,177
368,955,843
252,617,893
256,086,911
259,587,531
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
68,731,219
57,028,139
59,913,353
60,649,165
61,742,710
އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
48,192,433
51,662,080
65,132,746
65,137,163
65,141,668
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
5,934,122,288
8,491,891,673
13,216,819,903
14,538,179,489
15,634,361,135
އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
591,953,269
511,135,743
144,177,229
145,416,813
140,393,818
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (އާންމު ބަޖެޓާއި ޓްރަސްޓް ފަންޑް)
2,403,490,074
4,553,237,607
4,368,676,735
3,331,491,911
1,675,659,197
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯން އެހީ)
714,672,273
1,313,818,932
3,620,285,919
4,732,704,340
4,986,116,555
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
1,171,881,154
1,229,148,964
3,300,737,789
4,546,264,533
7,085,481,156
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
-
1,127,476,677
1,430,022,976
1,552,588,999
އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
990,482,033
689,782,453
580,465,554
302,278,916
144,121,410
ލޯނު ދޫކުރުން
61,643,484
194,767,973
75,000,000
50,000,000
50,000,000
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
18,113,699,797
19,289,794,066
24,876,605,471
26,280,326,921
27,517,762,248
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ތަކެއްޗާއި ހިލޭ އެހީ
17,465,308,657
18,292,755,833
19,984,714,125
21,031,306,283
22,066,410,797
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ
16,655,965,296
17,681,809,837
18,978,207,436
19,987,369,431
20,963,505,373
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
12,270,646,260
13,139,477,300
14,125,594,185
14,828,428,901
15,708,261,630
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން
522,747,788
546,957,572
1,631,230,983
1,995,098,961
2,037,925,348
އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން
3,703,464,058
3,855,215,747
3,094,551,783
3,035,742,782
3,087,938,618
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
159,107,190
140,159,219
126,830,484
128,098,789
129,379,777
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ
172,402,165
132,076,787
130,897,681
138,428,316
138,596,824
އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ
172,402,165
132,076,787
130,897,681
138,428,316
138,596,824
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
636,941,196
478,869,209
875,609,008
905,508,536
964,308,600
އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ
150,498,854
426,750,614
825,609,008
855,508,536
914,308,600
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން
486,442,342
52,118,595
50,000,000
50,000,000
50,000,000
އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ
-
-
2,047,827,477
1,320,460,576
1,343,998,999
އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް
-
-
565,827,477
588,460,576
611,998,999
ބިންވެރިކޮށްދީގެން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
-
-
500,000,000
250,000,000
250,000,000
މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮންޖެޝަން ޗާޖެއް ނެގުން
-
-
261,000,000
261,000,000
261,000,000
ސިގިރޭޓުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން
-
-
200,000,000
200,000,000
200,000,000
ފިޒީ ޑްރިންކްސް އާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް އިން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން
-
-
9,000,000
9,000,000
9,000,000
ޓެކްސީ އަދި ޕިކްއަޕް ޙިދުމަތުގެ ހުއްދަ ވިއްކުން
-
-
12,000,000
12,000,000
12,000,000
އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ދަށުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ފީ
-
-
500,000,000
-
-
ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
648,391,139
997,038,233
2,844,063,870
3,928,560,062
4,107,352,452
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
648,391,139
997,038,233
2,844,063,870
3,928,560,062
4,107,352,452